Тарых

Къайсы ишде да эр кишиледен артха къалмагъандыла

                                           Уллу Хорламны 74-жыллыгъына
Бизни къыралны тиширыулары гитлерчи фашизмни ууатыугъа уллу къыйын салгъанлары белгилиди. Аладан миллионнга жууукъ адам Сауутланнган Кючлени сатырларында къуллукъ этгендиле, душманла  бла партизан отрядлада эм аланы тылларында сермешгендиле. Производствода эр кишилени алышындыргъандыла, промышленность сырьё бла жалчытхандыла, жаралылагъа къарагъандыла.

Жулдуз иесин 23 жылдан тапханды

1965 жылда 8-чи майда Огъары Малкъардан таулу тасхачы Мечукаланы Муратны жашы Мурадиннге  Къызыл Жуздузну  ордени берилген эди. Жаш быллай сыйлы саугъагъа не ючюн тийишли болгъаны уа жаланда кёп болмай ачыкъланнганды.

Жыйырмажыллыкълай къалгъанды

Алгъыннгы Совет Союзда, бизни тийреледе да урушну ачылыгъын сынамагъан  бир юйюр къалгъан болмаз. Къаллай бир жаш адам къайтмай къалгъанды ол кюйсюз къазауатдан деп, сагъыш этиучюме мен, жюрегим къыйналып. Къуру Махийладан окъуна ала онла бла саналадыла. Бизни тукъум а эрттегили болгъанлыкъгъа, алай уллу тюйюлдю. Кеси да Холамдан чыкъгъанды, ары уа урушдан сора киши  да къайтмагъанды…

Таулагъа сюймекликни жюрегинде ахыр кюнлеге дери сакълагъанды

Керимланы Азрет-Алиге аны таныгъанла «тауну баласы» деучю эдиле. Ол СССР-ни альпинизмден устасы, къаячылыкъ спортдан Къабарты-Малкъарны биринчи чемпиону, альпинизмден республиканы кёп кере чемпиону болгъанды.  Таджикистанда эм бийик тауну тёппесине ёрлегени  ючюн алтын эм  доммакъ майдаллагъа тийишли болгъанды. 1965 жылда   Элбрусну тёппесине ёрлеген атлы къауумгъа таматалыкъ да ол этгенди.  Керим улу «Чегет» канат жолну тау-къутхарыучу службасыны эмда  эсеплеу-къутхарыучу службаны да  башчысы болгъанды.     

Ата журтха сюймекликни эмда кишиликни шагъатлары

Уллу Хорламны - 74-жыллыгъына

Ючгюл письмола. Фронтдан учуп келген къанатлылагъа ушайдыла ала. Къалай ашыгъып, тынгысыз болуп сакълагъандыла аланы хар юйде, хар юйюрде.

Журтубузгъа жол ачыкъ болгъанда...

Шёндюча эсимдедиле малкъарлыла кёчгюнчюлюкден туугъан жерлерине къайтхан кюнле. Мен, биргеме окъугъан нёгерлерими бир къаууму бла, Жемталада орта школну олсагъатда бошап, бийик билим берген окъуу юйлеге кирирге хазырлана  эдик. Ары дери уа устазларыбыздан, абадан адамладан да: «Таулу къарындашларыбыз кёп да бармай къайтырыкъдыла»,-деп, эшите-эшите тургъанбыз. Жетди ол унутулмазлыкъ 1957 жыл да. Малкъарлыла тыкътыкъма машиналада келе эдиле. Аладан сабийлени жилягъанлары, абаданланы уа къууанчлы ауазлары эшитилгендиле. Къартла уа кёз жашларын тыялмай эдиле.

Туугъан журтха сюймеклик, жигитлик да бир магъананы тутадыла

Ишни сюйген малкъар халкъны жашлары бла къызлары кёчюрюлген жерлеринде, Орта Азияда бла Къазахстанда да, кеслерине айып алмагъандыла, ишлеген коллективлеринде намыслары жюрюгенди. Ала къыйынлыкъда бюгюлмегендиле, кишиликлерин тас этмегендиле.

«Халкъларыбызны бек кючлю къуллукъчуларындан бири…»

Тюзлюкню таукел жакъчысы

Россейде Романовлары патчах тахталарындан тайдырылгъанларында, дуния терк тюрленип башлайды. Шимал Кавказда миллет, жер эм культура вопросланы тамамларгъа онг чыгъады. Магомет Терк халкъланы 1918 жылда 16-чы февральдан 15-чи мартха дери баргъан экинчи область съездлеринде малкъар делегациягъа башчылыкь этеди. Мында таулуланы жер бла байламлы вопросларын тамамлаугъа бир атлам этдирген «Жерни социализациялауну юсюнден» за­кон къабыл кёрюлгенди, аны Эней улу бек магъаналыгъа санагъанды. 

Аппамы сыфатын, сёзлерин, ишлерин эсимден кетералмайма

      Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге
Аппасыны юсюнден бу хапарны Журтубайланы (Чочайланы) Кезибан келтиргенди. Бусагъатда юйюрде таматалагъа, алгъынча, сый-намыс берилмегенине жарсый, ол жанына бир кесек эс бурдурургъа излеп.

Урушда – сапёр, мамырлыкъда – агъач уста

                                                            Уллу Хорламны кюнюне

 Темуккуланы Аскербийни бек иги таный эдим. Къоншуда тургъанбыз. Ол мал сояргъа уста болгъанды. Орамыбызда  той, къурманлыкъ болсун, тилете да турмай, ол жумушну айыпсыз  тамамлагъанды. Андан сора да, аны агъачдан абериле ишлерге уллу хунерлиги бар эди. Элде кёпле юй салсала, аны  чакъырмай къоймагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Тарых