Жолланы эмда арбазланы жангыртыу къыстау барады

Жай жылыулада кёп жерледе жоллагъа, арбазлагъа ремонт этиледи. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бу кюнледе Тырныаууз, Прохладный эмда Майский шахарлада тийишли ишле къыстау барадыла.

Биринчисинде, «Шёндюгю шахар тийре» деген программаны чеклеринде, Мызы эмда Мусука улу атлы орамлада, сора дагъыда Элбрус  проспектде талай журтну арбазларына тынгылы ремонт этилип башланнганды. Специалистле алада жангы асфальт саладыла, чыракъла, бордюрла, шинтикле, урнала орнатадыла, сабий майданчыкъла да къурайдыла.

Прохладный эмда Майский шахарлада уа тийишли ишле «Къоркъуусуз эмда тынгылы автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде бардырыладыла. Биринчисинде шахарны талай ара орамында мадар этиле турады. Муниципалитетни администрациясында айтханларына кёре, быллай бир къадар иш ахыр жыллада биринчи кере бардырылады. Ахча уа республиканы бюджетинден бёлюннгенди.

Майскийде да подряд организация тири къармашыудады. Аны специалистлери бир ненча орамны битеу да 5,1 километр кесегинде жангы асфальт саллыкъдыла, бордюрла, белгиле эмда бар керек затланы толусунлай орнатырыкъдыла. Иш былай барса, объектлени сентябрьде тамам этип бошарыкъдыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: