Жазылыу – 2020

Энтта да огъурлу сёз  нёгеригизлей къалсын

Хурметли жамауат! 
Бир-бир окъуучуларыбыз анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жызылып къаладыла. Баям, аны да болур кесини сылтауу.
Алай эсе да, къайгъырмаз, халны тюзетирге къыйын тюйюлдю. Сиз 26 мартха дери ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, ол 2 апрельден  башлап андан ары да сизни огъурлу сёз нёгеригиз болгъанлай турлукъду.
Юч айгъа жазылыуну багъасы 335 сомду.

 

Бизни индексибиз - 5153

 

 

Поделиться: