Бахсанчыла - мини-футболдан эришиуледе алчыла

Росгвардияны Управлениясыны Бахсанда бёлюмюню ведомстводан тышында къалауурларыны келечилери мини-футболдан республикалы турнирде алчыла болгъандыла. Эришиуле тёрелидиле эмда  полицияны полковниги Муаед Сижажевни хурметине къураладыла, ол 2011 жылда ишчи борчун толтургъан кезиуде ауушханды.

Турнирге республиканы районларындан 8 команда эмда Ставрополь крайдан да эки команда къатышхандыла. «Быллай эсгериу турнирле, кеслерини борчларын толтургъан кезиуде ёлтюрюлген нёгерлерибизни хурметине  къуралгъан эришиуле  аскерчилени арасында шуёхлукъну кючлерге, экстремизмге бла терроризмге къажаулукъда биригирге  кёллендиредиле»,-дегенди турнирни ача Бахсанда ведомстводан тышында къалауурланы управлениясыны башчысы полицияны майору Мухамедин Гошоков.

Ол кюн аскерчилени аллында  жигит полициячыны атасы да сёлешгенди. «Мени жашымы аты унутулмагъанына бек къууанама. Сизге къарап, ол сау болгъанына   ийнанырыгъым келеди. Эришиулени  къурагъанлагъа жюрегимден ыспас этеме»,-дегенди Ауес Сижажев.

Алай бла турнирде эм кючлюле Бахсанны командасы болгъанды. Ала кубок, грамотала эм эсде къаллыкъ саугъала бла белгиленнгендиле.

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасы.
Поделиться: