Календарь событий

02 октября 2019

Усталыкъ сайларгъа болушадыла

14-20 октябрьде «Неделя без турникетов» деген битеуроссей акцияны чеклеринде, Россейни машинала ишлеучюлерини союзуну Къабарты-Малкъарда бёлюмю,  жаш адамлагъа усталыкъ сайларгъа болушурча,  бюгюнлюкде урунуу рынокда  сурам болгъан инженер эм ишчи усталыкълагъа сейирлерин бурурча экскурсия бардырлыкъды.  

Газны урлагъанладан къаты суралады

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда газ баргъан ызлагъа эркинликсиз къошулгъанлары ючюн жюзден аслам адам уголовный жууапха тартылгъандыла, деп билдиредиле  «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны пресс-службасындан.

Хыйлачылагъа кесигизни алдатмагъыз

Арт заманда Къабарты-Малкъарда кёк отлукъ бла жалчытыу бёлюмде хыйлачылыкъ шартла ачыкълана башлагъандыла.

Эм саулукълуланы санында

Кёп болмай Россейни информация агентствосу (РИА) эм саулукълу жашауну къыралны къайсы регионунда бардыргъанларын тинтирча рейтинг бардыргъанды.

Китапха сюймекликни гитчеликден юйрете

Хасания элни китапханасы  Маданият юйде орналыпды. Аны таматасы Улбашланы Асиятды. Бу ишде ол кёпден бери урунады.  Ол айтханнга кёре,  библиотекада алты мингден артыкъ китап барды. Ала темаларына кёре тапкалагъа тап жыйылыпдыла, излеген адам терк табарча.

Табийгъатха жууукъ болурча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны къырал бийик  - тау заповеднигинде Агъач мюлкде уруннганланы  кюнюне жоралап уллу акция бардырылгъанды. Анга Къашхатауну Чеченланы Ш.Ш. атлы орта школуну эм Нальчик шахарны 10-чу номерли орта школуну окъуучулары къатышхандыла.

Республиканы кёп функциялы арасы – эм игилени санында

 

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу  быйыл экинчи кварталда  регионлада  Къырал эм муниципал  жумушланы тамамлагъан кёп функциялы  араланы (МФЦ)  ишлерин эсеплерча   рейтинг бардыргъанды.  Аны  чеклеринде   онеки тюрлю шартха эс бурулгъанды. Алагъа кёре   Къабарты-Малкъарны учреждениясы  92 процентден аслам  алып эм тири ишлеген  регионланы  тизмесине киргенди.

Экинчи сабий ючюн пособиягъа къошуллукъду

Бизни къыралда биринчи эмда экинчи сабий ючюн  ай сайын пособие бередиле.

Энергокомпания налогларын заманында тёлейди

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю – «Каббалкэнерго» быйыл ал сегиз айыны ичинде тюрлю-тюрлю бюджетлеге налогла бла кёп къалмай 55 миллион сом тёлегенди, андан республиканы эмда жер-жерли бюджетлеге 0,19 миллион сом бёлюннгенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Жаяу жюрюгенлеге таплыкъгъа - энчи светофорла

Жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну кючлендирир умутда быйыл Нальчикни талай орамында  жаяу жюрюгенлеге  деп светофорла орнатхандыла. Аланы энчилиги  жолну бирси жанына ётеме деген адам аны юсюнде кнопканы басып, жашил чырагъын жандырыргъа боллугъундады. 

Бёлюм ишин жетишимли тамамлайды

«Эльбрус» излеу-къутхарыу отрядны «Нальчик» бёлюмю 2016 жылны январында  бу кюнлеге  дери 446 излеу иш бардыргъанды. Ол битеу да 25 специалистден  ( ол санда 3 водолаз, 2 кинолог)  эм 9 энчи техникадан  къуралады.

Адамла къолайсызлыкъларын жашырмайдыла

«Левада-центр»  бардыргъан соруу кёргюзтгеннге кёре, россейли юйюрде аны бир келечисини иш хакъы 12 минг 500 сом эсе, аны жарлылыкъда жашагъаннга санарчады.

Алчыланы къауумундан таймай

Экспертле Россейни саулукълу эм «саулукъсуз» регионларыны тизмесин жарашдыргъандыла. Хал бек осал Камчатка крайда, Еврей эм Магадан областьладады.

Журналистле хунерлерин ачыкъларыкъдыла

Автономлу коммерциялы болмагъан организация жангы проектлени жашауда бардырыу жаны бла стратегия башламчылыкъланы агентствосу «Россейде предпринимательлик: тарых, проблемала, жетишимле» деген ат бла журналистлеге сегизинчи Битеуроссей конкурсну къурайды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни журналистлерини союзу билдиргенди.

Жашауну айланч жоллары бла баргъанда…

Мен сабийлигим киши журтлада озгъан адамланы бириме. Кесимчала сынагъан къыйынлыкъланы чекгенме. Аланы юслеринден хапарлагъа терен сингип, зорлукъ тюзлюкню таргъа тыйып тургъан жыллагъа къайтарыргъа излемейме. Алай а  къачан да эсимде тургъан эки затны юсюнден айтайым деп жазама. Бири эшитгенимди, бири да кесим сынагъанды. Ала  экиси да атам Аппайланы Сюлеменни жашы Мухаммат бла байламлыдыла. Ол Кёнделен элде тууп ёсгенди. Башха малкъарлылача, быланы юйдегини да 1944 жыл алтотур (март) айны сегизинде сюйген журтларындан къыстайдыла. Андан бир ненча ай  алгъа аталары Сюлемен ауушады.

Офицерле сыйлы донорла болгъандыла

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясыны ведомстводан тышында къалауурларына  къанны къуйгъан республикалы араны баш врачы эмда  бёлюмню таматасы Руслан Тленкопачев бла Аза Дударова  келгендиле.

Хайырланыуда болгъан пластикни жангыдан жарашдырыу

Пластик къалгъан-къулгъанланы, шешаланы бир затха жаратырча къайтарып жарашдырыу бек  хайырлы ишди. Нек дегенде быллай затладан табийгъатха аслам заран тюшеди: ала чирип кетмей свалкалада жюз жылла бла турургъа боллукъдула. Багъасы учуз болгъаны ючюн а пластикден бек кёп зат этиледи. Ала да ызы бла кир-кипчик тёбеледе аслам жер аладыла.

Жаяу жолчукъ

Гуляланы Башир 1936 жылда Кёнделенде туугъанды. Атасы Локъман иш кёллю, жарыкъ адам болгъанды. Элде намысы жюрюген, таза ниетли Локъман сабийлерин да алай юйретгенди.

Аллея Хорламны жигитлерини хурметине аталгъанды

Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына аталып «Хорламны агъачы» акция бардырылады.

Сынау жыйышдырама деп, санга ышаннган адамны жашауу, къадары бла да ойнаргъа жарамайды

Мишаланы Мустафаны жашы Мухтар  ёкюллени «Эгида» коллегиясыны эмда КъМР-ни ёкюллерини палатасыны реестрине киреди.  Бу къыйын эм жууаплы усталыкъда ишлей, ол жамауатны къайгъыртхан ишлени бардыра,  анга ышаннган адамлагъа болушханлай келеди. Биз Мухтар  бла тюбешип,  ишини энчиликлерини, ёкюлню борчларыны, шёндюгю праволу къыралны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз. 

Сейирсиндирме сёзлюк (баргъаны)

Залыкъылды, чийтуруш – ёмюрюнде да кёгергенлей тургъан къаты сабакълы къотур ёсюмлюк, гюл.

«Шёндюгюлю амалланы къыйматлыларын хайырланып, билим бериуню качествосун игилендирирге итинеме»

Зольск районну Хабаз элини орта школуну директору Кючмезланы Халимат устаз коллективге таматалыкъ этгенли алай кёп заман болмай эсе да, ол мында хар неге уллу кёллю болмагъаны кёзге туурады. Сабийге къараргъа отпускга кетгинчи дери бир кесекни директор болуп тургъанында ачыкълагъанды кесини окъуу учреждениягъа башчылыкъ эте билген хунерин. Быйыл а ол жангыдан ишине къайтханды. Биз билим бериу эмда юйретиу ишни, башха затланы да юслеринден аны бла ушакъ этгенбиз.

«Анам, жамауатым, табийгъатым – мени илхамларым»

Салпагъарланы Абукеримни жашы Муссаны Къарачайда кибик, бизни республикада да фахмулу назмучунуча, жырчыныча таныйдыла, аланы  кёпле жаратадыла, тынгыларгъа сюедиле.  Бир кюн а  ол редакцияны къонагъы болгъанды.

Республикада солугъанла кёпдюле, алай ала сокъуранмазча мадарла, жалчытылыннган жумушлагъа къаты контроль этерге керекди

Къачан да республикабыз ариу табийгъаты, миллетлерини къонакъбайлыкълары бла атын айтдыра келгенди. Керти да, адамлагъа мында ауур ишлеринден солургъа, саулукъларын бакъдырыргъа, миллет ашарыкъларыбыз бла сыйланыргъа, кёп жангы затланы кёрюрге онгла кёпдюле.

Эркинликлери жыйырма жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду

Быйыл 26 сентябрьде оператив-излеу жумушланы кезиуюнде РФ-ни МВД-сыны Нальчикде Управлениясыны наркотиклеге къажау  управлениясыны къуллукъчулары «Сосруко» ресторанны тийресинде Май районну Александровское элинден эр кишини бла аны юй бийчесин тутхандыла. Право низамны сакълаучула ала  жашырын жерден артмакъ чыгъара тургъан кезиуде тохтатхандыла.

Банк картагъызны юсюнден шартланы бир адамгъа да айтмагъыз

Интернетни, мобильный телефонланы хайырланып, адамланы алдагъан кезиуле республикада 41 процентге кёбейгендиле Аны бла бирге уа банк карталадан ахча урлау бла байламлы аманлыкъла 84 процентге ёсгендиле.  Аны юсюнден КъМР-де МВД-да бардырылгъан брифингде айтылгъанды.