Календарь событий

13 марта 2020

Республиканы атындан – Россейни биринчилигине

Шимал-Кавказ федерал округну республикаларындан бла крайларындан 21 жыллары толмагъан бек кючлю гёжефле Махачкъаладан Россейни грек-рим тутушуудан биринчилигине тюшер ючюн къаты кюрешгендиле.

Элбрус районда олимпиадалы резервни Байзуллаланы Юсюп атлы спорт школуну келечиси Локияланы Аслан, 60 килограммгъа дери ауурлукълары болгъанланы араларында эрише, ахшы кёрюмдюле болдургъанды.

Ахчаны борчха бергенде сакъ болугъуз

Бир тюрлю сылтау бла борчха ахча излерге, берирге да тюшеди. Алай аны артха алгъан а бир-бирде къыйын болуучуду, бютюнда сёз уллу ахчаны юсюнден бара эсе. Аны ючюн юристле борч бергенде расписка жарашдырыгъыз деп юйретедиле. Къаллай кезиуледе расписканы юридический кючю болгъаныны, аны къалай жазаргъа кереклисини юсюнден бизге юрист Азамат Тохов айтханды

Диабетден сакъланыр ючюн, къылыкъны тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхайда азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс газета» бардыргъанды.

Жолдан тынч ётерча боллукъду

Бахсан шахарда 1-чи номерли орта школну къатында   жолну башы бла  жаяу жюрюгенлеге темир кёпюр ишлене турады, деп билдириледи районну администрациясыны пресс-службасындан.

Нек къозгъалады жангыдан ауруу?

Операция этилип, ётю кетерилгенден сора заман кёпмю неда азмы озду, алай саусузну аурууу жангыдан къозгъалып, къыйнап башлагъаны, къарынында, къалай эсе да, тапсызлыкъ эсленнгени  неда бир башха тюрлю тынгысыз этген жери болгъаны бла байламлы анга поликлиникагъа барыргъа неда къайтып больницагъа жатаргъа тюшгенди. Ол а, уллу къыйынлыкъдан къутулгъанча болуп, жангыдан аягъы юсюне сюеле келген адамны бек жарсытады.

«Ёсюп келген тёлюню халкъыбызны хазнасындан ангылауу болса сюеме»

Россейни халкъ устасы (2001 ж.) Жангуланланы Хамзатны жашы Ибрагимни  бюгюн да тутадыла адамла эслеринде. Ол этген агъач аякъланы, таякъланы неда аны  фотоаппарат бла алдыргъан суратларын  сюйюп, сыйлап сакълайдыла юйлеринде.

Сайлагъан усталыкъларыны жашырынлыкъларына тюшюне

Бу кюнледе Нальчикде «Къурулушчу» колледжде «ВорлдСкиллс Россия» регионла аралы чемпионатны къууанчлы халда жабылыуу озгъанды. Аны хурметли къонакълары уа КъМР-ни Правительствосуну, Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну, ведомстволаны келечилери, иш бериучюле да болгъандыла.

Бар ахшылыкъла да сизге - анала, эгечле, къызла!

Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланып,  Нальчикде  Къырал концерт залда уллу концерт болгъанды.  Анга келгенле бек алгъа  фойеде   сабийле ишлеген суратладан "Мени багъалы анам!" деген    уллу да , сейирлик  да кёрмючге къарап, зауукълукъ тапхандыла. Миллет кийимлери бла сюелген гитче жашчыкъла уа хар къонакъгъа гюлле,  конфетле да  бергендиле.

«Сен устаз эсенг, жаланда программаны чеклерине кирип къалыргъа керек тюйюлдю»

Къонакъланы Люба Нальчикни биринчи номерли гимназиясыны малкъар тилден бийик категориялы устазыды. «Билим бериу» проектни чеклеринде бир ненча кере грант къытханды. «Жылны устазы» деген даражалы атха эки кере тийишли болгъанды. Окъуу-методика комплектни (УМК) жарашдырыудан битеуроссей мастер-классда грамота бла саугъаланнганды.    Биз, анга тюбеп, ишини юсюнден бир къауум соруугъа жууап беририн тилегенбиз.

Кечеледен биринде къыйын ауруу жугъуп да къалыр

Сауутланы башларын таза быстыр бла жабаргъа кереклисин эсгертген сунна унутулгъанды дерге боллукъду. Эсигизге тюшюрюгюз, сабийлигибизде аммаларыбыз сауутланы ачыкъ бир заманда да къоймагъандыла.  «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи  бизге ангылатханыча, ол исламны излемиди:

Сюймекликни эм ийманны къаласы

Къабарты-Малкъарны Зольск районуну Совхозное элинде жыйырма жыл мындан алгъа  Свято-Троицкий килиса жангыртылгъанды. Ол бизни республикада бек сейирлик  эсгермеледен бириди.

Къанатлыланы ток урмазча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери ток ызланы бегирек къоркъуулу жерлеринде къанатлыланы къоруулагъан 345 устройство орнатхандыла. Энергетикле айтханларына кёре, быллай затла аланы ток ургъандан сакъларча деп этиледиле.

«Орамда танымагъан адамла келип, ыразылыкъларын айтсала, жашауумда тюз сайлау этгеними ангылайма»

Бёзюланы Магомед жашаууну асламын КъМР-ни От тюшюуге къажау-къутхарыу службасына бергенди.  Бу сабыр, жууаш, тынч адам бир кезиуде республикада аты айтылгъан от ёчюлтюучю болгъанына, ол кёплени отдан чыгъаргъанына ийнаннган да къыйынды.  Алай аны ишчи жолунда тюбеген сынауланы, къутхарыуланы юслеринден китап окъуна жазаргъа боллукъду.

Саугъа жигитни 73 жылдан сора тапханды

Ата журтуну жалынчакъсызлыгъы ючюн жанын берген аскерчиле барысы  да асыралгъынчы къазауат бошалмайды, дегенди Александр Суворов. Хау, Уллу Ата журт урушда Хорламгъа быйыл 75 жыл толады. Алай бюгюн да битеу жигитлени атлары ачыкъ этилмегенди, хар кюн да жангы шартла тохташдырыладыла.

Геккиланы Заур - СНГ-ни Парламентле аралы ассамблеясыны комиссиясыны жыйылыууна къатышханды

СНГ-ни Парламентле аралы ассамблеясыны Санкт-Петербургда бардырылгъан ишлерини чеклеринде аны дайым комиссияларыны жыйылыуу болгъанды. Аладан бирини - политика соруула эмда халкъла аралы бирге ишлеу жаны бла къауумуну - кенгешине РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур да къатышханды.

Аз тюбеген ауруудан къыйналгъан сабийлени къайгъысын кёре

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуу Татьяна Егорованы башчылыгъында бардырылгъанды. Анда сёз республиканы законла чыгъарыучу органыны РФ-ни урунуу эмда социал къоруулау министри А.О.Котяковха обращениясыны юсюнден баргъанды. Депутатла андан фенилкетонуриядан ауругъан сабийлеге инвалидностьлукъну алагъа 18 жыл толгъунчу тохташдырылырын тилегендиле.

Буруннгу жыр, тепсеу, турмуш хазнабыздан

Къарачай-малкъар тёрели жыр искусство халкъны культура жаны бла айныуу бла байламлыды. Аны тамырлары уа, сёзсюз, фольклордан келедиле. Малкъарны бла Къарачайны фольклор чыгъармаларында, кёп сейир сыфатла кёргюзтюлюп, адет-тёрелени, ийнаныуланы, ырысланы, тюрлю-тюрлю табыныуланы юсюнден айтылады. Аллай сейир сыфатладан бири Онай атлы алтын къоллу чырайлы бийчеди.