Жангы ясли

Майский шахарны биринчи номерли гимназиясыны къатында жангы ясли ишленнгенди. Аны аты «Тейри къылычды». Ары бир кезиуге къыркъ сабий жюрюрюкдю. Объектни къурулушу «Тиширыуланы иш бла жалчытыугъа себеплик этиу – юч жыллары толмагъан сабийлеге школгъа дери билим бериу амалла къурау» федерал проектни чеклеринде бардырылгъанды. Аны юсюнден шахарны администрациясындан билдиргендиле.

Яслини мекямы бир къатлыды, аны отоулары иги да эркиндиле. Объектде физкультура бла кюреширча зал, дагъыда холл, медицина эмда методика кабинетле да бардыла. Башында айтылгъаныча, анда эки къауумгъа бёлюнюп къыркъ сабий кечинирикди.

Подряд организацияны специалистлери объектни тёгерегин да тап жарашдыргъандыла. Ол санда сабийле ойнарча майданчыкъла къурагъандыла, назы терекле, тюрлю-тюрлю юлкюле да орнатхандыла.

Жангы корпус къоркъуусузлукъ эмда таплыкъ жаны бла бар излемлеге келишеди. Кеси да битеу керекли оборудование бла жалчытыннганды. Айтханларына кёре ясли быйылны ахырына дери берилликди хайырланыугъа.

Поделиться: