Алыучулагъа чагъырны юсюнден билирча

Быйыл биринчи июльда РФ-де жюзюмчюлюкню эмда чагъыр жарашдырыуну юсюнден закон кюч алгъанды. Ол аланы чыгъарыуну, сатыу-алыуну, хайырланыуну жорукъларын тохташдырады, деп билдиредиле информагентствола.

Законнга кёре энди чагъыр деп 7,5-18 процент этил спирти болгъан, кеси да жюзюмден неда аны сууу къайнатылып алай этилген, Россейде сатылыргъа эркинлик берилген   продукциягъа айтыллыкъды. «Россейни чагъыры» деген белгини  жаланда бизни къыралда ёсдюрюлген жюзюмден жарашдырылгъаннга салыргъа боллукъду. Тыш къыралладан келтирилген жюзюмню, аны сууун неда башха затларын производствода хайырланыугъа закон чек салады.

Бу документ дагъыда жалгъан, осал качестволу неда контрафакт продукциягъа къайсысын санаргъа боллугъун белгилейди, аны сатыу-алыугъа чек салады. Анда чагъырны маркировкасыны, розница халда сатыуну, сортуну энчиликлери, жюзюм къайда эмда къачан ёсдюрюлгени да тохташдырылады. Къурамында спирти 22 процентден аслам болгъан, кеси да жюзюмден жарашдырылгъан продукцияны къагъыт къабугъунда ол чагъыр болмагъаныны юсюнден жазылыргъа керекди. Дагъыда бизни къыралда чыгъарылгъан быллай продукцияны тюкенледе энчи белгилерге тийишлиди.

Поделиться: