Мамырлыкъны ыйыгъы жети кюн бла чекленип къаллыкъ тюйюлдю

Алгъаракълада «Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде мамырлыкъны ыйыгъы» деген проектге тийишлиликде эмда Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону ахча себеплиги бла Шимал Кавказны халкъларыны лирикасына жораланнган адабият ингир болгъанды. Ол кеси да Огъары Малкъарда «Къуш уясы» къонакъ юй-кафеде бардырылгъанды. Анга къуру Къабарты-Малкъардан угъай, Москвадан, Санкт-Петербургдан жаш адамла тири къатышхандыла.

Жолда бара, В.М.Коков атлы аграр вузну ректоруну кенгешчиси профессор Мухамед Шахмурзов эмда ол окъуу юйню къошакъ билим берген институтуну директору профессор Уяналаны Борис къонакълагъа республикабызны айбат эмда тарых магьаналы жерлерини, адамларыны юслеринден хапар айтхандыла.

Тюбешуню уа проектни координатору, КъМКъАУ-ну тарых эм философия кафедрасыны таматасы доцент Мадина Кярова ачханды. «Бизни республика не заманда да къонакъбайлыгъы эмда мамырлыкъгъа итиниую бла айырмалы болгъанды. Бизге узакъладан келедиле адамла. Ала, мында ариулукъну кёрюп, тамашагъа къаладыла. Ол ариулугъ а бизни адамларыбызны жюрек жылыуларындан келеди»,- деп чертгенди ол. Аны оюмуна кёре, Кавказны энчилиги аны кёп миллетли болгъанындады, адабият а башха-башха адамланы бирикдириуге, бир бирни ангылаугъа эм байламлыкъгъа къуллукъ этеди.

Ол кюн студентле бла преподавательле Къулийланы Къайсынны, Алим Кешоковну, Зумакъулланы Танзиляны, Расул Гамзатовну, Коста Хетагуровну, Борис Гедгафовну, Джамалдин Яндиевни, Магомет Сулеймановну, Кулистан Байрамкулованы назмуларын тюрлю-тюрлю тилледе окъугъандыла. Алагъа таула тийресинде солуп тургъан москвачы эм петербургчу туристле да къошулгъандыла. Ала уа бир-бир кавказлы поэтлени ол кюн таныгъандыла.

Адабият тюбешиуню ахырында уа Уяналаны Борис къонакълагъа ыспас этгенди. «Къабарты-Малкъарда мамыр адамла жашагъанларына эмда мында хал ырахат болгъанына тюшюннгенсиз, аны юсюнден къайда болсагъыз да айтырсыз деп ышанабыз. Не десек да, хар нени да башы - мамырлыкъды. Ол болмаса, биз, сиз, бу ариу кюн да боллукъ тюйюл эдиле!»- дегенди.

Бу жолгъу поэзия ингир бир ыйыкъ бла чекленип къаллыкъ тюйюлдю. Быллай тюбешиуле эки айны ичинде бардырыллыкъдыла. Ол кезиуде «Мени туугъан Къабарты-Малкъарым» деген сурат конкурс, республикада жашагъан миллетлени миллет-культура араларыны кёрмючю, «Россейни халкъларыны адетлери бла тёрелери» деген брейн-ринг, социал соруула, тренингле, «тёгерек столла» да ётерикдиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: