Календарь событий

18 марта 2020

Урушда – жигит, урунууда – алчы

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Шауаланы Жибрил  Къызыл Аскерге 1938 жылда чакъырылгъан эди. Жаш аскерчиге энди аякълана келген къыралны жашауунда магъаналы ишлеге къатышыргъа тюшгенди: Запад Украинаны къорууларгъа, ызы бла уа 27-чи дивизияны 132 стрелковый полкну къауумунда Финляндияда уруш этерге. Шауа  улуча жаш аскерлеге 1941 жылны июнь айында Ата журтубузну чеклерин бузгъан гитлерчи ууучлаучулагъа къажау сермеширге да тюшгенди.

Жазылыу – 2020

Энтта да огъурлу сёз  нёгеригизлей къалсын

Хурметли жамауат! 
Бир-бир окъуучуларыбыз анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жызылып къаладыла. Баям, аны да болур кесини сылтауу.

Тапсыз реклама бергенле жууаплылыкъдан къутулмазла

Монополиялагъа къажау федерал службаны (ФАС) КъМР-де Управлениясында бардырылгъан жыйылыуда контроль-надзор ишни юсюнден сёлешгендиле. Анга ведомствону башчысы Казбек Пшиншев, орунбасарлары Гайыланы Рамазан бла Анна Кумахова эм башхала къатышхандыла, деп билдиргендиле Управленияны пресс-службасындан.

Почтала жангыртыладыла, ишлерин тирилтедиле

Былтыр Къабарты-Малкъарда почтаны   онтёрт  бёлюмю  жангыртылгъанды.  Аладан тёртюсюнде этилмей жарамазлыкъ  жумушла тамамланнгандыла,   онусунда уа  комплексли ремонт бардырылгъанды.  Андан сора да,  Нальчикде Баш почтамтны  арбазында тозурагъан асфальтны орунуна плитка салыннганды. 

Амаль «доммакъ» бла къайтханды

Бу кюнледе Назраньда Россейни грек-рим тутушуудан биринчилиги ётгенди. Анга 18 жыллары толмагъанла къатышхандыла.  Гёжефле сегиз ауурлукъ категорияда сермешгендиле.

«Чыгъармачылыкъ бла кюрешген адам ачылып тургъан китап кибикди»

Моттайланы Карина КъМКъУ-ну дизайн колледжинде живописьден, технологиядан дерсле береди. Ариулукъну  сабийлигинден да кёрюрге, эслерге юйреннген тиширыу жаш тёлюню да ол ызда барырын излейди. Биз, анга тюбеп, ишини, жашаугъа кёз къарамыны юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

Республикада, андан тышында да - биринчиле

Малгобекде волейболдан, Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланып, эришиу къуралгъанды, анга Чеченден, Ингушетиядан, Нальчикден бла Къабарты-Малкъар къырал университетден командала къатышхандыла. 

Жерлешибиз жетишимлери бла къууандырады

Кийик табийгъатны къоруулауну арасында «Энчи сакъланнган табийгъат жерлени дуниясы» деген битеуроссей конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Ол «Марш парков – 2019» атлы халкъла аралы акцияны чеклеринде  «Битимлени, жаныуарланы да бирге къоруулайыкъ» деген чакъырыу бла  бардырылгъанды. 

Тютюн ичиуден айырылыу онг бармыды?

Тютюнню не хатасы болгъаныны юсюнден КъМР-ни наркодиспансерини наркологу Артур Пачев  бла ушакъ этгенбиз.

Батырлыгъы ючюн – юч даражалы саугъа

Уллу Ата журт урушну жылларында «За отвагу», «За боевые заслуги» деген майдалла бла саугъаланнганла миллионла бла саналгъандыла. Аланы рядовой солдатла эм офицерле да бек сыйлы кёргендиле. Алай алагъа юч кере тийишли болгъанла уа бек аз эдиле.

Университетлени къыйматлылыкъларын ачыкълар мурат бла

Март айда Россейни Илму эмда бийик билим бериу министерствосу вузланы магъаналы иш бла кюрешгенлерин ачыкълау жаны бла мониторингни эсеплерин басмалагъанды. Аланы сюзюу а Къабарты-Малкъар къырал университет кесини кёрюмдюлерин игилендиргенин эмда къыйматлы жумушланы аслам бардырыуда орунун кючлендиргенин баямлагъанды.

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

РФ-ни Социал страхование фондуну къырал жумушла эм социал коммуникацияла жаны бла департаментини башчысы Татьяна Лотоцкая ангылатханнга кёре, больничныйни болжалы сабийни жыл санына эм къаллай бирге къыйын ауругъанына кёре болады. Ол кёп заманны ауруй эсе, ишлемегенлерини юсюнден къагъытны юйюрню башха-башха членлерине берирге да жарайды. Бала амбулатор багъыуда эсе, биринчи он кюнде анга къарагъаннга хакъ страховой стажына кёре тергеледи. Андан сора заманда хакъ айлыгъыны орта эсебине кёре къуралады.

Биринчи

Аппайланы Макарны жашы Аскер къарачай-малкъар тилни илму жаны бла тинтиуню мурдорун салгъанладан бириди. Таулуланы араларында илмуланы биринчи кандидатыды, доктор диссертацияны да биринчи болуп къоруулагъанды.

Сынаулары, насийхат сёзлери, къайгъырыулары бла да жарагъанлай турадыла

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны аппаратында уголовный-толтуруучу  системаны ветеранларыны регион жамауат организациясыны жыйылыуу болгъанды.Аны ишине  ведомствону таматасыны юйретиу иш жаны бла  орунбасарлары да къатышхандыла. Жыйылыуну  Ветеранланы советини  таматасы, ич службаны отставкада полковниги  Кючменланы Мухтар  ачханды эм бардыргъанды.

Сиз керекли информацияны басмадан, телевидениядан, радиоданмы, огъесе Интернетденми аласыз?

Жангыз да бир он-онбеш жыл мындан алгъа бу соруугъа жаланда бир жууап бериллик эди. Алай къысха кезиуню ичинде техника къыстау айныгъанды, аны бла бирге уа адамланы жашаулары да тюрленнгенди. Мобильный телефонла, электрон-китапла, кючлю компьютерле, Интернет… Биз хар кюнюбюзде да аланы хайырланмай болалмайбыз. Алай бла информацияны тапхан къайда тынчыракъды, ол къайда тюзюрек берилгенин билир ючюн, биз соруу бардыргъанбыз.

 

Эришиуню регион урумуна къатышырыкъдыла

Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде жаш назму окъуучуланы «Живая классика» Битеуроссей эришиулерини район уруму къуралгъанды.  Школ кесекде хорлагъан онеки жашчыкъ бла къызчыкъ регион бёлюмде къарыуларын сынар ючюн хунерликлерин аямагъанлай кёргюзтгендиле. Ала тынгылагъанлагъа автор чыгъармагъа сыйындыргъан  оюмун жетдирирге, сыфатха келиширге, шатык окъуу къолайлыкъны хайырланыргъа, суратлау сыфатны толу баямларгъа керек болгъандыла.

«Къараучу сахнагъа ишлемейди, сахна къараучугъа ишлейди, келген адам концертде, къайгъыларын унутуп, солуп кетерча этерге борчлубуз»

Холамханланы Къайсын бизни бюгюннгю эстрадабызны жарыкъ жулдузларыбыздан бириди. Ол Музыка театрны, «Амикс» жыр ансамбльны солистиди,  халкъла аралы Урал-моно фестивальны миллет тёрелени сакълауда энчи саугъасына тийишли болгъанды. «Советская молодёжь» газет бардыргъан республикалы жырчыланы хит-парадында ол аслам заманны биринчи жерни ычхындырмагъанлай тургъанды. 

 

Бизнесни жашырынлыкъларына тюшюне

«Иш кёллю Россей» организацияны жаш тёлюге деп къуралгъан бизнес-школунда маркетинг, реклама, товарла сатыу эмда жумушла бериу бла байламлы дерсле ётгендиле. Тренинглени сынамлы бизнес-тренер Наталья  Костенко бардыргъанды, деп билдиргендиле организацияны бизни республикада бёлюмюнден.

«Инвестор табылса, сёзсюз, туризм элни айныууна, адамларыбызны къолайлыкъларын игилендириуге бек уллу себеплик этерикди»

Кёнделен тау эллени арасында бек уллуладан бириди. Бюгюнлюкде анда 6 мингден аслам адам жашайды, 1200-ден аслам арбаз бардыла. Шёндюгю тау эл къалай жашайды, айныу онглары бармыдыла, жарсыуланы тамамларгъа къолдан келемиди? Бу эм кёп башха соруулагъа элни администрациясыны башчысы Атмурзаланы Жамалны жашы Марат жууапла береди:

Ёксюзню мутхуз кюню

Бизни сабийлигибиз къалай зауукълу болгъанын ол заманда билалмай эдик. Тийреде алты-жети сабий ёсдюрмеген юйюр жокъ эди. Эрттенден ингирге бир кюн бизде, бир кюн къоншу юйде, болгъанны да чачып, ойнар эдик. Бир ананы бети къарангы болуп кёрмегенме, жарыкъдан-жарыкъ болгъан болмаса.