Календарь событий

02 сентября 2020

Къойланы эртте кьалай санагъандыла?

Тас бола, унутула баргъан бир-бир адет-тёрелерибизни, тарыхыбызны аз юзюгюн окъуна туурагъа чыгъарыргъа кёл салып кюрешген адамларыбызгъа бек уллу хурмет этерге, аланы сёзлерин багъалай билирге хар бирибиз да борчлубуз. Малкъар, къарачай халкъ эрттеден бери тау тарлада жашагъанларына сейирлик хапарларыбыз, жомакъларыбыз, жырларыбыз, фольклорубуз да толу шагъатдыла.

Айтишник – тамблагъы кюнню сурамлы специалисти

Стратегия башламчылыкъла жаны бла агентствону экспертлерини оюмуна кёре, беш жылдан информация технологияла экономиканы иги кесегин бийлерикдиле. Ол заманда уа эм биринчиден кадрлагъа билимли «айтишникле» изленирикдиле. Электрон амалланы кенг хайырланалмагъан предприятияла конкуренциягъа чыдаяллыкъ  тюйюлдюле, ол санда жангы технологияладан узакъ таматала да жерлерин тас этерчадыла деп билдириледи КъМКъУ-ну пресс-службасындан.

Адамлагъа игилик келтириу, алагъа болушуу – хар врачны сыйлы борчуду

Эфендиланы Василийни къызы Лейля Санкт-Петербургда Киров атлы Аскер-медицина академияны Офтальмологиядан бёлюмюнде ординатураны ётеди. Кёз врачланы хазырлауда бу учреждение Россейде биринчи, битеу дунияда уа экинчи жерни алады. Ары дери жаш специалист Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультутетин, аны ызындан а Ставрополь шахарда интернатураны жетишимли бошагъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Жаш спортчула кючлю болурларына, аны бла бирге уа жамауатыбызгъа да игилик келтирирлерине къайгъыргъан тренер

Озгъан ёмюрню токъсанынчы жылларында «Ачемез» атлы жаш тёлю араны башчысы болгъан кезиуюнде бюгюнлюкде белгили тренер Герийланы Хусей аскер къол тюйюш (АРБ) бла жетишимли кюрешгенди, сабийлени да юйретгенди. Он жыл озгъандан сора, 2002 жылда, ол Бабугент элде спортну бу тюрлюсюнден бёлюм ачханды. Ол кезиуде Герий улу жарау этдирген жашчыкъла хорламла келтирирле деп ышаннганлыкъгъа, аланы тынгылы не спорт заллары, не башха кереклери болмагъанды. Алай уллу итиниулюк, сабийлени юйретирге талпыныу а жете эдиле.

Эл мюлкню айнытыугъа - аслам эс

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, ведомство  Май районну  эл мюлкде уруннган предприятияларына дайым ахча бла  болушлукъ тапдыргъанлай турады.  Ол шарт саулай бёлюмню айнытыуда да уллу къошумчулукъ этеди, деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.    

Жетишимли болур ючюн не этерге керекди?

Жетишимли болууну юсюнден кеп китапла жазылгъандыла, тинтиуле бардырылгъандыла. Алай алада баш магъаналы соруугъа жууап берилмейди. Аны сылтаууу да бошду – алчылыкъны бир-тюрлю жашырынлыгъы жокъду. Аллай оюмну «Большая восьмерка» китапны автору, кёп айтхылыкъ адамланы къатышыулары бла этилген тинтиуню башламчысы Ричард Сент-Джон этеди.

Йодну жетишмегени саулукъгъа заран тюшюреди

Белгилисича,йод  адамны саулугъуна бек керекли элементледен бириди. Аны юсюнден Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижан бла ушакъ этгенбиз.

 

МЕНДЕН САЛАМ БЕРИРСЕ

Шауаланы Молланы къызы Зухура. Аны юсюнден дуниягъа айтырыгъым келеди. Атасы Молланы юсюнден эрттеден да биле эдим. Билмей а?! Кязимни «Сары къош» деген, жашау кертиликден жаратылгъан поэмасында Молла баш жигитледен бириди. Кязимни Молланы къыйын сагъатда сыналгъан кишилигине, эрлигине аталгъан сёзю, къысха болса да, къанатлыды:

Бизге солургъа келген туристлеге файдалы жолоучулукъ

Россейни Правительствосу 2020 жылда 15 августдан 20 декабрьге дери КъМР-ге путёвкала алгъан туристлеге ахча тёлерикди. Республикада отпуск ючюн 15 минг сомгъа дери ахчаны къалай къайтарыргъа, мында бош заманны къалай оздурургъа, не затха къараргъа боллугъуна  «АИФ-СК» тинтгенди,  аны бла бизни окъуучуланы да шагъырей этерге излегенбиз.

Малчылыкъ айный барады

Зольск районда дайым малчылыкъ бёлюм айный барады, аны бла байламлы  продукцияны ёсюмю да ахшыды, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 

Мал аш хазырлау къыстау барады

Къабарты-Малкъарны аграрчылары къыш сууукълагъа къыстау мал аш хазырлайдыла. Бюгюнлюкде   мюлкледе биченден, саламдан эм сенаждан 471,5 минг тонна чакълы  къыстырыкъ этилгенди. Саулай айтханда, ол керек ёлчемни 90 проценти болады.

Сталинни поездин Тегераннга ашыргъанладан бири - таулу лётчик

Темукаланы Якуб улу Исмайыл жыйырманчы ёмюрню экинчи жарымында халкъыбызны сейирлик уланларындан бирлери эди. Таула къучагъында орналгъан элде - Огъары Малкъарда - туугъан жаш сабийликден окъуна тал чыбыгъы кибик назик, тепсеуге да уста  болгъанды.

Батырлыгъы бла командирлерин, нёгерлерин да сейирге къалдыргъанды

Хорламны солдатлары

Голаланы Нанакъны жашы Джанибек  1917 жылда Кисловодскдан узакъ бармай орналгъан Хасаут тау элде туугъанды. Атны ойнатыу бла анга жетген болмагъанды, чаришледе ол кишиге оздурмагъанды. Лётчик болургъа уа гитчелигинден окъуна термилгенди. Алай бла Чугуевода  аскер авиация школгъа кирип,1941 жылны 18 июнунда аны жетишимли бошайды. «…Къарыулуду, чыдамлыды, арый-тала билмейди… Уча туруп абызырамайды, кеси амал таба биледи, базыныулуду, таукелди. Къызыл Аскерни истребитель авиациясына жараулуду»,-деп жазылгъанды аны аттестат къагъытында.

ЁМЮРДЕН ЁМЮРГЕ ДЕРИ

Шахмырзаланы Османны жашы Саид Малкъарны бек ариу жери Эл-Тюбюнде туугъанды. Андан бери кёп жыл озгъан эсе да, Шахмырзаны аты бир тёлюден бирине ёте келеди. Ол шарт а Саидге халкъы  къалай ыразы болгъанын кёргюзтеди. Дуния тюрлене башлагъанда жаратылып, ол заманны толкъунунда Саид кеси жолун сайлагъанды. Аны къадары энчи эди. Асламында малчылыкъ, жерчилик бла жашагъан эллилени арасында ёсюп, Саид жашауун билим, илму излемле, адабият бла байламлы этгени аны энчилиги эди.

Сабийлени саулукълары эмда къоркъуусузлукълары ючюн

Къабарты-Малкъарда МВД-ны Наркотиклеге контроль этиу жаны бла управлениясында  «Сабийлерибизни саулукълары эмда къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны бардырыу жаны бла штабны жыйылыуу болгъанды. Анга КъМР-де УФСИН-ни, жарыкъландырыу, саулукъ сакълау, граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда  спорт министерстволаны келечилери къатышхандыла.  Аны юсюнден Къабарты-Малкъар Республикада МВД-ны пресс-службасындан билдиргендиле.