Календарь событий

18 октября 2019

«Мен-филологма, алай бу ишни сайлагъаныма чыртда сокъуранмайма»

Къайсы бирибиз да жаш заманыбызда къартлыкъны, къарыусузлукъну юсюнден сагъыш этерге хазна сюймей, ол оюмланы, акъылланы узакъгъа къыстаргъа ашыгъабыз. Аллай кезиу бизге жетмезлик сунуп къоябыз.

 

Фестивальдан - алтын эм доммакъ майдалла

Нальчикде бу кюнледе единоборстволадан «Спорт бирикдиреди» деген биринчи фестиваль болгъанды. 

Иги окъугъанлагъа - Россельхозбанкдан стипендияла

«Алтын кюз арты»  деген  21-чи эл мюлк  кёрмючде «Россельхозбанкны» правленини таматасы Борис Листов 2019-2020 окъуу жыллада  54  аграр университетни   иги окъугъан студентлерине  банк стипендияла тёлеп башларыгъын билдиргенди.  Программагъа Къабарты-Малкъар къырал Аграр университет да киргенди. 

Энчи интернет-портал ахчаны жюрюте билирге юйретеди

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла интернетде ВАШИФИНАНСЫ.РФ деген интернет-портал къуралгъанлы талай жыл болады. Анда хар ким да ахчаны хайырланыуну, кёбейтиуню юсюнден тынгылы хапар билирге боллукъду.

Боллуланы Алий – алчыланы санында

Чегем районну Нартан элини физкультура-саулукъ-сакълау комплексинде Дышековланы тукъум саугъалары ючюн грек-рим тутушуудан биринчи ачыкъ тутушуу болгъанды.

Сейир кёрмючле, таныш макъамла, солдат как да

Нальчикде,Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни тийресинде, Росгвардияны «Къоркъуусуз шахар» деген фестивалыны регион кезиую ётгенди. Анга республиканы ара шахарында болгъан юч вузну студентлери, школчула, Битеуроссей халкъ фронтну активистлери, Атажукино элде кадет школну сохталары, жамауат да къатышханды.

Тенгиз эм тау хауа - кюч-къарыу алыуну себеби

 

Жаз башында табийгъат, къыш сууукъладан уяна,  жашнап башлайды. Кюз арты жетгенлей а  исси жай айланы мутхуз, жауунлу  кезиуле алышындырадыла. Жылны бу эки кезиуюнде да хауа болумла терк-терк тюрленнгенлери ючюн, кёплени  ауруулары къозгъаладыла. Ол кезиуледе гитчелеге бютюн сакъ болургъа керекди. Къалай бла? Аны юсюнден  Нальчикни 1-чи номерли сабий поликлиникасыны врачы-иммунологу Асият  Шадова бла ушакъ этгенбиз.

 

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

 

Таулу учаны жюри бек жаратханды

Озгъан солуу кюнледе Къарачай-Черкесде аш-суу хазырлай билиу бла байламлы «Высокая кухня» деген халкъла аралы фестиваль-конкурс ётгенди.

Огъурлу кючге ийнандырады

Мен Мечиланы Кязимни 1907 жылда жазгъан «Жаралы жугъутур» поэмасын бек жаратама. Бу чыгъармада хар тизгин кеси аллына бир сурат болуп келеди. Анда автор хапар айтыу бла угъай, тенглешдириулени, тюрлю-тюрлю суратлау амалла бла жашау тенгсизликни темасын уста ачыкълайды. Керти сёзню ажайып кючю бла, суратлаулукъну сенгмез бояулары бла ишленеди анда дуния. 

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди. 

Аны жарыгъы бюгюн да къатыбыздады

Бу айда бизни республикабыз малкъар литератураны мурдорун салгъан фахмулу поэтни эм акъылманны Мечиланы Кязим туугъанлы 160- жыллыгъын белгилерикди. Барыбыз да билгенден, ол Шыкъыда туугъанды эм Къазахстанны Талды-Курган областында ауушханды,1999 жылда уа Кязимни къабыры Нальчикге кёчюрюлгенди. 

 

Жол кенгертиледи, сыйдамланады

Бу кюнледе «Кавказ» Р-217 къырал трассаны Экинчи Чегемден Нальчикге  дери  сегиз километр чакълы участогуна   тынгылы ремонт этилип башланнганды,  деп билдириледи Росавтодорну  машина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.  

«Мен къачан да законну, тюзлюкню жакъчысы болгъанма»

Хаджиланы Азретни жашы Исмайыл Къабарты-Малкъарны прокуратурасында 25 жылгъа жууукъ ишлегенди. Малкъар халкъда биринчи профессионал прокурорду. Ол не заманда да тюзлюкню  къоруулагъанды, жаланда законнга бойсуннганды, аны  жашау жоругъуна салгъанды. Ма аны ючюн ышана эдиле анга къыйын ишлени тинтирге.

Мардасыз кёп ишлегенле ауруугъа хорлатадыла

Бусагъатда инсульт бла больницагъа тюшгенлени араларында къартла, жашла да, эр кишиле, тиширыула да бардыла. Алай  болмаз ючюн, не зат этерге керекди? Бу соруудан башланнган эди Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу, КъМР – ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш кардилогу Жанатайланы Людмила бла ушагъыбыз.

Мектеплени эм миги сайтлары сайланнганды

Бу кюнледе жангы Россейли университет бла «Жарыкъландырыу» кампанияны къауумлары битеуроссей школ сайтланы рейтинглерини эсеплерин чыгъыргъандыла. 

Жамбулда таулу келинни хычинлери

Къазахстанда жашагъан миллетлени ассамблеясыны къайсы байрамы да той-оюнсуз болмайды. Къонакъла алада регионну миллет биригиулери хазырлагъан аш-азыкъланы татыуун да кёрюрге боллукъдула.

Ишге таза кёлю бла берилген чынтты уста

Адам тутхан усталыгъына жюреги бла берилип ишлесе, жашаса, ол насыплыды дерге боллукъду. Аладыла, мени оюмума кёре, жашауну тутуругъу да, аны ариу этгенле да. Шимал  Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню электрокюч подстанцияларындан биринде -«Нальчик-110» объектде -электромонтёр болуп уруннган Улбашланы Ахмат да аллайладан бириди.

Дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.