Календарь событий

20 марта 2020

Республиканы жамауатын табийгъат эм техноген болумладан сакълау – бийик даражада

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «комитетни  сагъатыны» чеклеринде депутатла республикада «Граждан къоруулауну юсюнден» федерал закон къалай толтурулгъанын сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Терк боюнунда кюн ариу, къызыу тийгенде…

«Бешинчи председатель» деген документли повестьден юзюк

Минги тауча ёхтем, жигитлиги, адамлыгъы, намысы да анга тенг, къоншулагъа, башха миллетлеге тутхан ниети да Европаны тауларыны бек бийигини къарыча таза халкъым! Онюч жылны киши жеринде учузлукь сынап, зарауатлыкъ кёрюп, бар къыйынлыкъланы да хорлап, аталарыбызны махтаулу жеринде жыйышабыз. Заманны кюйсюз жели бузгъан эллерибизге келип, жангыдан жашау отун тиргизебиз.

Къудурет берген фахмугъа уллу кёллю болмай

Акъайланы Бийбертни жашы Тахирни аты республикалы телевидение эм  радио бла да байламлыды. Аны алайлыгъын кёпле биледиле. Тахирни дагъыда, кертиси бла да, адам сукъланырча бир хунери да болгъанды. Ол а неди десегиз, жазыу ишде къудурет берген фахму.

Кишиликге, батырлыкъгъа баш урууну белгиси

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына  

Къайсы кезиуледе эмда болумлада жашагъанларына да къарамай, хар кимге да тёре болуп къалмагъан батырлыкъ, жигитлик этгенле, къырал, бир жерлилери, ахлулары, тюзлюк, азатлыкъ ючюн жанларын окъуна аямагъанла болгъандыла. Ма ала бизни хар бирибизни да эсибизде къалыр, ёсюп келген тёлю да  халкъны жигитлерин билир ючюн къуралгъанды бу энчи россейли байрам – Ата журтну жигитлерини кюню.

Почта бла хайырланнганла кёбейгендиле

Къабарты-Малкъарны почта бёлюмлери 2019 жылда 345 минг келген посылканы эмда 35 минг EMS-ни алыучулагъа жетдиргендиле. Аны аллындагъы жыл бла тенглешдиргенде, бу кёрюмдю иги да бийикди, аны бла бирге  ашырылгъан посылкаланы ёлчеми да ёсгенди.

Ууну жашырын жерледе тапхандыла

Интернетде синтетика наркотик сатып алгъан юч инсан тутулгъандыла. Ала ууну шахарны районларында жашырын жерледе тапхандыла.

Ана тилни, маданиятны сакълаугъа къайгъырыулукъ бла

Къабарты-Малкъарда жашагъан халкъланы ана тиллерин,  маданиятларын  айнытыугъа жораланады жыл сайын бардырылгъан  «Ана тилим жаным-тиним, мени дуниям!» деген республикалы эришиу. Бу кюнледе  кеслерини ишлерин эм жетишимлерин Элбрус элни мектебини устазлары бла окъуучулары кёргюзтгендиле.

Аны сохталары - къалайда да жетишимли

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди.

Ёпкеледе ракны баш сылтауу – тютюндю

Бу кюнледе Роспотребнадзорну сайтында тютюн ичиу онкология аурууланы чыгъаргъан сылтауланы 90 процентин тутады, деп жазылгъанды. Аман къылыкъгъа 15 жылларында берилгенле ракдан, 25 жылларында тютюн ичип башлагъанладан эсе, беш кереге кёп ауруйдула.

Коронавирус ючюн бир-бир къыраллагъа турист путёвкаланы къайтарыргъа боллукъду

Талай къыралда, коронавирус жайылып, энчи низам кийирилгени себепли Роспотребнадзор туристлеге эсгертиуле этгенди. Алагъа кёре, «жабылгъан» къыраллагъа путёвкаланы турфирмалагъа къайтарыргъа боллукъду.

Жолчула суула кётюрюлюр кезиуге хазырдыла

Жаз башында эмда жайда суула кётюрюлген кезиуледе Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясы жоллада    къоркъуусузлукъну жалчытыргъа хазырды.

Къартлыкъ не заманда башланады?

Тыш къыраллы бир-бир алимлени оюмларына кёре, къартлыкъны биринчи ышанлары адамны жыйырма бла жети жылыдан сора мыйысында эсленип башлайдыла. Ол кертимиди? Аны юсюнден биз медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Лейла бла ушакъ этгенбиз.

Оюнла-миллетибизни хазнасы

Мен эслей келгенден, бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда Интернет болмагъан кезиуде жаш адамла заманлары зауукълу ётерча къаллай амалланы хайырланнганларын билирге сюедиле.

Тинтиулери Сибирьни гитче халкъларыны миллет энчиликлерин айнытыргъа себеп болгъандыла

Россейни илму академиясы чыгъаргъан «Этнографическое обозрение» журналны 2006 жылда басмаланнган экинчи  номеринде белгили алим, этнограф Гемуланы Нухну жашы Исмайылны юсюнден А.В. Баулону эсгериую басмаланнганды.

Кёкге ай къалай чыкъгъанды?

Австралияны жомакъларындан

Бек бурун заманлада жерни башын суу басып болгъанды. Аз-аздан суу  кете башлагъанды, сора бир-бир жерледе айрыкамла чыкъгъандыла. Суу кеталмай къалгъан жерле уа богъазла болгъандыла. Иги кесек заман озгъандан сора уа айрыкамлада кырдык да, терекле да ёсгендиле. Тенгизден жаныуарла чыкъгъандыла да, къургъакъда жашаргъа юйренип башлагъандыла.

Нарт эпосдан тепсеуге кёчген сейир сыфат

Материалда Алмостуну, анга аталгъан тепсеуню юсюнден хапар бардырыллыкъды. Этнограф, хореограф  Къудайланы Мухтар да жазгъанды аны юсюнден кесини китапларында, аны оюмлары бек сейирдиле. Алайды да бурун заманладан бери Алмостуну юсюнден халкъда кёп таурухла жюрюйдюле.

Энтта да бир ясли ишлене турады

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, Нальчикде 39-чу  номерли орта школну арбазында  жангы ясли ишленип бошала турады.