Календарь событий

09 октября 2019

Эл мюлкде жетишимле бла кёпле шагъырейленирикдиле

Алгъаракълада Москвада бизни къыралны агропромышленность сферасында эм белгили ишледен бири башланнганды – АПК-ны Ыйыгъы. Аны РФ-ни Эл мюлк министерствосу къурагъанды.

«Саусузланы ыспас сёзлери манга неден да багъалыды»

Ностуланы Карина,Гяургиев Арсенни къызы, жаш болгъанлыкъгъа, адамлыгъы эм усталыгъы бла да кесин танытханды. Ол Нальчикни Дубки тийресиндеги кардиология клиникада врач болуп эрттеден ишлейди.

Китаплада окъугъан шартлагъа сейирлик жолоучулукълада тюшюнедиле

Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецини Туризм эм краеведение бёлюмю 1985 жылда ачылгъанды. Андан бери анга башчылыкъны Гумаланы Мазирни жашы этеди. Аны педагогика стажы отуз жылдан асламды. 

Акъ гюллю жазыучу

Гюлюйланы Саматны жашы Мажит 1932 жылда Огъары Бахсанда туугъанды. Анда жомакъны, жырны, халкъ чыгьармачылыкъны не тюрлюсюн да багьалагьан, тил усталыкъгъа юйретген адамла жашагъандыла. Мажит да сабийлигинден аланы эшите ёсгенди. Аны юсюнден ол «Жаханим жолну жесирлери» деген автобиографиялы повестинде тынгылы айтады.

Сейирсиндирме сёзлюк

        (баргъаны)
М
Магърип - кюнбатышда юч къыралны бирикген аты - Алжир, Марокко, Эфиопия.
 
Мадюу, мыкау - бир затха къайгъы этип, тюзюне келишалмай, шургу болмакълыкъ. Акъылын башына жыялмай жюрюу.
 
Мажар - бийик чархлы арба.
 
Маза - адамны къарыуу, борбай кючю.
 

Жигитни аты халкъыны эсинде къалады

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Тогъузалары, беш къарындаш болуп, Зылгыда бир арбазда жашагъандыла. Исмайылны тамата къарындашы Хакяшаны юй бийчеси эртте ёлюп, сабийлери аналарындан ёксюз къалгъан эдиле. Хакяшны гитче жашы Мухадинни къагъанакълыгъындан окъуна саулугъу жокъ эди. Элде школгъа жюрюгенинде да, педучилищеде окъугъан заманында юйге келгенинде да, Кемал ол жашчыкъны, кишиге жетдирмей, къолуна кётюрюп айланнганды. Ол жыллада жашау аламат болмагъанын билебиз. Конфет, къалач деген затла таулу юйюрлени кёбюсюнде элпек тюйюл эдиле. 

«Адамлыкъ-манга неден да багъалыды»

Филология илмуланы доктору, КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литератураланы кафедрасыны профессору Кучукланы Ахметни къызы Зухураны биз университетде окъугъан кезиуюбюзде биринчи лекциясы бла келгени, А. Экзюперини жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден айтханы кёз аллымдады. Алыкъа ол уллу илмугъа энди атламла эте башлагъан алим эди, кандидат диссертациясын хазырлагъан кезиу. Аны ол жетишими бла курсубуз жюрекден алгъышлагъаны да эсимдеди.

Агъачны сакъларгъа барыбыз да борчлубуз

Бюгюнлюкде эркинликсиз агъачны кесилгени  саулай   Россейни агъач мюлкюнде  эм уллу проблемаладан бирине саналады. Аманлыкъчыла  тереклени къурутханлары бла бирге - къурт-къумурсхагъа, жаныуарлагъа,  битимлеге эм хауаны болумуна да заран саладыла. Аны бла  байламлы КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосунда  бузукъчуладан  къаты сураллыгъын эсге саладыла,  деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан. 

Продукцияларын экспортха жиберирге сюйгенлеге - тийишли дерсле

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы предпринимательлеге деп бу кюнледе эки семинар бардыргъанды: «Экспортха документация жаны бла себеплик этиу» эмда «Экспортну таможня жаны бла тийишдириу». Курслагъа хакъ тёлемей къатышыргъа боллукъ эди, деп билдиргендиле учреждениядан.

Фатарда къонакъ юй ачардан алгъа къоншуладан эркинлик алыргъа тюшерикди

Кёп фатарлы жашау журтлада къонакъ юй (хостел) къураугъа чек салгъан, кеси да быйыл 15 апрельде къабыл этилген 59-ФЗ номерли закон бу айны биринчисинде кюч алгъанды. Аны бла Жашау журт кодексге да тюрлениуле сингдирилгендиле. Федерал кадастр палатаны специалистлери жангы законну магъанасын ангылатхандыла.

Эт продукцияны качествосуна – артыкъда уллу сакълыкъ

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясыны специалистлери этни эмда аллай продукцияны жарашдырыу бла кюрешген предприятиялада быйыл ючюнчю кварталда жыйырмадан артыкъ тинтиу бардыргъандыла. Бу иш план бла белгиленнген графикге кёре, бирде уа андан тышында да тындырылгъанды.

Бийик усталыкъларына, педагогика фахмуларына, алгъа итиниулерине да - бийик багъа

Нальчикде Къырал концерт залда,  Устазны кюнюне аталып,  уллу байрам болгъанды.  Аны Дуния артий комитетни вице-президенти, бу организацияны Шимал Кавказда  бёлюмюню  башчысы Ауес Бетуганов къурагъанды. Ол эмда КъМР-ни Жамауат палатасыны комиссиясыны таматасы  Доти Бажев, устазланы байрамлары бла къызыу алгъышлап, ала ёсюп келген тёлюню юйретиуге,  окъутуугъа уллу къыйын салгъанларын чертип, ыспас этгендиле.

Мамырлыкъны ыйыгъы жети кюн бла чекленип къаллыкъ тюйюлдю

Алгъаракълада «Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде мамырлыкъны ыйыгъы» деген проектге тийишлиликде эмда Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону ахча себеплиги бла Шимал Кавказны халкъларыны лирикасына жораланнган адабият ингир болгъанды. Ол кеси да Огъары Малкъарда «Къуш уясы» къонакъ юй-кафеде бардырылгъанды. Анга къуру Къабарты-Малкъардан угъай, Москвадан, Санкт-Петербургдан жаш адамла тири къатышхандыла.

Юйюр жашауну математикасы къыйынды, алай аны хар адам да билирге борчлуду

Тохташдырылгъан шартлагъа кёре, бизни республикабызда ВИЧ-инфекциялары болгъанланы хар ыйыкъдан  ачыкъланнган саны ючден онекиге дери жетеди. Башха жукъгъан аурууланы да анга къошсакъ, хал осал болгъаны баямды. Ма бу шартладан сора быллай соруу тууады: юйюрню, эр кишини бла тиширыуну араларында халланы юслеринден школчулагъа айтыргъа керекмиди, угъаймы? 

Алтын майдал эмда Россейни чемпионатына жол къагъыт

Нижний Новгородда Профсоюзланы физкультура спорт обществосуну ара советини грек-рим тутушуудан чемпионаты ётгенди. Ол Россейни келир жыл январьда бардырыллыкъ чемпионатына спортчула сайланырыкъ эришиуледен бирине саналады.

Даражалы турнирде – алчы жерледен бири

«Владимирская осень»  деген битеуроссей турнирге 43 субъектден 2000-2002 жыллада туугъан 360-ха жууукъ спортчу жыйылгъанды. Эришиуле грек-рим тутушуудан спортну халкъла аралы класслы устасы Эдуард Никифоровну хурметине бардырылгъандыла, кеслери да Владимир шахарны тутушууланы энчи спорт комплексинде ётгендиле.

Ётюрюкню багъасы

Бекирбий эрттеден бери да малда ишлеген кишиди. Къойчу къош да ата юйю болуп къалгъанды. Къойланы бир кюн гелеу сыртда отлатады, эки-юч кюнден а тауну ары этегинде кёрюрле аны.Кёпден бери бу тийреледе ишлегени себепли тауун, тёшюн, сыртын,  терен къолда жаныуар жолчукълагъа дери ол билмеген ташы-агъачы окъуна жокъду.