Календарь событий

23 октября 2019

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганына ишеклик барды

Газ службаны келечиси, кесини полномочияларын артыгъы бла хайырланып, Бахсан районда жашагъанлагъа газны хайырланнганлары ючюн терс шартланы кёргюзтюп, 1,1 миллион сом къоранч этгенине ишеклик барды. 

Цифралы технологияланы экономикада хайырлданыуну юсюнден баргъанды сёз

Озгъан ыйыкъда Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде «Право эм экономика: алгъа барыу эм цифралы технологияла» деген  аты бла халкъла аралы илму-сынам конференция ётгенди. Бу магъаналы иш Россейни ал тинтиулени фондуну ахча болушлугъу бла КъМКъУ-ну право, экономика эм финансла институтуну башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

Сейирсиндирме сёзлюк

(баргъаны)

У

Узада – юч жылдан тёрт жылгъа жетген къой.

Узгъа – сау тёнгерекден ичи терен къазылып, ичинде мирзеу тюерча этилген адыр, кели.

Улузгъур, эргенек – къой къозугъа сютюн эмерге къоймаса, экисин да ары жыйгъан чалыдан не ташдан тар орунчукъ.

Къургъакълыкъ къысханда

Буруннгу заманладан келген хапар. Ёзен элледен биринде гудучулукъ къаты жюрюгенди дейдиле. Эрттенликде отлаугъа кетген мал, къатында иеси неда малчы болмаса, тас болуп, ызына къайтмагъанды. Элде уллу жарсыуладан бири эди ол.
Кёп кере адамла, жыйылып,  анга амал излегендиле. Эл ортасында налат таш орнатып, гудучуланы анга байлап да тургъандыла. Ол да бир кесекге себеплик болгъанды. Болсада гудучулукъ толусунлай къурумагъанды.

Тютюнню, ичгини, наркотиклени хатасын ангылатхандыла

 Тёрт мингден аслам студент бла школчу къатышхандыла «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны экинчи бёлюмюне. 

Нальчикде жылыу бериу кезиу башланнганды

Республиканы ара шахарында юйлеге жылыу бериу кезиу 21 октябрьде башланнганды, деп билдиргендиле муниципалитетни пресс-службасындан.

Ишим къууандырады да, аны ючюн къуралады

Фахмулу, жетишимли жаш адамларыбыз халкъыбызны ёхтемлигидиле, тамблагъы кюнюдюле. Жашларыбыз бла къызларыбыз не къадар билимли, итиниулю болсала, миллетибиз да ол къадар кючлю боллукъду, айнырыкъды. Аллай жаш адамларыбыздан бири Ахматланы Борисни бла Алботланы Ханифаны къызлары Заирады. Ол ишлеген жерлеринде адамла бла бир тил таба билгенди, сынам жыйгъанды, бюгюнлюкде уа кесини производствосун да ачып, хайырланыучуладан ыразылыкъ тапханды. Ол ишини энчиликлерини, къаллай жетишимле болдургъаныны юсюнден а бизге ушагъыбызда билдиргенди.

«Бусагъатда билимге, сынамгъа да бютюн уллу магъана бериледи»

Саулукълу жашау, сёзсюз, бек магъаналыды. Ол себепден багъыу амаллагъа не заманда да энчи эс бурулгъанлай турады. Ол а медицинада уруннган специалистлени билимлерин, сынамларын да дайым кючлендирип турургъа борчлайды. Биринчиси бла артыкъ чырмаула жокъ эселе, сынамны уа врач ишини юсюнде кёп заманны ичинде ала барады.

Кёз къарамы окъуна да ышаныулукъ береди

Нальчикни Дубки районунда Кардиология араны реанимация бёлюмюне тохтамай саусузланы келтиргенлей турадыла.  Кюн сайын ала,  бек аздан, жети-сегиз  адамны жашауу ючюн къазауат этип кюрешедиле. «Сизни  тынчлыкълы кюнюгюз неда кечегиз болуучумуду»,- деп сорама мен алагъа. Ала уа: «Андан эсе сагъатыгъыз десенг а!» - деп жууаплайдыла. Мен ала бла тургъан бир кесек заманны ичинде терк болушлукъ берген машиналаны экиси былайгъа хылыф жетедиле. Акъ халатлы къызла уа келтирилген саусузлагъа чапдыла.

Сюдню баргъаны аудиогъа жаздырыллыкъды

Энди биринчи эмда аппеляция сюдлени жыйылыулары, андан тышында бардырылгъан процессуал жумушла барысы да аудиогъа жазылыргъа керекдиле. Бу ишге секретарь неда судьяны болушлукъчусу жууаплыдыла.

Бушуу мудахлыкъда, къууанч жарыкълыкъда озсала, иги болур

Миллетибизни  адетлеринде  тюрлениулеге таматала эс бурадыла, редакциягъа сёлешип да айтадыла. Акъсакъалла  билдирген  чурумланы биз къууанчларыбызда, бушууларыбызда да кёребиз.

Экологияны гитчеликден аяй билир ючюн

Сабийлеге экология жаны бла билим берир умутда Нальчикде экинчи номерли лицейни гитче классларында окъугъанлагъа деп бу кюнледе «Гитчеликден окъуна экопознание» деген акция бардырылгъанды. 

ЖЕРЛЕШЛЕРИ ХАПАРЛАЙДЫЛА

Аналаны Хамит:
– Кязим, туугъанындан акъсакъ болса да, женгил къымылдагъан, таукел адам  эди. Бир-бирледе жашчыкъланы ызларындан къуууп ойнагъанды, ким алгъа болса да деп. Адамлагъа да иги болгъанды. Къыйынлыгъы болгъаннга болушургъа ашыкъгъанды. 
Аны гюрбежисинде от бир заманда да ёчюлмегенди, кёп ишлегенди, анга алгъан хакъындан а жарлылагъа юлюш этгенди. Башхалагъа ушамагъан жюреги бар эди ол адамны. Гюрбежиде жыйылыула да болгъандыла. Анда айта эди ол Россейни халкъыны  кётюрюлгенин. 

Кёл салып окъугъаннга, билим алыргъа итиннгеннге бир чырмау да жокъду

Глашланы Николайны жашы Исмайыл жай каникуллада солуп, къолундан келгенича анасына болушуп, бу кюнледе окъуууна къайтханды. Жаш Саратовда Василий Разумовский атлы къырал медицина университетде билим алады.

Миллет политиканы къыйматлы къурауну амалларын сюзгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде «РФ-ни субъектлеринде къырал миллет политиканы бардырыу» деген билдириу  семинар болгъанды.   Анга Шимал Кавказ федерал  округдан   къырал, регион  эм муниципал  власть органланы, жамауат организацияланы  келечилери, саулайда 150- ге жууукъ специалист  къатышханды. 

Жаш алимлеге жангы жол

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни  жаш алимлерини онунчу форуму къууанчлы халда ачылгъанды. Къураучуланы муратлары – Россейни Жаш алимлерини союзу (КъМР-ни регион бёлюмю) бла КъМКъУ – форумну «Жаш инноваторланы школу» деген халда бардырыргъа эди.

Тиширыу гюлдю, ол табийгъат берген ариулугъун сакъларгъа керекди

Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз модель Диана Оздоевады. Аны атасы ингуш миллетденди - Беслан Оздоев, анасы уа таулуду - Геляхланы Кулина. Диана Акъ-Сууда туугъанды, Нальчикде жашайды. Жашлыгъына къарамай, аны жетишимлери къууанырчадыла – ол «Мисс КБР» конкурсда ючюнчю жерни алгъанды, модель болуп ишлейди, кёп тюкенле рекламаларында аны кёрюрге сюедиле. Андан тышында, субай къыз профессионал билим алады, эм уллу мураты уа белгили журналист болургъады.