Календарь событий

11 сентября 2020

Эл мюлкге болушлукъгъа - 3 миллион сом

Къабарты-Малкъарны предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан арасыны эл мюлк  жаны бла бёлюмюне «Фермерлеге болушлукъ тапдыргъан системаны къурау эм эл кооперацияны айнытыу» деген программаны чеклеринде юч миллион сом бёлюннгенди, деп билдириледи КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан.

Бай тирлик къууандырады

Чегем районда алманы къыстау жыйып башлагъандыла. Мында саулай  2768 гектар чакълы да ёседиле терекле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Медицина усталыкъланы сайлагъанла кёбюрекдиле

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетге кирген  абитуриентлени кёбюсю медицина усталыкъланы сайлагъандыла, деп билдиргенди вузгъа дери хазырлау эм къошакъ профессионал  билим бериу жаны бла проректор   Артур Кажаров.

Къаллай тюрлениуле болгъандыла быйыл законлада

Бизни къыралны законодательствосунда быйыл аслам тюрлениуле сингдирилгендиле. Адамланы ол санда электрон урунуу китапчыкъла, ана капиталны кёбейтиу, налогла, автомашиналаны регистрациясы, льгота ипотека эм кёп башха сфералада жангы жорукъла сакълайдыла.

 

Чабакъчылагъа – аслам онгла

Бизни къыралда «Чабакъчылыкъны юсюнден» закон ишлеп башлагъанды быйыл. Анга кёре энди кёллени бир кесеклерин ортакъгъа алып, чабакъ тутаргъа келгенледен тёлеу жыйгъан фирмаланы неда предпринимательлени алай этерге эркинликлери боллукъ тюйюлдю. Алай чабакъланы жаяргъа деп энчи къуралгъан кёлледе уа иш алгъынча къалады – алада чабакъ тутар ючюн хакъ берирге тюшерикди.

Догъуат

Бюгюнлюкде  эски малкъар  эллени  тарыхлары, атлары, жарсыугъа, унутула  барадыла.  Бу жол биз Догъуат деген эски элибизни эсгеребиз.  Материалны автору  халкъыны къадарына  уллу кёллю болмагъан философия  илмуланы   кандидаты Жангуразланы  Мухамматды. Биз аны тукъумланы, буруннгу малкъар  эллени  тарыхларына  жораланнган  бир   талай  магъаналы  монографияны  авторунча  таныйбыз.

Адамны эркинликлерин сакълау прокуратураны баш борчуду

 

Шёндюгю заманда прокуратураны борчлары къаллайладыла, адамланы эркинликлерин сакъларгъа, законлукъну жалчытыргъа полномочиялары жетишемиди?  Аны юсюнден КъМР-ни прокуратурасында РФ-ни следствие органларыны ишлерине надзор тамамлау жаны бла бёлюмюню башчысы Мызыланы Магомет бла ушакъ бардыргъанбыз.

 

«Жюрекни жаяу кёп жюрюген бла, жюзюп, чабып, алай кючлендирирге тийишлиди»

Бусагъатда жюреклерини уруу халлары тюрленнгенле кёпдюле. Не палахды бу? Аны юсюнден  Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмила бла  ушакъ этгенбиз.

 

Бай тирлик къууандырады

Черек районда картофну жыйып башай турадыла, деп билдириледи муниципалитетни пресс-службасындан.

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине кимди жууаплы?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди. Ол себепден иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип,  дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Саулукъну сакълауда спортну магъанасы уллуду, анга кюч неда кёп заман а керек тюйюлдюле

Физкультура инсанны саулугъун кючлеуде, санланы жашлай тутууда уллу магъананы тутханын алимле бир аууздан айтадыла. Ахшы шартланы уа адамгъа гитчелигинден сингдирирге керекди. Аны ючюн физкультурадан дерслеге аслам эс бурула башлагъанды. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз Яникойну орта школунда физкультурадан устаз эм Къабарты-Малкъар къырал университетни преподаватели Биттирланы Мухтарны жаны Расулду. 

 

Мирзеулюк битимледен бай тирлик сакълайдыла

Быйыл Къабарты-Малкъарны сабанчылары 1,2 миллион тонна мирзеу жыяр муратлыдыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  8 процентге  асламды, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.  

«Энди боллукъ капитальный ремонтха тёлерге неге керекди»

Капитальный ремонтха налог кийирилгенли талай жыл болады. Алай аны тёлерге кёпле ашыкъмайдыла, аны бла байламлы ангылашынмагъан затла да кёпдюле. Аланы юслеринден РФ-ни алгъыннгы къурулуш эм жашау журт-коммунальный мюлк министри Михаил Мень айтады.

 

Юйюрлери бла чабакъ жаядыла

Прохладнада  африкалы палайны (сомну) ёсдюрюрге    ферма ачарча  къыралдан  грантха  тийишли болгъан юйюр бюгюнлюкде къыйынларыны файдасын кёреди.   

Болгъан игиди

Узакъ жолоучулукъ нёгер этгенле бир бирге жюрек къайгъыларын айтыргъа ёч болуучудула. Алай болуп, бир жашауу келген адамгъа болжаллы къоншугъа тюшдюм. Былай къарасанг, оруслу болгъаны танылады, болсада бетинде бир тау халкъланы тиширыуларында тюбеучю жумушакълыгъ а барды. «Баям, Кавказда ёсгенледенди», – деп келди кёлюме, уллу шахарда бетлери бирча сезимсиз, бирге ушагъан адамланы кёргенимден сора.

Табийгъатны адамдан ким къоруулар?

Арт заманда къайры къарасанг да, табийгъатха заран тюшгенин эслейсе. Ол жаланда Россейде тюйюлдю, битеу къыраллада да алайды. Сёз ючюн, Египетде болгъанымда, бек сейир этгеним Нил черекни кирлиги эди. Жарсыугъа, Къабарты – Малкъарда да  череклеге жууукъ жашагъанла  кир – кипчиклерин суугъа чыгъарып къоядыла.

Киеу нёгер

Алгъын киеу нёгерни къалай жыйгъанларыны, анга кимле баргъанларыны юслеринден Толгъурланы Бекмырзаны материалын басмалайбыз.