Календарь событий

30 сентября 2020

Аллахуталаны аламат, сыйлы атларындан бири - аль-Хакимди - ангылы, терен акъыллы

Аллахуталаны 99 аты барды, аладан аль-Хаким (терен акъыллы, билимли, ангылы) атны магъанасын бизге Абу-Ханифа атлы ислам вузну бошагъан, «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим хажи ангылатады:

«Ийманы болгъан заманын, ырысхысын Аллахны ыразы этер ючюн къоратады»

Тютюн адамны саулугъуна салгъан заранны юсюнден алимле, медикле кёп кере айтхандыла. Алай, нек эсе да, орамлада, кафеледе, машиналарында, ишчи жерлеринде, юйлеринде аны тартханла азаймайдыла. Тютюнчюлени арасында эр кишиле угъай, тиширыула, акъылбалыкъ болмагъанла окъуна бардыла.  

Жерлешлерибизни проектлерине – грантла

Кёп болмай Санкт-Петербургда «Выше крыши» экинчи битеуроссей жаш тёлю форумну  жабылыуу болгъанды. Анда грантлагъа тийишли  жаш тёлю проектле да белгиленнгендиле.  Аланы арасында Къабарты-Малкъар къырал университетни илму -тинтиу эм инновация ишле жаны бла управлениясыны келечилери да бардыла.  Аны юсюнден вузну пресс-службасы билдиреди.

Холам

Холам жамауат Холам-Бызынгы черегини онг бла сол жанында, Нальчик сууну сол жагъасында орналгъанды, эллеринден бири уа Чегем сууну онг жагъасында салыннганды.

"Юйде ишиме тансыкъ болама"

Таппасханланы Фатима "Звёздный" элни сабий садында ишлегенли онбеш жыл болады. Аны оюмуна кёре, юйретиучю болуп ишлер ючюн, адам жюрегинде бир кесек сабийлей къалыргъа керекди. Ол бюгюн бизни ушакъ нёгерибизди.

Бетлерин огъурлулукъну нюрю жарыта

Дунияны башында хар инсаннга да жюрек тынчлыкъдан уллу насып болмаз. Аллай насыпны уа адам улу эм алгъа, айхай да, кесини юйюрюнде табады. Къайсы бирибиз да къууаннган чакъларыбызда, къыйын кюнлерибизде да бек биринчи таянчакълыкъны, ачыкъ ниетлиликни, жан жылыуну, сюймекликни да анда сезебиз. Къудурет инсаннга берген эм уллу байлыкъ да ол болгъанын ангылайбыз.

Энчи налог тёлеп тебирерге чакъырадыла

Бир тюрлю иш къурап, файда тюшюрюп башлагъан инсанланы быйыл биринчи июльдан башлап энчи налог (НПД) тёлеп тебирерге чакъырадыла. Быллай оноуну адам кеси этерге керекди, ол борчха саналмайды, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

«Менден къаллай президент боллукъду, ёмюрюм рингде ётгенди»

Къатыш единоборстволада дунияны чемпиону Хабиб Нурмагомедов спортха къайтханды. Алыкъа жангыз да журналистле бла тюбеширге, алай жууукъ заманда UFC-ни жулдузу кезиулю сермешин бардырлыкъды. Къараучула гёжеф атасы ауушхандан сора спортну къоярына къоркъуп тургъандыла. Алай Нурмагомедовну спортда, андан тышында да алыкъа кёп муратлары бардыла. Аланы юслеринден ол "Комсомольская правдагъа" айтханды.

 

Агропромышленный комплекслеге - болушлукъгъак

Быйылгъы  жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда   «Россети  Шимал  Кавказ» компанияны бёлюмю 81 чакълы агропромышленный  комплексни  6,5 МВт ток бла жалчытханды, деп билдиредиле  биригиуню сайтында.  

ЖАНСЮЙЛАНЫ АЗРЕТ

Уруш къайда, къалай, не сылтау бла башланса да, бузукълуду. Аныча, ачыу, бушуу, белгисизлик, термилиу, жюрегинге сыйыналмагъан тансыкълыкъ келтирип, къыйнагъан зат жокъду. Аны биле тургъанлай да, дуния жаратылгъанлы: «Мен биринчи болургъа сюеме!» - деген жандауурсуз, огъурсуз итиниулю адамла кеслерине жол ишлейдиле. Алай бла къууанч да, жарсыу да, умут да, ёлюм да, насып да, ачыу да, жангызлыкъ да, биргелик да сыйыныргъа керекли жол тар этедиле да, кёп игиликлени таргъа тыядыла.

Жетишимли болур ючюн не этерге керекди?

Жетишимли болууну юсюнден кеп китапла жазылгъандыла, тинтиуле бардырылгъандыла. Алай алада баш магъаналы соруугъа жууап берилмейди. Аны сылтауу  да бошду – алчылыкъны бир-тюрлю жашырынлыгъы жокъду. Аллай оюмну «Большая восьмёрка» китапны автору, кёп айтхылыкъ адамланы къатышыулары бла этилген тинтиуню башламчысы Ричард Сент-Джон этеди.

«Химикатла эм кёп жемишлени, кёгетлени тыш къабыкъларында жыйыладыла»

Чайгъа  бир татлы зат алсанг, аны юсюнде жазылгъан затланы окъусанг, титиреген этесе, толусунлай химия кёреме тюкенде сатылгъан затла… Биз  врач Андрей Масанский  ол жарсыу бла байламлы  ушакъ этгенбиз.

Банкны атындан хыйлачы сёлешсе

Адамланы телефонларына селешген хыйлачыла къалай алдатыргъа кюрешедиле? Анга Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны орунбасары Балаланы Расул жууап бергенди:

Адамланы финансла жаны бла билимлерин ачыкъларча

Бизни республикада Россейни Ара банкыны къыбыла бёлюмю къурагъан «Финанс билим» деген соруу бардырылады. Ол 14 октябрьге дери боллукъду, анга къайсы бирибиз да къатышаллыкъбыз.