Тапсыз реклама бергенле жууаплылыкъдан къутулмазла

Монополиялагъа къажау федерал службаны (ФАС) КъМР-де Управлениясында бардырылгъан жыйылыуда контроль-надзор ишни юсюнден сёлешгендиле. Анга ведомствону башчысы Казбек Пшиншев, орунбасарлары Гайыланы Рамазан бла Анна Кумахова эм башхала къатышхандыла, деп билдиргендиле Управленияны пресс-службасындан.

Казбек Пшиншев докладында монополиялагъа къажау законодательствону излемлерини, къырал власть органла эм башхала аны къалай толтургъанларыны юсюнден хапарлагъанды, ведомствону бу жаны бла былтыргъы иши къыйматлы болгъанын белгилегенди. Дагъыда товарланы эмда жумушланы рынокларында конкуренция не халда болгъанын, тапсыз рекламагъа къажау иш къалай бардырылгъанын да туура этгенди.

Жер участкаланы аукционларын къурагъанда эм ётдюргенде тийишли къырал органла «Конкуренцияны къоруулауну юсюнден» федерал законнга асламысында къаллай бузукълукъла этиучюлерини юсюнден Анна Кумахова къысха айтханды. Ызы бла ведомство шёндюледе къаллай ишле бла кюрешгени бла шагъырейлендиргенди. Гайыланы Рамазан а кенгешге къатышханланы контракт система бла байламлы законлада тюрлениуле бла шагъырей этгенди.

Жыйылыуда сатыу-алыу бла кюрешгенледен келген тарыгъыуланы эмда «Россей Федерацияда сатыу-алыу ишни тийишдириуню юсюнден» законну излемлери нечик толтурулгъаныны юсюнден да сагъынылгъанды. Ахырында Казбек Пшиншев Управленияны быйылгъа борчларын белгилегенди. 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: