Календарь событий

16 сентября 2020

Кезиулю эл мюлк ишлеге - 190 миллион сом

Быйыл сентябрьде  чыгъарылгъан эсеплеге кёре, озгъан алты айгъа  Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю (РСХБ) гитче эм орта бизнесни келечилерине  350 миллион сомгъа жууукъ ёнкюч бергенди. Ол санда кезиулю эл мюлк ишлени бардырыргъа 190 миллион  сом. Саулай айтханда уа,  бюгюнлюкде 200 миллион  сом багъасына заявка берилгенди.

Туугъан элингде къалып, даражалы компаниягъа ишге кирирге, уллу хакъ алыргъа онгла бардыла

13 сентябрь – Программистни кюню

Жылны 256-чы кюнюнде программистле кеслерини профессионал байрамларын белгилейдиле. Бу кюн нек сайланнганды дегенде уа, бу тарих сегиз разрядны байтны болушлугъу бла тюрлю-тюрлю санауланы чыгъарыргъа болады. 

Жол

Сегиз адам жаралы болгъанды

Пассажирлени жюрютген «Газель» машина авариягъа тюшгени бла байламлы шартла  тинтиледиле.

Жангы яслини къурулушу ахырына жетеди

«КъМР-де билим  бериуню айнытыу» республикалы программаны,  «Тиширыулагъа иш  табаргъа  себеплик этиу эм сабийлени школгъа дери билим бериу учреждениялада жерле бла жалчытыу» къырал проектни чеклеринде Терс-Къолда жангы яслини къурулушу ахырына жете  турады. Аны юсюнден  КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосуну пресс-службасы билдиреди.

Этген ахшылыкълары кёрюнмей къалмагъанды

«Биз биргебиз» битеуроссей бир бирге болушлукъ акцияны чегинде  къыралыбызда коронавирус инфекцияны жайылыууну кезиуюнде жамауатха социал болушлукъ жаны бла  къыйын салгъаны ючюн, Къабарты-Малкъар Республикада тамата тёлюню болушлукъ бла жалчытыучу волонтёрланы регион штабыны таматасы, КъМКъУ-ну медицина колледжини ишчиси  Залина Кушхова Россей Федерацияны Президенти  Владимир Путинни атындан  Ыразылыкъ къагъыт алгъанды. Аны юсюнден  КъМКъУ-ну пресс-службасындан билдиргендиле.

Дарман сатып алгъан къоранчны кесегин къайтарыргъа боллукъду

Быйыл РФ-ни Налог кодексине кийирилген тюрлениулеге кёре дарманла сатып алыргъа этилген къоранчланы бир кесегин артха къайтарыргъа боллукъду. Налог службада айтханларыча, быллай амал алгъын да болгъанды. Алай шёндюге дери тёленнген налогну (НДФЛ) кесегин къайтарыр ючюн сатып алыннган дарманла РФ-ни Правительствосу жарашдыргъан тизмеде болургъа керек эдиле. Энди уа врач жазгъан дарманланы бары бла да байламлыды ол. Тийишли тюрлениуле былтыр 147-ФЗ номерли закон бла сингдирилгендиле.

Иги балны хайыры да алайды

Барыбыз да билген бал болмагъанча аллай бир хайырлы затладан байды. Андан бир къашыкъда (21 грамм) 64 калориясы барды. Бал тузладан а, ол санда фруктозадан, глюкозадан, мальтозадан эмда сахарозадан – онжети грамм. Аны бла бирге балда антиоксидатла, витаминле, минерала, пыльца, белок, биология жаны бла башха магъаналы затла да кёпдюле. Аны къаралдым сортларында аланы бары да бютюнда асламды, дейдиле Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында.

«Жеринге сюймеклик бюгюнлюкде да бек магъаналы болгъаны себепли, аны теренирек кёргюзтюрюк болур эдим алгъыннгы чыгъармаларымы бусагъатда жазсам»

СССР-ни Жазыучуларыны союзуну келечиси,  белгили прозаик, журналист  Гадийланы Ибрагимни «Бекболатны хапарлары», «Дыфчы киеу», «Айтылмай къалгъан хапар», «Ёч» атлы чыгъармаланы, «Нарт уя» деген магъаналы романны авторунча таныйбыз. Гадий улу бир талай жыл Къабарты  - Малкъар къырал телевиденияны художестволу бёлюмюню баш редактору,  ызы бла уа «Эльбрус» китап басманы таматасы болуп тургъанды.

Социальные сети: добро или зло?

В наше время много пользователей сети Интернет могут не догадываться об опасности, которая их может подстерегать в виртуальном пространстве.

Алыучулагъа чагъырны юсюнден билирча

Быйыл биринчи июльда РФ-де жюзюмчюлюкню эмда чагъыр жарашдырыуну юсюнден закон кюч алгъанды. Ол аланы чыгъарыуну, сатыу-алыуну, хайырланыуну жорукъларын тохташдырады, деп билдиредиле информагентствола.

Эл мюлк продукция бла экспортну жалчытырча

Къабарты-Малкъарда сегиз айгъа   агропромышленный комплекс (АПК) бёлюм бла байламлы товарладан экспорт жылгъа белгиленнген планны   90 процентинден  асламгъа  толтурулгъанды. 

Адам эм закон

Кючюк да жокъ, ахча да жокъ

Прохладныйден 26-жыллыкъ тиширыу Интернетде Померанский шпиц кючюк сатылгъаныны юсюнден билдириуню окъугъанды. Аны иесине сёлешип, ол аны сатып алыр мурат бла банк картасына 15 минг сомну ийгенди. Алай ахча къоллу болгъанлай, ол телефоннга жууап бермей тохтагъанды. Тиширыу аны алдагъанларын ангылап, право низамны сакълаучулагъа тарыкъгъанды. Бу аманлыкъ бла байламлы уголовный иш ачылгъанды.

Халкъны хант хазнасы

Бизни ата-бабаларыбыз ёмюрлени теренинден бери ёз жашауларын малчылыкъ бла байламлы этип келгендиле. Малны сютюнден жау, бишлакъ, айран этип болгъандыла, этинден а тюрлю-тюрлю татымлы ашла хазырлагъандыла. Сёз ючюн, шишликни алып айтсакъ окъуна, ол къарачай-малкъар халкъдан чыкъгъан затды, не ючюн десенг, ол шишлеген деген сёзден къуралып айтылады эм бир башха миллетде да жокъду. Таулула ийнек, къой, эчки сютледен къаллай бишлакъла, жау, айран этгенлерини эм дагъыда башха затланы юслеринден Толгъурланы Бекмырза жыйгъан хапарланы басмалайбыз.

Жангы ясли

Майский шахарны биринчи номерли гимназиясыны къатында жангы ясли ишленнгенди. Аны аты «Тейри къылычды». Ары бир кезиуге къыркъ сабий жюрюрюкдю. Объектни къурулушу «Тиширыуланы иш бла жалчытыугъа себеплик этиу – юч жыллары толмагъан сабийлеге школгъа дери билим бериу амалла къурау» федерал проектни чеклеринде бардырылгъанды. Аны юсюнден шахарны администрациясындан билдиргендиле.

Университетге жангы окъутуу ара къошулады

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Санкт-Петербургну политех университети  кюзгюлю инжинирингли араны ачыуну юсюнден келишимге къол салгъандыла. Ол дистанциялы халда етгенди.

Бахсанчыла - мини-футболдан эришиуледе алчыла

Росгвардияны Управлениясыны Бахсанда бёлюмюню ведомстводан тышында къалауурларыны келечилери мини-футболдан республикалы турнирде алчыла болгъандыла. Эришиуле тёрелидиле эмда  полицияны полковниги Муаед Сижажевни хурметине къураладыла, ол 2011 жылда ишчи борчун толтургъан кезиуде ауушханды.

Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Кертиси бла окъуна, ыйыкъла, айла къалай терк ётюп барадыла. Ма энтта сентябрь  жетди. Бу кезиуде уа, тёредеча, келлик жылны биринчи жарымына газетлеге, журналлагъа жазылыу кампания башланады.

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды. Аны бла ол республикасына даражалы чемпионатдан алтын майдалны саугъалагъанды. Алай спортчуну хорламгъа жолу алай тыйгъычсыз, къысха да болмагъанды. Аны юсюнден сейирлик хапарны ол бизни бла ушагъында айтханды.

Къышлыкъ мирзеуню себерге хазырланадыла

Быйыл  Къабарты-Малкъарда  63 минг гектар чакълы бир жерге къышлыкъ мирзеу  себилликди.  Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  108 процентге асламды, -деп билдиредиле  КъМР-ни  Эл мюлк,  министерствосуну пресс-службасындан.

Эсгертиулери Олимпиада объектлени табийгъат къыйын болумладан сакълагъандыла

Бюгюнлюкде экология бла байламлы соруулагъа аслам эс бурула башлагъанды. Табийгъат къыйын болумладан сакъланыу, аланы болдурмау бла бизни республикада «Бийик тау геофизика институт» федерал къырал бюджет учреждение кюрешеди.

 

Жюрек бла акъылны араларында

Сабийлигими дуниясында айланама. Кюн да анда жумушакъ, жылы эди, жауунла да кюн татыулу, гюл ийисли, ай да – жарыкъ. Жулдузла уа, узалсанг, къолунга алаллыкъча, жууукъда. Алай аланы алып, жастыкъ тюплеринде тутаргъа сюйгенле болмагъандыла бизде – ариулукъну бузгъан эсибизге да келмегенди. Ол бир жангыз адамгъа угъай, барыбызгъа да берилгенин ангылапмы? Билмейме. Унутханма.