Календарь событий

25 сентября 2020

Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Кертиси бла окъуна, ыйыкъла, айла къалай терк ётюп барадыла. Ма энтта сентябрь  жетди. Бу кезиуде уа, тёредеча, келлик жылны биринчи жарымына газетлеге, журналлагъа жазылыу кампания башланады.

Бир бирге иги болургъа итинейик

Бир бирге болушлукъну юсюнден айтханда,  бусагъатда битеу таулу эллени межгитлеринде къарыусуз жашагъанланы тизмелери барды, алагъа жамауат къарайды. Жашау къысхады, биз барыбыз да ёллюк жанлабыз, мюлкюн, байлыгъын, сыртына кётюрюп, ол дуниягъа элталлыкъ жокъду. Аны себепли уа, онгу болгъан, къарыусузгъа болушургъа, эс тапдырыргъа кюреширге керекди.

«Венгерлилеге къарачайлыла бла дюгерлиледен башха бир миллет да алай бек ушамайды»

 XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди. Бери тыш къыраллы, Россейли экспедицияла къуралып, тинтиуле бардырылып башлайдыла. Гюльденштедт, Рейнеггс, Паллас, Потоцкий, Клапрот, Боссе, Шаховской, Бларамберг эм кёп башха  алимле кеслерини китапларында таулуланы юслеринден сейир шартланы басмалайдыла. 

«Сахнагъа чыкъсам, малкъарлы къыз болгъанымы, атам-анам къалай къарарла дегенни бир заманда да унутмайма»

Сахнагъа кертичи болгъанла, сахнаны экинчи юйлерине санагъанла жашауларын толусунлай анга жоралайдыла. Аллай къызларыбыздан бири жаш артистка Гергокъаланы Халиматды. Биз аны бла ушакъ этип, кёз къарамларын билирге излегенбиз.

ТАУКЕЛЛИГИ, БИЛИМИ, КЪУРАУ УСТАЛЫГЪЫ ДА ЖАРАГЪАНДЫЛА МЮЛК ЖЮРЮТЮУДЕ

Ара мюлклеге таматалыкъ этген таулу кишилени араларында Таукенланы Ортабайны жашы Ахматны аты не заманда да уллу сый бла айтылады.

«Сууну къаллай бир ичгенигизни эм аны качествосун сюзерге кюрешигиз»

Суусапланы къайсылары игидиле саулукъгъа, къайсылары уа заран тюшюредиле? Аны юсюнден  Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны гастроэнтерологу Рахайланы  Аслижан   бла ушакъ этгенбиз.

Диабетден сакъланыр ючюн, жашауну къалай тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхай да азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс газета» бардыргъанды.

«Къарыулуну жюреги кючлю хорлайды»

Фахмулу, атларын айтдыргъан, тенглерине юлгю болгъан жаш адамларыбыз бла окъуучуларыбызны газетде дайым танышдыргъанлай турабыз. Бюгюн а бизни къонагъыбыз Аппайланы Владимирни бла Махийланы Фазилятны къызлары Залинады.

КЪЫСХАДЫ НАСЫП ЁМЮРЮ

Къалын туман тюшюп, жерни къыйырындамы, ортасындамы турама, аны билген къыйынды. Алай атламымы акъырын этмейме. Не къадар бир барып турсам, аллай бир жууукъ боллукъ сунуп насыбыма атлайма. Оюм этерге уа къызгъанама заманымы. Артда, бар жумушларым озсала, сокъуранырмамы жашаууму былай, кёп затха жетишалмай оздургъаныма?

Кир-кипчик атхан орунланы алышадыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню  келечилери Нальчикде  кир-кипчик атхан орунла эм ала сюелген жерле  санитар эм башха  мардалагъа келишгенлерин тинтирча рейд бардыргъандыла.

Цифралы эм гуманитар усталыкълагъа аслам эс буруллукъду

Кёп болмай Герпегежни орта школунда  "Точка роста"  цифралы эм гуманитар ара ишлеп башлагъанды, деп билдиредиле Черек муниципал  районну пресс-службасындан.

Сейир хапарла

100 жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю.

Агъач мюлкледе агротехника ишле тамамланадыла

Жыл сайын Къабарты-Малкъарны агъач мюлклеринде  план бла  агротехника ишле бардырыладыла. Аны магъанасы агъач фондну сакъларгъады эм  игилендириргеди.

Эл мюлк продукцияны производствосу ахшы эсепле кёргюзтеди

Къабарты-Малкъарда быйыл сегиз айгъа эл мюлк бёлюмде къармашхан предприятияла  25,7 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 103,7 процентге асламды, деп билдиредиле  Кавказстатдан.

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай ол артыкъ уллу гюнях тюйюлдю деп эшитгенме. Ол алаймыды?