Тарых

Бек сыйлы аскер саугъа

 Аскер Къызыл Байракъны ордени (орден Боевого Красного знамени) 1918 жылда,граждан уруш къызыу бара тургъан заманда, тохташдырылгъанды. 1924 жылны 1 августунда  СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла уа андан «аскер» деген сёз кетерилип, ол Къызыл Байракъны ордени болгъанды.

БИРИНЧИ МАЛКЪАР РЕЖИССЁРНУ АЖЫМЛЫ КЪАДАРЫ

МАЛКЪАР ТЕАТРНЫ КЕЛЕЧИЛЕРИ  –  УЛЛУ  АТА  ЖУРТ УРУШНУ  СОЛДАТЛАРЫ

Геляланы Кичини жашы Рамазанны аты малкъар драматургия, малкъар театр бла байламлыды. Къайда да аланы къуралыу эм айныу жоллары бирге келеди. 1935 жылда бизни республикагъа, миллет театрда ишлерге боллукъ фахмулу жаш адамланы айыра, Москвадан комиссия келгенде сайланнган жашладан бириди ол.

Ата журтну къоруулаучулары

Уллу Ата журт урушха къатышхан таулуланы юслеринден айтханда, бир юйден юч, тёрт, беш къарындаш къазауатха кетгенлери болгъандыла. Аланы кёбюсю къайтмагъандыла.

ТЕНГИЗЧИ ЛЁТЧИК

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
 

Черкесланы Къонакъ лётчик усталыкъны  школгъа жюрюген жылларында окъуна сайлап, андан башха бир затха кёлю тартмагъанды. Окъууун бошагъанлай, эки нёгери бла Ейск шахарда тенгиз авиацияны школуна барады. 

«Биз анда къыралыбызны буйругъун толтургъанбыз»

    
15 февральда Совет аскерле Афганистан Республикадан чыгъарылгъандыла  

1989 жылда 15 февральда эрттенликде 10 сагъатда СССР-ни бла Афганистан республиканы къырал чеклеринде Амударья черекде кёпюрден совет аскерчиле ётгендиле. Тизгинни бек ахырында генерал-лейтенант Борис Громов келгенди. Бу ишни кёргенле эсгергенлерича, генерал тохтап, башын Афганистан жанына буруп, бир минут шумсуз тургъанды.  Журналистле айланып ол: «Анда 40-чы армияны бир аскерчиси да къалмагъанды»,-дегенди.  
 

Жашларыбыз къырал салгъан борчланы бет жарыкълы толтургъандыла, кавказлыны намысын тюшюрмегендиле, тукъумларына айып келтирмегендиле

15 февральда Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъандыла  

Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъанлы   30 жылдан атлагъанды. Ол кезиуде, бюгюнлюкде да бу къазауатны тюзлюгюню, бизни жашла анда къанларын тёкгенлерини магъанасыны юслеринден даулашла тохтамайдыла. Демократиялы республиканы бандитледен къоруулагъанланы, Совет Союзну чеклерин терроризмден эмда наркотрафикден сакълагъанланы статуслары уа энтта тохташдырылмагъандыла. Анга не зат чырмайды, ол уруш къаллай дерсле бергенди?

Мамыр кюнледе бардырылгъан юйрениулени урушда сынап кёрюр заман жетгенде

                                                                                 Уллу Хорламны 75-жыллыгъына                 
Батчаланы Элдарны кёкге сюймеклиги Нальчикде аэроклубха жюрюгенде башланнганды.  Андан ол Москвада авиация школгъа огъургъа барады. Аны бошагъандан сора таулу жашны Шимал-Кавказ аскер округга 38-чи авиаэскадрильягъа, 1938 жылда уа Узакъ Кюнчыгъышда 59-чу авиаполкга иедиле.

Уста мараучу

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Кёнделенден Отарланы Гилястанны жашы Ахмат  аскерге мамыр заманда чакъырылгъанды -1940 жылда.  Алгъа Латвияда къуллукъ этип турады, Уллу Ата журт уруш жууукълаша башлагъанда уа, аланы бёлюмлерин Литвагъа – Германияны чегине жууугъуракъ жерге кёчюредиле. Къазауатха да ол ма былайда киреди.

Эркинлик, жалынчакъсызлыкъ, намыс ючюн сермешгенди

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

 Акъ Суудан Алийланы Хабич Уллу Ата журт урушха юч уланын ашыргъанды – Якубну, Мухажирни эмда Нухайны. Алай ол къанлы  къазауатдан ата юйюне жаланда Нухай къайтханды.

Хасан кёлню жигити

Уллу Ата журт урушну 75-жыллыгъына
 Узакъ Востокда, Хасан кёлню къатында,  бизни чекге кирген японлу самурайла бла сермешген жигитлени араларында кёнделенчи жаш Хуртуланы Батокъаны жашы Мухутдин да болгъанды.  Ол жыл санына къошдуруп алай кетген эди аскерге. Пятигорскде окъуй тургъан жеринде къыралыбызны Япония бла чегинде заставагъа тюшеди. 

Страницы

Подписка на RSS - Тарых