Календарь событий

25 октября 2019

Жётел – сагъайыргъа керекмиди?

Бусагъатда грипп бек жайылгъан кезиудю, офисле, школлада классла бош боладыла. Ауругъанла барысы да тохтаусуз жётел этгенлерине тарыгъадыла.

Гюл бахчаны бийчеси

Тиширыуну  бек иги ышанлары къайсыла болгъанларын, баям, бир адам да шарт айталлыкъ тюйюлдю. Къалай-алай десек да, анга  хар кимни  кесини энчи оюму, кёз къарамы барды.

«Сакъат болуп къалмаз, ючюн ха радам саулугъуна къайгъырыргъа тийишлиди»

Жарсыугъа, иш бериучюле  къолларында ишлеген сакъатлагъа болушлукъ этерге хазна ашыкъмайдыла. Къыяулу болгъанынга шагъатлыкъ этген документлени къалай жарашдырыргъа кереклисини юсюнден биз бешинчи поликлиниканы кардиологу Елена Шебзухова бла  ушакъ этгенбиз.Ол жюреклери къаты ауругъанлагъа инвалидлик этерге болушуп турады.

Дюгерли къарт таулуланы юслеринден жырлай эди…

Тюркде жесирде

Онтогъузунчу ёмюрню ахырында Россей бла Тюркню арасында Балкан жарым айрыкамда бардырылгъан урушха дюгерли жаш Къарабугъаланы Ислам да къатышханды. Ол орус аскерде къуллукъ эте эди. Аны офицер чыны болгъанды. Бир жол, къызыу сермеш баргъан кезиуде жаш, жаралы болуп, жесирге алынады.

Ачыкъ, хайырлы, сейир проектле

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде НТИ-ни платформасыны «Осенний навигатор» онлайн-сессиясы ётгенди. Анга вузланы «Точка кипенияларыны» битеу бёлюмлери къатышхандыла, ол а  Россейни 48 шахарындан 70 къауум.

Элбрусчулада – иги кёрюмдюле

Терекде Россейни сыйлы тренери, КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы ишчиси Н.Х.Битоковну хурметине грек-рим тутушуудан ачыкъ республикалы турнир бардырылгъанды. Анга 2003-2004 эмда 2006-2007 жыллада туугъан жашла къатышхандыла – битеу да 222 адам. Ала республиканы битеу шахарларындан бла районларындан келгендиле, Тюркден да жаш спортчула болгъандыла.

Абаданла мында не заманда да болушлукъ, себеплик, ангылаулукъ да табадыла

Жыл сайын октябрьде, Уллайгъан адамны кюнюне жораланып, «Жандауурлукъ» деген тёрели айлыкъ бардырылады. Анга кёре аппалагъа бла аммалагъа деп тюрлю-тюрлю социал эмда маданият жумушла толтуруладыла.

Сейирсиндирме сёзлюк

(баргъаны)
ч

Чабыр - тау жерледе бек аламат жарагъан, таулуну алышындырыусуз да, жараулу да аякъ кийим.

Чагъыркёз - алакёз (мал, ат).

Чагьыу - кесекле тийип, къызгъанда, не бир башха жарашмагъан ийисден, ашдан териси бузулуп, анда чыкъгъан жарачыкъла.

Чакъан - аулакъ, къамиш бёрю. Шакал.

Чарыкъ - ийлеую жетишген тууар териден бичилип, иничке тикгич бла гымых тигилген аякъ кийим.

Кязим эмда малкъар адабият

Кязим жангы жазма адабиятха жол ызлауунда бек алгъа кесине харфлыкъ къурап башлайды. Шукур болсун, медиреселеде Къуранны къарасына юйретедиле. Аны кёп эллиси алифле бла жаза, окъуй биледиле.

Жыл саны-аз, билими, сынамы, усталыгъы уа –аслам

Миллетибизде, медицинаны жолу бла барып, адамланы саулукъларын игилендирирге, бирде уа  жашауларын окъуна къутхарыргъа къолларындан келгенни аямагъанлары бла бирге тамамлагъан жумушларын илму бла байлагъанларыбыз да асламдыла.

Не аурууну да белгиси болургъа болады къарын ауруу

Сабийлени къарынлары терк – терк ауруучуду.Ол заманда не этерге  кереклисини юсюнден   Акъ - Сууну поликлиникасыны сабий врачы Хайырланы Зайнаф бла ушакъ бардыргъанбыз.

Закий акъсакъалны 1940 жылда къуралгъан поэзия ингири

Мечиланы Кязим  миллетибизни хар  инсанына энчиди, сыйлыды.  Жарсыугъа, аны таныгъанла, аны юсюнден хапарларгъа боллукъла жашаудан кетип барадыла.  Аны себепли акъылманны юсюнден аны кёргенлени айтханлары бек къыйматлыды. Аллай бир шартны юсюнден бизге Миллет библиотеканы къуллукъчусу Махийланы Азиза белгили этгенди.

Балала къошулмагъан жылла

Кёчгюнчюлюкден  бери не кёп заман озгъан эсе да, не кёп айтылгъан эсе да, жангыдан-жангы затла эшите турабыз. Былтыр биз, бир талай адам болуп, Тырныаууз шахарны школларындан бирине сабийле бла тюбешиуге барабыз. Ол Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне жораланып эди. Анга уа абадан тёлюден да бир-эки тиширыуну чакъырадыла.