Эл мюлкде жетишимле бла кёпле шагъырейленирикдиле

Алгъаракълада Москвада бизни къыралны агропромышленность сферасында эм белгили ишледен бири башланнганды – АПК-ны Ыйыгъы. Аны РФ-ни Эл мюлк министерствосу къурагъанды.

Бу Ыйыкъны биринчи кюнюнде  Къызыл майданда «Алтын кюз» деген фестиваль ачылгъанды. Ол 13 октябрьге дери бардырыллыкъды. Ол тийреде къонакъланы сабанла, бахчала, малланы скульптуралары орналгъан жайлыкъла эмда Россейни эл мюлкюн толу ачыкълагъан башха арт-объектле сакълайдыла.

Фестивальда баш  жерни ярмарка алады. Анга кёп регионладан жюзден артыкъ компания къатышады. Ала сютден, этден, чабакъладан этилген продукцияларын, тахта кёгетлерин, жемишлерин, татлы ашарыкъларын эм башха продукцияларын кёргюзтедиле. Аланы санында Къабарты-Малкъарны келечилери да бардыла.

Майданда энчи жерни агроинновацияланы бёлюмю алады. Ары келген къонакъланы шёндю эл мюлкде хайырланылгъан алчы технологияланы, агро-дронланы, информация базаланы юслеринден толу ангылаулары боллукъду, деп ышанадыла фестивальны къурагъанла.

Эл мюлк техниканы кёрмючю да, сёзсюз, кесине кёплени эслерин бурлукъду. Анда эрттегили тракторланы, шёндюгю техниканы да экспозициялары къуралгъандыла.

Жетинчи октябрьде уа «Зарядье» паркда «Российская лоза» деген чагъыр фестиваль башланнганды. Аны программасында  бизни къыралда чыгъарылгъан быллай продукцияны юсюнден билим бериу эмда интерактив акцияла, бу сферада хайырланылгъан технологияланы тарыхы эмда шёндюгю амалла бар эдиле.

Бюгюн а ВДНХ-да «Алтын кюз - 2019» деген агропромышленность кёрмюч башланырыкъды. Анга минг бла жарым экспонент къатышырыкъды. Ол санда кёп тыш къыралланы келечилери да келликдиле.

Бу ишни кезиуюнде экспертлеге, товарла чыгъарыучулагъа, власть органланы келечилерине кёп тюрлю тюбешиуле, «тёгерек столла», акцияла къураллыкъдыла. Биринчи Халкъла аралы агропромышленность форумда ала сау дунияда эл мюлк къалай айный баргъанын, Россейни АПК-сы анда къаллай жерни алгъанын сюзерикдиле, оюмларын да билдирликдиле. Бу жыйылыуну пленар кенгешинде уа органика эмда экология жаны бла таза продукцияны чыгъарыуну юсюнден сёлеширикдиле.

Дагъыда онбиринчи октябрьде Россейни Эл мюлк министерствосу Сбербанкны корпоратив институтунда тюбешиу бардырлыкъды. Аны баш темасы – эл мюлк тийрелени комплекс халда айнытыуду. Аны юсюнден оюмларын власть органланы эмда бизнесни келечилери, регионланы башчылары эмда экспертле билдирликдиле.

АПК-ны Ыйыгъыны ахырында Кремльни Къырал концерт залында эл мюлкде эмда жарашдырыучу промышленностьда уруннганны кюнюне аталгъан тёрели концерт бардырыллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: