Эт продукцияны качествосуна – артыкъда уллу сакълыкъ

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясыны специалистлери этни эмда аллай продукцияны жарашдырыу бла кюрешген предприятиялада быйыл ючюнчю кварталда жыйырмадан артыкъ тинтиу бардыргъандыла. Бу иш план бла белгиленнген графикге кёре, бирде уа андан тышында да тындырылгъанды.

Тинтиулени асламысы (77,7 проценти) розница сатыу-алыу этиу жерледе болгъанды. Къалгъанлары уа жамауатха аш-азыкъ хазырлаучу предприятиялада.

Управленияны лабораториясында санитар-химия мардалагъа он проба тинтилгенди, энтта да 27 а – микробиология кёрюмдюлеге. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, санитар излемлеге аланы бары да келишгенлери тохташдырылгъанды.

Алай дагъыда этни эмда андан этилген продукцияны сатхан жерледе документле тапсыз болгъан талай шарт ачыкъланнганды. Бирледе уа инспекторла эт тийишлисича сакъланмагъанын да кёргендиле.

Бу ишни эсеплерине кёре, бузукълукъ этгенлеге онтогъуз протокол жазылгъанды, 78 минг сом багъасына тазир  салыннганды. Сатыудан а 4,2 килограмм эт кетерилгенди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: