Календарь событий

12 июля 2019

Массаж - саулукъну, къарыулукъну эм ариулукъну амалы

Бусагъатда саусузлагъа багъыуну кёп тюрлю амаллары бардыла. Массаж аладан бириди. Аны хайырлылыгъыны юсюнден газетни корреспондентине Нальчикде багъыу-спорт комплексни врачы Фатимат Тлапшокова  айтады.

Энергетикге окъуй тургъанла урунуу сынам аллыкъдыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студент къаууму энергетикле къурагъан «Эльбрус» деген къурулуш отрядны санында ишлерикдиле бир талай заманны. Алагъа урунуу кезиуню бу кюнледе къууанчлы халда Пятигорск шахарда «Бештау» подстанцияда ачхандыла, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго» компаниядан.

Юридический жаны бла хакъсыз болушлукъ кимге бериледи

Къабарты-Малкъар Республиканы хакъсыз юридический болушлукъ бериу жаны бла эркинликлери 2014 жылда 31 декабрьде чыгъарылгъан 76-РЗ номерли республикалы закон бла эмда республиканы Правительствосу къабыл этген жорукъла бла белгиленедиле. Алагъа тийишлиликде КъМР-ни Урунуу эмда социал къоруулау министерствосундан билдиргенлерине кёре, республикада хакъсыз юридический болушлукъ былагъа бериледиле:

«Муратым космосну тинтиуге юлюшюмю къошаргъады»

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюз тышына кетеди, республикада къалыргъа итинмейди деп, кёп айтылады. Алай ала башха жерледе бийик билим алсала, жетишимли болуп, тукъумларын, халкъларыны атларын иги бла айтдыралсала, айхай да, аман болмаз. Аллай умутландыргъан жаш адамларыбыздан бири Теммоланы Мурадинни къызы Фатимады. Ол, Нальчикде 2-чи номерли лицейни айырмалы бошап, Москваны авиация институтуну Аэрокосмический факультетинде ракета эм ракета-космос комплекслени проектирование, чыгъарыу, хайырланыу жаны бла билим алады.

Терек бахчада ишленнген юйде прописка этер амал бармыды?

Федерал Кадастр палатагъа тюрлю-тюрлю соруула бла сёлешгенлени бир кесеги терек бахчачылыкъ эмда бахчачылыкъ бла байламлы законодательствону жашауда хайырланыуну юсюнден сорадыла, дейдиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда. Аладан бири буду: «Быллай бахчада ишленнген юйде прописка этерге эмда аны «жашау журт» деген категориягъа къалай кёчюрюрге боллукъду?».

Аны жигитлигини бла батырлыгъыны юсюнден «Правда» газетде да жазылгъанды

Белоруссия фашист ууучлаучуладан азатланнганлы – 75 жыл
Бир ненча жыл мындан алгъа  Уллу Ата журт урушну жылларында Белоруссияны агъачларында душманнга кюреш бардыргъан  партизанланы юслеринден кёп сериялы фильм кёргюзтюлген эди. Ма анда таулу жашны юсюнден да хапар барады. 

Абаданла, гитчеле да жырлагъандыла, тепсегендиле

Нальчикде Маданият фондда Юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюню къууанчлы белгиленнгенди. Байрамны тиширыуланы Нальчик шахар совети Лидия Дигешеваны башчылыгъында къурагъанды. Анга  кёп сабийли анала, кёп жылланы бирге жашап келген юйюрле чакъырылгъандыла. 

Аманлыкъчыланы къапханларына тюшмеуню он жоругъу

Жыл сайын, жай солуу жетгенлей, биркюнлюк турист фирмала жайылып башлаучудула - ала жалгъан амалла бла, алдап, адамланы ахчаларын аладыла, экинчи кюннге уа ол ахча бла бирге жокъ болуп кетедиле. Жангыз да «Турпомощь» ассоциациягъа хар ыйыкъдан аллай компаниялагъа 3-5 тарыгъыу келеди.

«Жамауатны маданиятха талпыныулугъу болгъан къадарда, бу илму айнып турлукъду»

Филология илмуланы доктору, профессор, КъМКъУ-ну орус тил бла битеулю тил билим кафедрасыны мурдорунда диссертация советни келечиси Геляланы Ариукагъа алгъаракълада «КъМР-ни билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу» деген ат берилгени аны таныгъанланы, биргесине ишлегенлени, ол окъутханланы да къууандыргъанды.

 

Тынгылы ремонт ючюн льготаланы юсюнден

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип башлагъанлы жыл бла жарым болады. Аны юйде жашагъанла бары да берирге борчлудула. Ол кеси да фатарны ёлчемине кёре тергеледи. Бирлеге ол артыкъ ауур кёрюнмей эсе да, къолайсызыракълагъа неда кеслери жашагъан абаданлагъа ол, баям, алай да болмаз. Ма ол себепден бу ишде льготала да бардыла. 

Ишлене тургъан юйде фатарны къоркъмай сатып алыргъа боллукъду

Бу айны биринчисинде Россейде долевой къурулушда жангы жорукъ сингдирилгенди. Анга кёре энди бу ишде эскроу-счётла хайырланыллыкъдыла борчлу халда, дейдиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.Алай бла энди, кёп фатарлы юй сюерге умут этген компания, къурулушну алгъадача адамладан ахча жыйып бардыраллыкъ тюйюлдю. Ол анда жаланда кесини финансларын неда банкдан алыннган кредитни хайырланыргъа боллукъду.  Юй ишленнгинчи анда фатар алыргъа сюйгенле уа ахчаны энчи – «эскроу» деген счётха кёчюрюрге керек боллукъдула.

Генетика тинтиулени арасын къурар умут барды

Адамны, битимлени, жаныуарланы геномларын тинтиу бла Къабарты-Малкъар къырал университетни медико-биология арасында он жылдан артыкъ кюрешедиле. Вузну биология, геоэкология эмда жанлары болгъан системаланы молекула-генетика мурдорларыны кафедрасыны таматасы Анзор Паритов билдиргенича, вуз адамны генлерин тинтиу жаны бла проект жарашдыргъанды. Энди аны быллай иш бла кюрешген ара къурау конкурсха жиберликдиле. РФ-ни Илму эмда бийик билим бериу министерствосу алгъаракъда быллай жерле къайсы организацияланы мурдорунда къуралыргъа боллугъун туура этгенди. 

БАЛКЪЫЗ

Хусей урушха кетген кюн бир да мудах эди – кюз арты шулпу ура да тохтай. Балкъыз, аны ашыра, Бештаугъа дери да барыр эди, алай, уялды да