Календарь событий

18 сентября 2020

Агропромышленный комплексни айнытырча онгла

Кёп болмай Россей Федерацияны эл мюлк министрини орунбасары Елена Фастованы башчылыгъы бла  видеоконференция халда кенгеш болгъанды. Ол   эл мюлк производительлеге къыралдан болушлукъ этиу къалай бардырылгъанына жораланнганды.  Анга регионлда профильли ведомстволаны таматалары, ол санда  Къабарты-Малкъардан Хасан Сижажев да къатышханды. Аны юсюнден  КъМР-ни Эл  мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

Финансланы юсюнден билгенигизни туура этерге

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Финанс окъуулулукъ» деген соруу бардырылып башланнганды. Аны Россейни Банкыны Югда бёлюмю къурагъанды. Банкда айтханларына кёре ол келир айны онтёртюнчюсюне дери бардырыллыкъды.

Чтобы не было войны

Через месяц Кабардино-Балкария отметит одну из самых скорбных дат в своей новейшей истории.
Время скоротечно - с октября 2005 года минуло уже 15 лет, повзрослело целое поколение жителей нашей республики, оценивающих те тревожные дни лишь по рассказам старших да публикациям в интернете. Немногие, даже из числа непосредственных участников тех событий, готовы сегодня вспомнить и принять всю правду о 13-м октября. Но, вспомнить придется, уже хотя бы для того, чтобы это никогда больше не повторилось…

Китаплада окъугъанларына сейирлик жолоучулукълада тюшюнедиле

Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецини Туризм эм краеведение бёлюмю 1985 жылда ачылгъанды.

Таксиде ишлегенлеге тийишли амал

Бизни республикада адамланы эмда жюклени женгил такси бла ташыргъа эркинлик берген къагъытны, кеси алларына абери бла кюрешгенле, предпринимательле эмда башхала юридический статус алгъандан сора жарашдырыргъа боллукъдула.

Сууну тергеген счётчикге пломба къалай салынады?

Таза сууну тергеген приборгъа пломба салыр ючюн не этерге кереклисин КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде ангылатхандыла.

Файгъамбарны илму саулукъгъа артыкъда жарагъанын шарт тохташдыргъан тёрелери

Сыйлы Къуранда «Аллахны файгъамбары сизге аламат юлгюдю…» (Сура «Сонмы»,  21-чи аят), деп жазылады. Бу статьяда аны саулукъгъа жарагъан тёрелени юслеринден айтыргъа сюебиз. Бюгюнлюкде  тинтиуле бардырылып, аланы адамны санларына хайырлылыкъларын илму да тохташдыргъанды. Аны юсюнден бизге «Аль-Азхар» ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Ата-бабаларыбыз халкъны сейирлерин сакълагъандыла, ол кезиуде политика болумгъа тюз багъа бергендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъына

Кавказ халкъланы Россейге къошулуу тарыхлары тынч болмагъанды. Ата-бабаларыбыз политика сайлауну, Россей бла байламлыкъла къурауну сылтауларыны эм магъанасыны юслеринден биз  КъМР-ни илмусуну  сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни илму эм техника жаны бла къырал премиясыны лауреаты, тарых илмуланы доктору, профессор, Гуманитар тинтиулени Къабарты-Малкъар институтуну директору    Касболат Дзамихов бла ушакъ этгенбиз.

«Жюреклери ауругъанла кеслери алларына багъылмай, врач айтханны этерге керекдиле»

Инсульт, инфаркт ёлюмню бек кёп тюбеген сылтауларындан бирлеридиле.  Бусагъатда инсульт болуп, больницагъа тюшгенлени араларында къартла, жашла, эр кишиле, тиширыула да бардыла. Бу къыйын аурууну юсюнден  Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмила бла ушакъ этгенбиз.  

Ветеринар лабораторияны аккредитациясы

Кёп болмай «Халкъла аралы кооперация эм экспорт» миллет проектни чеклеринде бардырылгъан «АПК продукцияны экспорту» регион программагъа кёре  Россейни Федерация бла  Къабарты-Малкъарны  Эл мюлк министерстволары къошакъ халда  келишим этгендиле.

«КЕЧ АНЫ…»

– Сагъышларым башымы алып, аланы теренликлеринден чыгъалмайма. Къутургъан сууча басадыла ала жюрегими. Айхай, жюзе билсенг а… – деп тарыгъады кезиулю жыйылыуда тюбеген эски танышым Ната.

Жаныуарла къыш сууукълада жунчумазча

Энчи сакъланнган табийгъат жерледе (заповедникледе) ишлеген инспекторла  жаныуарла къыш кезиуде жунчумазча  кючлерин аямай алгъадан къармашып башлайдыла.  Ашларын хазырлайдыла, аш салгъан орунларын жарашдырадыла неда жангыларын ишлейдиле,  туз саладыла. 

Музыка искусствону тынчлыкъсыз жолунда ариулукъну, тазалыкъны, миллет сезимни сакълагъанладанды

РФ-ни, КъМР-ни  да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни Композиторларыны союзуну члени Владимир Моловну  чыгъармачылыкъ жолу байды, кёп тюрсюнлюдю.  Ол жазгъан макъамлада биз туугъан жерибизни айбатлыгъын,  аны тарыхын, аууазын эшитебиз.  Сёзсюз, аланы хар биринде авторну жашаугъа, адамлагъа сюймеклиги ара жерни алады.

Адам эм закон

Уллу кёллюлюк этгенди

Быйыл 13 августда ингирде 19 сагъатда прохладначы  эсирип болгъанды. Ол юйюнде отоуладан биринде, уллу кёллюлюк этип, кесини жыл жарым толгъан баласыны къоркъуусузлугъуну юсюнден сагъыш этмей, отну жандыргъанда хайырланылгъан суусун затны сабий жетерча жерде къоюп кетгенди. 

«Имансыз» жашаууму кёрмейме

«Иман» жырчы къауум 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны санында сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы араларында жаш жырчы Жаболаны Арсен да болгъанды.

Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Кертиси бла окъуна, ыйыкъла, айла къалай терк ётюп барадыла. Ма энтта сентябрь  жетди. Бу кезиуде уа, тёредеча, келлик жылны биринчи жарымына газетлеге, журналлагъа жазылыу кампания башланады.

БИЗ КЕТСЕК ДА…

Къалай жашасакъ да, ыразы болгъан азды къадарына. Мен а ыразыма. Терезени ачама да, аны излеп, сакълап тургъанча, къыш хауа тылпыу этип киреди отоугъа. Ол юйдеги жылыуну урлап, алып кетерге ашыгъа болур, мен а къоярыкъ тюйюлме. Жангыдан жабама терезени, жылыу бла бирге насып да чыгъып кетер юйюмден деп къоркъа.