Календарь событий

09 сентября 2020

Унутула баргъан миллет оюнларыбызны эсге сала

Бюгюн биз сизни миллетибизде кенг жюрюп тургъан эки оюн бла шагъырей этерге сюебиз. Алагъа акъылбалыкъ болгъан кезиуден башлап ойнагъандыла. Биринчи оюн  «Токъмакълашыуду».

Саулукълу жюреги болгъан адамны ышанлары

Жыл сайын бизни къыралда жюреклери ауруп 1,3 миллион адам ауушады. Ол а бир область араны халкъы чакълы бирчады. Аны ючюн  жюрек, тамырла ауруп башлагъанларын кёргюзтген шартлагъа сакъ болургъа керекди.

Ремонт этилген фатарны багъаракъ сатаргъа боллукъмудуду?

Бир жанындан, фатарла бла байламлы не соруугъа да жууапланы билебиз. Алай, ачыкъланнганыча, алыкъа кёп адамла ийнанып тургъан таурухла бардыла.

Жаш тёлю тюз жолдан таймазча

Терроризмге  бла экстремизмге къажау айлыкъны чеклеринде Чегем районда «Мы за мир без террора!» деген жаш тёлю  форум ётгенди, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Патриот ниетлени айнытыугъа жораланнган эришиуле

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына жораланнган  «Гитче жигитчикге сау бол дейбиз»  деген Битеуроссей чыгъармачылыкъ конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Алчыланы санында бизни жерлешлерибиз да бардыла. «Поэзия» номинацияда Малкадан онючжыллыкъ Пшунов Ибрагим биринчи жерни алгъанды,Кременчуг-Константиновское элден онбиржыллыкъ Асланов Салим а  ючюнчю жерге тийишли болгъанды.  Жюриде олтургъанла  аланы ишлерине бийик багъа бичгендиле эмда ёсдюргенлерине ата-аналарына ыразылыкъларын билдиргендиле, быллай хунерли сабийле ючюн .

Урушда кёргюзтюлген жигитликле бла байламлы болумланы эсге салгъандыла

Къабарты-Малкъар «Великое кино великой страны» деген Битеуроссей акциягъа къошулгъанды. Проект Экинчи дуния урушну бошалгъанына жораланнган жумуш эди.  КъМР-ни Маданият министерствосу республиканы районларыны бла шахарларыны 14 майданында кино кёргюзтюуле къурагъанды.

Хасаниячыла усталыкъларын кёргюзтгендиле

Шабат кюн Нальчикде «Спорт терроргъа къажау» деген ат бла эркин тутушуудан 2005-2006 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында республикалы турнир ётгенди.

ТИШИРЫУ БЛА ПОЭТ

Тиширыуну – ананы, эгечни, къызны юсюнден да жазмагъан поэт болмаз. Аны юсюнден жырламагъан жырчы, аны сыфаты къанатландырмагъан суратчы да, анга деп ишленмеген юй да, анга аталмагъан умут да. Уллу поэтни, Къайсынны, чыгъармачылыкъ ишинде да бек бийик намысха, бек уллу насыпха, бек ариу сёзге тийишли тиширыуну сыфатыды. Анга аталгъан назмула кёпдюле.

«Дууа такъгъан Аллахха нёгерле излейди (ширк)»

Арт заманда сабийлени, таматаланы да бууунларында бир къызыл баучукъну кёрюрге болады. Аланы артистле, жырчыла, футболчула да тагъып, орусча айтханда, реклама этгендиле. Алай къызыл бауну буууннга къысардан алгъа уа бу тёре къайдан келгенди, ол къаллай магъананы тутады, муслийманлагъа ол жараймыды деп сагъыш этгенмисиз?

Магъаданчыланы эмда альпинистлени жигитликлери ёмюрледе сакъланырыкъды

Жетмиш беш жыл мындан алгъа 1942 жылда 2 сентябрьде Огъары Бахсан элде, бюгюнлюкде   Тырныаууз шахар, жашагъанла  Уллу Кавказ таулада Бечо аууш бла ётгендиле.  Бу жигитлик тау магъаданчыланы шахарыны эмда бир заманда битеу къыралда да аты айтылгъан, республиканы промышленностуну мурдорун салгъан предприятияны – вольфрам-молибден комбинатны - тарыхларына ёмюрлеге киргенди.

Жолла жангыртыладыла

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада аслам иш этиледи. КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, жол къурулушчула Куба элде орамладан бирини онюч километрлик кесегинде жангы асфальт салып чыкъгъандыла. Энди уа подряд организацияны адамлары анга башха орамла къошулгъан жерлени эмда кёпюрню тапландырыу бла кюрешедиле.

Сабий яслилени санына къошулады

«Демография» миллет проектни чеклеринде Майский шахарда биринчи номерли гимназияны къатында «Тейри къылыч» ясли ишленнгенди. Аны къурулушун «Стройсервис» организация бардыргъанды.

Аманатха берилген сабий

Эрттеден келген тёреледен бири: эгеч эгечге неда къарындашха сабийни бериудю. Бирини юйю сабийледен толуп, башхасыныкъы уа къуру болса. Баям, ол иги адет да болур, нек дегенде алгъын таулула хар юйдегили болгъан жашха жангы отоу ишлеп, бир талай юйюр бир арбазда кечиннгендиле, туудукъла да аппаланы–ынналаны къатларында ёсгендиле. Бир тыпырны, бир тайпаны адамлары барысы да бир уллу юйюрча жашагъандыла.  

Назмуларында ауур акъыллылыкъ да, тиширыу жумушакълыкъ да, поэзиягъа къуллукъ этиуню ачыкъ сёзлюгю да бирлешипдиле

Газетибизни бетлеринде атлары айтылгъан поэтлерибизни, жазыучуларыбызны, суратчыларыбызны, музыкачыларыбызны эм бирси атлары айтылгъан адамларыбызны эсгере-эсгере турабыз. Ол бизни барыбызны да тарыхыбызгъа, тилибизге, маданиятыбызгъа, адабиятыбызгъа къыйын салгъан инсанлагъа хурметибизни белгисиди.