Фатарда къонакъ юй ачардан алгъа къоншуладан эркинлик алыргъа тюшерикди

Кёп фатарлы жашау журтлада къонакъ юй (хостел) къураугъа чек салгъан, кеси да быйыл 15 апрельде къабыл этилген 59-ФЗ номерли закон бу айны биринчисинде кюч алгъанды. Аны бла Жашау журт кодексге да тюрлениуле сингдирилгендиле. Федерал кадастр палатаны специалистлери жангы законну магъанасын ангылатхандыла.

Алай бла энди кёп фатарлы неда энчи иели юйде хостел ачаргъа жарарыкъ тюйюлдю  дерге боллукъду. Палатаны эксперти Надежда Лещенко билдиргеннге кёре, анга арталлыда чек салынып къалмайды. Башхача айтханда, энди быллай объектлени жаланда жашау этерге жарамагъан отоулада къураргъа боллукъду. Бу айдан башлап  хостелни орамгъа  чыкъгъан энчи эшиги, сигнализациясы, сейфи болургъа керекди. Анда дагъыда тышына таууш чыкъмазча мадар этерге эмда от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыргъа да тийишлиди.

Быллай хостелни жаланда биринчи этажда ачаргъа болады. Тюбюнде отоула адам жашаргъа жарамагъан аллай эселе, аны андан бийикде орнатыргъа да къоярыкъдыла.

-Къоншу фатарда быллай къонакъ юй ачылгъанына ишеклик болса, надзор органнга тарыгъыу жиберирден алгъа аны къурагъанда керти да бузукълукъла этилгенин тохташдырыргъа керекди. Аны ючюн а жеринден тепдирилмеген мюлкню бирикген къырал реестринден (ЕГРН) выписка алыргъа тюшерикди, - дегенди Надежда Лещенко.

Бу айны биринчисине дери ачылгъан хостел мындан арысында да ишлеп турурча, ол орналгъан фатарны (башында сагъынылгъан излемлеге келише эсе) жашау этерге жарамагъан категориягъа кёчюрюрге керекди. Аны этер ючюн а, къоншуладан эркинлик алмай боллукъ тюйюлдю. Дагъыда ол подъездде жашагъанланы асламысы да дурус кёрюрге керекдиле. Бу закон кийирилгинчи дери ачылгъан хостеллени юсю бла уа аланы оюмларын сураргъа кереклиси жокъду.

Энтта да бир эсгертиу: бир тюрлю сылтау бла  фатарда хостел ачаргъа жарамагъанлыкъгъа, аны ортакъгъа берирге уа чек салынырыкъ тюйюлдю. 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: