Къышлыкъ мирзеуню себерге хазырланадыла

Быйыл  Къабарты-Малкъарда  63 минг гектар чакълы бир жерге къышлыкъ мирзеу  себилликди.  Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  108 процентге асламды, -деп билдиредиле  КъМР-ни  Эл мюлк,  министерствосуну пресс-службасындан.

- Жууукъ заманда 53 минг гектаргъа къышлыкъ будай, 9,5 минг гектаргъа  арпа эм 1,2 минг гектаргъа рапс себилликди.  Саулай айтханда ол  былтырдан 120 процентге асламды, деп билдиреди  КъМР-ны эл мюлк министрини орунбасары  Тимур Вадахов.       

РФ-ни Эл мюлк  министрини биринчи орунбасары Джамбулат  Хатуов айтханнга кёре, къыралны сабанлыкъларыны  60 процент чакълысында  мирзеу  эм къудору битимле ёсдюрюледиле. Ол санда тирликни  48 проценти къышлыкъ къультуралагъа жетеди.  Агропромышленный комплексни келечилерини эсеплерине кёре, быйыл къышлыкъ мирзеуню бар тюрлюсюнден да 18,8 миллион гектаргъа  себилликди. Ол санда 372,5 минг гектаргъа рапс. Бюгюнлюкде тийишли ишле 6,3 миллион гектарда тамамланнгандыла. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  14,5 процентге кёпдю. 

Терк райончулада да  былтырдан  тирирек  болуп,  бу кюнледе  къыстау  рапсны салып башлагъандыла. Алай бла  бюгюнлюкде ишле  700 гектарда бардырылгъандыла.   Къышлыкъ будайны бла арпаны уа республиканы мюлклеринде айны аягъында  салып тебирерикдиле.

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: