Календарь событий

23 сентября 2020

Чирик кёлню тюбюне аквалангсыз

Черек районда кёп тюрлю рекордла тохташдырыла тургъандыла. Сёзсюз, ала  Чирик кёлге тюшюу бла да байламлы эдиле.

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Кёп болмай Мамырлыкъны халкъла аралы кюнюнде Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына жоралап Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Нальчикни Тиширыуларыны совети   «Эсде тутабыз, хурметлейбиз» деген чакъырым бла акция бардыргъандыла.  Аны юсюнден  вузну пресс-службасындан билдириледиле.

«МИР» карточкалагъа кёчюу барады

Миллет тёлеу система бла байламлы федерал законнга тийишлиликде, пенсиягъа 2017 жылда 1 июльда чыкъгъанла ахчаларын банкга кёчюрюп алай алыргъа сюйгенлерин билдирселе - «МИР» карточка жарашдырылады.

Жалгъан товарланы сатаргъа онг болмазча

Россейде быйыл биринчи июльдан башлап, дарман препаратлагъа, аякъ кийимлеге, тютюн продукциягъа энчи белгиле (маркировка) салып тебирерге керекди. Ансыз аланы сатаргъа жарамайды. Жаланда ары дери чыгъарылгъан дарманланы къоярыкъдыла; аланы хайырланыргъа жараулу болжалы кетгинчи.

Пособиялагъа къагъытны берирге ашыгъыгъыз

Саулайда къыралда 16 жыллары толмагъан сабийлери болгъан  юйюрлеге июньда эм июльда  10 минг сом берилгени эсибиздеди.

Къыяма кюн адамдан бек алгъа не зат сураллыкъды?

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, былай атханды: «Къыяма кюн Аллахуталаны къулундан этген ишлеринден бек алгъа намаз ючюн сураллыкъды. Аланы бир тюрлю кемчиликсиз толтургъан къутхарыллыкъды эмда хайыр табарыкъды.  Алай жангычылыкъла этген къоранчлы болур. Борч намазлада кемчилик болса, Аллахутала: «Къарачыгъыз, мени къулуму къошакъ намазлары бармыдыла, жетишмеген борч намазланы толтурур ючюн»,-дерикди. Ызы бла уа къалгъан ишлерине да ма былай къараллыкъды». (Абу Дауд).

Аланы жашлыкъ чакъыргъанды

Элбрус таулу миллетни, туугъан  журтубузну белгисиди.  Аны тёппесине чыкъгъанланы атлары назмулада, жырлада, таурухлада кишиликни  шартыча тёлюден-тёлюге айтыла келеди.  

Семиртгичлени хайырланыу кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда жыл сайын семиртгичлени хайырланыу ёсе  барады. Сёз ючюн, быйыл саулай республикада аланы 38 минг тоннасы салынырыкъ эсе, экинчи жылда  ол 3 минг тоннагъа неда 8 процентге  кёбейрикди, деп билдиредиле  КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

ТАУЛУ УЧАЛА

Миллетни хант хазнасыны, адет-тёрелерини юслеринден Толгъурланы Бекмырза жыйгъан хапарланы энтта да басмалайбыз.

Тазалаучу комплексни хайырлылыгъы уллу боллукъду

Кёп болмай   Май  районну администрациясыны башчысы  Татьяна Саенко РФ-ни эл мюлк министрини орунбасарыны кенгешчиси  Алексей Давиденко,  КъМР-де Тынгылы къурулуш бардырыу жаны бла управленияны эм подряд организацияны келечилери бла бирге   Майский  шахарда кир сууну тазалагъан комплексни къурулушуна къарагъандыла. Аны юсюнден  муниципалитетни пресс-службасындан билдиредиле.

Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Кертиси бла окъуна, ыйыкъла, айла къалай терк ётюп барадыла. Ма энтта сентябрь  жетди. Бу кезиуде уа, тёредеча, келлик жылны биринчи жарымына газетлеге, журналлагъа жазылыу кампания башланады.

«Жашауугъузну жаланда заманында этилген болушлукъ къутхарыргъа боллукъду»

Къутургъан ауруу  уллу эс бурууну излеген жугъуучу вирус инфекцияды. Андан сау болгъан бир адам да жокъду, болгъан да этмегенди.

Адамла электрон больничныйлени сайлайдыла

 2020 жылны башындан бери Къабарты-Малкъарда  42 минг электрон больничный лист берилгенди. Республикада жашагъанланы 73 проценти къагъыт больничныйден эсе электронныйни жаратадыла. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, аланы  51 процент сайлагъанды.

Жол ишле тамамланадыла

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде  Бабугент – Бызынгы жолну  тынгылы ремонту  бошала  турады. Ол Къашхатаудан Къара-Суугъа, «Бызынгы» альплагерге дери барады  эм  «Урвань-Уштулу» федерал трассагъа къошулады.
Участокда черек жагъаланы къоркъуулу жерлерин бетон бла кючлегендиле, жарладан топуракъ, таш  оюлмазча да 850 метр узунлукъда габионла салыннгандыла. Андан сора да, 7,7 километрде эки къат асфальт жайылгъанды. 

Сюймеклиг а айтып турур…

Бюгюн да аллай кюн болур – артха къайтарып, кетген кюнледе айландырлыкъ, ажашдырлыкъ. Мариям, уллу арбазда агъач шинтикледен бирине олтуруп, солуйду. Солугъан къайда? Арт заманда аны эсгериуле къоймайдыла. Бирде тюшюне  узакъ къыйын сабийлиги келеди, бирде къууанчлы жаш заманы къанатларына алып, элтеди аны секирип атлатхан жолну. Ол сюймейди, кёргени – игиси, аманы да –  чарслагъа кирип, анда батып къалса.

СОЛУУ КЮНДЕ

Иш къайгъыладан къачып, тынгылы аш этерге да эринип, чайникни салып, телевизоргъа къайтханымлай, къолунда да наныкъдан толу табагъы бла къоншум кирди. Къууандым. Наныкълагъа угъай, кесине. Терк окъуна хычинле жазып салдым къангагъа.

Ётюрюк хапарлагъа ийнанмагъыз!

Арт кезиуледе аналыкъ капиталдан 50 минг сомну къолгъа алыргъа боллукъду дегенни эшитип, МФЦ-гъа эмда Пенсия фондха республикада жашагъан адам сёлешип башлагъанды. МФЦ-дан бу иш бла байламлы тынгылы жууап бергендиле: «Была бары да ётюрюк хапарладыла, ийнанмагъыз, аналыкъ капиталны ахчасын жаланда закон бла белгиленнген жумушлагъа къоратыргъа жарайды»!

Жашау журтланы санына къошулады

Къабарты-Малкъарда быйыл сегиз айгъа 14,1 миллиард сом багъасына къурулуш бардырылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 100,3 процентге кёпдю, деп билдиредиле Кавказстатдан.

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле.

Ёпкеледе рак къозгъалырына баш сылтау – тютюн ичиу

Бу кюнледе Роспотребнадзорну сайтында тютюн ичиу онкология аурууланы чыгъаргъан сылтауланы 90 процентин тутады, деп жазылгъанды. Аман къылыкъгъа 15 жылларында берилгенле ракдан 25 жылларында тютюн ичип башлагъанладан эсе беш кереге кёп ауруйдула.

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени, белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди.