Календарь событий

05 марта 2020

Камчы жашны ётгюрлюгю

(Болгъан иш)
Жазаланы Мажит кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора Каменка элде орналады. Анда жангыдын къурала келген мюлкню айныууна уллу къыйын салгъанладан да бириди. Ол редакциягъа кесини эсгериулерин, оюмларын жазып тургъанды, келип да айтханды. Аллай хапарларындан бири бла бюгюн сизни да шагъырей этебиз.

Ала миллетибизни ёхтемлигидиле

Халкъыбызда не заманда да болгъандыла, урунууда, илмуда, жашауну башха бёлюмлеринде жетишимли болуп, атларын иги бла айтдыргъанла. Ала миллетибизни ёхтемлигидиле. Биз ала бла махтанабыз, аладан юлгю алыргъа итинебиз. Алай а ёмюрледе жашагъан жерлеринден зор бла къысталып, анда да туугъан жерлерине сюймекликлерин, таза ниетлерин жакълап, киши жеринде махтау алгъанла энчидиле.

Жолчулада иш къазауатды

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда аланы тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла.

Комиссия Жамауат палатаны аллында отчёт этгенди

ФСИН-инн КъМР-да Управлениясыны башчысыны орунбасары  Аслан Канкулов эмда УИС-ни таматасыны  адамны эркинликлерин сакълау жаны бла   болушлукъчусу Текаланы Рита  КъМР-ни Жамауат палатасыны жыйылыууну ишине къатышхандыла.

Игилик этсенг, кесинг да иги боласа

Окъуучуланы илму-техника чыгъармачылыкъларыны республикалы арасында «Лидер-Центр» жаш тёлю жамауат биригиуню алты жылны ичинде этген ишлерин санап чыгъар ючюн кёп заман керекди.

Жыйырма беш жылны энчи сакъланнган табийгъат жерлени къоруулай

Быйыл "Марш парков - 2020" атлы  халкъла аралы акция  «Жыйырма беш жылны энчи сакъланнган табийгъат  жерлени къоруулай» деген чакъырым бла бардырылады. Аны магъанасы энчи къорууланнган табийгъат тийрелени (ООПТ) проблемаларына власть органланы, СМИ-ни, бизнесни эмда жамауатны эслерин бурургъады. Быйыл ол РФ-ни Президентни грантла фондуну болушлугъуна тийишли болгъанын да белгилерчады.    

Алтын неда кюмюш ахчаладан иги саугъа болмаз

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде хайырланыучулагъа деп багъалы темирледен жарашдырылгъан ахчала сатыучудула. Анда айтханларына кёре, ала алтындан, кюмюшден, платинадан неда палладийден боладыла.

Амбулатория урушдан сора къалгъаннга ушайды

Бабугентчиле амбулаторияны кюнден-кюннге тозурап баргъанына, тийишли санитар болум окъуна сакъланмагъанына тёзалмай, бир мадар  табылырына жарсып,  Интернетде жазгъандыла эмда мекямны суратларын да салгъандыла.  

Омакъ садик ишленнгенликге, къоркъуусузлукъгъа эс бурулмагъанды

Кёп болмай социал сетьледе    Акъ-Сууну  жангы микрорайонунда ишленнген    садикни тийресинде къоркъуусузлукъ жалчытылынырча мадар этилмегенин айтып жазгъандыла эмда болумну видеогъа тюшюрюп салгъандыла.  

Пенсия алыр заманына дери ауушханны жууукъларына – ахча тёлеуле

Былтыр Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмю ёлген пенсиячыланы жууукъларына 9 миллион 150 минг 093 сом тёлегенди. Бу ахча адамны ахлуларына, ол пенсия алыр заманына дери жашамай ауушхан эсе, пенсиясыны фондда жыйылгъан накопительный кесегинден бериледи.

Иш кёллюлюклери бла махтау тапханла

Кёп болмай эски газетлени къозгъай, 1959 жылда КъМАССР-ни Баш Советине депутатха  кандидатланы сайлау баргъаныны юсюнден бир ненча материалгъа тюбегенме. Республикабызны баш къырал власть органына тийишли кёрюлгенлени араларында Чомартланы Даканы къызы Лейля бла   Кючмезланы Гитчени къызы Азикат да болгъандыла. Ала экиси да Къабарты-Малкъарны Баш Советини тёртюнчю чакъырылыууну депутатларына айырылгъан эдиле. Бири - Лашкута, башхасы  Совет айырыу округладан.

Сиз а билемисиз?

Жюз  жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю.

Къарачайны жарыкъ жулдузлары

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Ол Къарачай-Черкесни гитче Хурзук элинде туугъанды. Белоруссияны агъачларында партизан полкга башчылыкъ этип алай сермешгенди. Немисли-фашист ууучлаучулагъа къажау кюрешде этген жигитлиги эмда кишилиги ючюн майор Къасайланы Мусаны жашы Осман Совет Союзну Жигити деген атха тийишли болгъанды (ёлгенден сора).

Кесин кёргюзтюрге хазырды

Тамбла  Алматы шахарда  АСА 105 лиганы кезиулю турнири ётерикди. Анга бабугентчи  спортчу жашыбыз Тюменланы Кязим да къатышады.

Ёсюп келгенлени алларында жууаплы болгъаныбызны унутмазгъа борчлубуз

ЮНЕСКО-ну 1999 жылны 17 ноябринде бардырылгъан Генеральный конференциясында 21 февраль Ана тиллени халкъла аралы кюнюне саналлыгъы билдирилген эди. 2010 жылда уа сагъынылгъан организация 136 тилни тас бола тургъанланы санына кийирип, атлас къурагъанды. Ары дери уа ол аны электрон тюрлюсюн хазырлагъан эди (2009 ж.).

Халкъны жашауун женгиллетиуге, Россей бла культура байламлыкъланы кючлеуге себеплик этгенле

Малкъар Россейге къошулгъанлы  - 193 жыл

Патчах Россей  аны къауумуна кирген халкъланы ичинде интеллигенцияны ёсдюрюуге, аланы болушлукълары бла регионлада къыраллыкъны кючлеуге уллу магъана бергенди.   Патчах къырал регионлада   къан тёгюуню, урушну, къазауатны болушлукълары  бла тохташалмазлыгъын ангылап, аны орунуна  мамыр мадарланы хайырланыугъа кёчеди.

Жаннетге кирирге онг берген жумушла

Бир жол Мухаммадха, Аллахны саламы анга болсун, араплы: «Жаннетге кирир ючюн къаллай жумуш этерге кереклисин ангыласанг эди, аны къайтарып турлукъма»,-деп сорады.  Файгъамбарны жууабы былай болгъанды: «Аллахха баш ур (жангыз анга), анга нёгер излеме, борч болгъан намазны къыл, зекятны тёле эмда Рамазанда ораза тут» (Абу Хурайра).

Къуранны тазалыгъын сакълау жаны бла сау система къуралгъан эди

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

«Жюрек-къан тамырланы аурууларындан багъыу кезиуюнде башланса къутулуп онг барды»

Жюрек-къан тамыр ауруула бек жайылгъандыла шёндю, аладан ёлюп кетгенле да аз тюйюлдюле. Аны сылтауларыны юсюнден КъМР–ни саулукъ сакълау министерствосуну Кардиология арасыны кардиологу Жанатайланы Людмила  айтады.

Ара шахарны биринчилигинде - биринчи

Ауур атлетикадан Москваны окъуучуларыны эришиулери болгъанды. Анга Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школунда  юйреннген, бюгюнлюкде  уа ара шахарны олимпиадалы резервли 2-чи номерли училищесинде окъугъан Гюлюйланы Тамерлан да къатышханды.

Интернационалист аскерчини намысына – тёрели турнир

Бызынгыда афган урушда жоюлгъан интернационалист аскерчи Жазыколаны Исхакъны хурметине волейболдан къатыш командаланы араларында тёрели 33-чю турнир ётгенди.

Ишчини урунуу борчларын аны ыразылыгъы болмай тюрлендирирге жарамайды

Россейни Конституциялы сюдю РФ-ни Урунуу кодексини 370-чи статьясыны 5-чи эм 6-чы кесеклери Конституциягъа келишгенлерин бла къалгъанларын сюзгенди. Ол жаны бла тарыгъыуну сюдге  профсоюзланы   урунууну праволу инспектору А.Хмелевскихден келгенди.

Ууну жашырын жерде букъдургъан кезиуде тутулгъанды

Полициячыла наркотикле сатханына ишекли тиширыуну тутхандыла. Ол къоншу региондан КъМР-ге ууну жашырын жерлеге букъдурур мурат бла келгени тохташдырылгъанды.

Аманлыкъланы ауурлукъларын букъдуруу шартла кёбейгендиле

КъМР-ни прокуратурасында праволу статистика, информация технологияла эм информацияны къоруулау бёлюмюню былтыр ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Анга аталгъан кенгешни надзор ведомствону башчысыны орунбасары Юрий Лаврешин бардыргъанды.

Энергетикле суула кётюрюлюр кезиуге хазырдыла

Жаз башында эмда жайда  суула кётюрюлген кезиуледе хайырланыучуланы ток бла ышаннгылы жалчытыугъа «Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде энчи магъана бериледи.

Жангы автовокзалла ток сетьлеге къошулгъандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, Нальчикге кирген жерде ишленнген жангы «Северный» автовокзал кёп болмай ток сетьлеге къошулгъанды.

Элбрусда кёпюрлени жангыртадыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича,  быйылны ахырына   Элбрусда энтта да эки кёпюр жангыртыллыкъды.