Университетге жангы окъутуу ара къошулады

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Санкт-Петербургну политех университети  кюзгюлю инжинирингли араны ачыуну юсюнден келишимге къол салгъандыла. Ол дистанциялы халда етгенди.

Араны ачыуну  магъанасы КъМКъУ-ну мурдорунда "Эльбрус» жангы производстволу технологияла араны» къурап,  ол белгили россейли  предприятияла бла ишлерча онгла къурауду. СПбПУ-ну алчы проектле жаны бла проректору Алексей Боровков келишимни юсюнден былай  айтханды:

- Биз КъМКъУ-ну келечилерин кесибизни магъаналы проектлерибиз  бла шагъырей  этерге, аланы бюгюннгю кюннге келишдире, жашауда бардырыргъа юйретирге мурат этебиз. Индустрия ишлерча къыйын илму техника проектлени хазырларгъа, айнытыргъа  кереклиси баямды. Ол себепден, биз  алчы технологияларыбызны, сынамыбызны да кёргюзте,  бирге  ишлерге кёлленипбиз.  

КъМКъУ-ну илму-излем иш жаны бла проректору Светлана Хашированы оюмуна кёре, бу араны  башламчылыгъы  бла  университет   жангы материалла, цифралы проектле хазырлау жаны бла  битеу дуния  даражагъа  чыгъар муратлыды.  Андан сора да, студентлерибизге, аспирантларыбызгъа  СПбПУ-ну НТИ арасында окъур онгла ачыладыла.

Додуланы Мадина.
Поделиться: