Адам эм закон

Кючюк да жокъ, ахча да жокъ

Прохладныйден 26-жыллыкъ тиширыу Интернетде Померанский шпиц кючюк сатылгъаныны юсюнден билдириуню окъугъанды. Аны иесине сёлешип, ол аны сатып алыр мурат бла банк картасына 15 минг сомну ийгенди. Алай ахча къоллу болгъанлай, ол телефоннга жууап бермей тохтагъанды. Тиширыу аны алдагъанларын ангылап, право низамны сакълаучулагъа тарыкъгъанды. Бу аманлыкъ бла байламлы уголовный иш ачылгъанды.

Право низамны сакълаучула интернетде сатыу-алыу этгенде сакъ болургъа чакъырадыла. Сатыучу бир тюрлю ишеклик туудура эсе,  товар ючюн ахчаны алгъадан тёлемегиз. Дагъыда банк картагъызны тарихлерин бир адамгъа да белгили этмегиз.

Уручулукъ ючюн изленнгенди

Оператив-излеу жумушланы толтургъан кезиуде Нальчикде УМВД-ны уголовный розыскыны къуллукъчулары алгъын да сюдню оноуу бла бир ненча кере жууапха тартылгъан 61-жыллыкъ прохладначы къайда болгъанын тохташдыргъандыла. Ол уручулукъ этгенине ишекликде федерал излеуде эди. 10 сентябрьде полициячыла аны Нальчикде тутхандыла эмда излеуге берген органнга жетдиргендиле.

Жолгъа биягъы ичип чыкъгъандыла 

Россейни МВД-сыны Лескен районда бёлюмюню къуллукъчулары РФ-ни УК-сыны 254.1-чи статьясына кёре ачылгъан юч уголовный ишни тинтип бошагъандыла эмда аланы сюдню къараууна бергендиле. Районну юч инсаны бир кере жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъ этгени ючюн административ жууапха тартылып, аны къайтарып этгенлери ючюн терсленедиле. Башхача айтханда, ала кеф болуп жолгъа чыкъгъанлары ючюн тазир тёлегендиле, алай аманлыкъларын ангыламай, аны жангыдан къайтаргъандыла.

ВАЗ-21074 машинаны 32-жыллыкъ водители Хатуей элде, 33-жыллыкъ эр киши (ВАЗ-21103 машинаны иеси) Анзорейде, ГАЗ-3110 машинаны водители уа Урухда тутулгъан эдиле. Энди аланы эркинликлери юч жылгъа сыйырылыргъа, аны  бла бирге уа бир-бир къуллукълада юч жылны ичинде ишлемезге оноу чыгъарылыргъа боллукъду.

Билип тургъанлай, террористге болушханды

Республиканы инсанына террорист  организациягъа болушлукъ этгени ючюн уголовный иш ачылгъанды. Ол РФ-ни УК-сыны 205.5-чи статьясыны 33-чю кесегини 5-чи пунктуна кёре терсленеди. Бу кюнледе уа РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары терслеу материалланы сюзюп бошагъандыла эмда аланы Юг аскер округну сюдюню  къараууна бергендиле.

Следствиени оюмуна кёре, ишекли  аны танышын право низамны сакълаучула  ИГИЛ халкъла аралы террорист организацияны (аны иши РФ-де тохтатылгъанды) келечиси болгъаны ючюн излегенини билгенди. Алай терслик иши  бла ол террорист организацияны келечисине болушханын биле да тургъанлай, анга  2015-2016 жыллада Урухда кесини юйюнде жашаргъа къойгъанды.

 Школчу терезеден нек кетгенди?

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие бёлюмюню къуллукъчулары асламлы информация органлада биринчи классны окъуучусу школда терезеден кетгенини юсюнден билдириуню тинтедиле.

Ачыкъланнганыча, быйыл 3 сентябрьде Прохладныйде устаз биринчи классны окъуучусун отоуда жабып кетгенди. Ол а, къоркъуп, терезеден секиргенди. Сабий жаралары бла саулукъ сакълау учреждениягъа жетдирилгенди.

Тинтиуле бардырылып, жууаплы къуллукъчуланы ишлерине праволу багъа берилликди.

Сабийлени ахчасын кесине къоратханды

Быйыл 10 сентябрьде Нальчикде УМВД-гъа Тырныаууздан 28-жыллыкъ тиширыу тарыкъгъанды. Аны билдиргенине кёре, 5 сентябрьде ол Нальчикге кесини жумушлары бла келип, телефонун ремонтха бергенди.  Ингирде аны алып, юйюне къайтханды. Бир замандан ол телефонунда сим-картасы болмагъанын эслегенди. Банкны мобильный приложениясын ахчанында уа, сабийлерине тёлеулени бир кесеги къоратылгъанын кёргенди.

Оператив-излеу жумушла толтуруп, полициячыла аманлыкъны этгенине ишеклини ачыкълагъандыла. Ол 22-жыллыкъ нальчикчиди. Жаш адам да ол кюн телефонун ремонтха бергенди. Аны алгъан кезиуде мастер тырныауузчу тиширыуну сим-картасын жашны телефонуна салып, аны ишлегенин кёргюзтгенди.   Жаш адам а, сагъыш да этмей, телефонну, аны ичинде башха адамны сим-картасын да алып кетгенди.

Бир заманда уа анга ахча салыннганыны юсюнден билдириу келгенди. Жаш адам 7,6 минг сомну алып, кесини кереклерине къоратханды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: