Агъачны сакъларгъа барыбыз да борчлубуз

Бюгюнлюкде эркинликсиз агъачны кесилгени  саулай   Россейни агъач мюлкюнде  эм уллу проблемаладан бирине саналады. Аманлыкъчыла  тереклени къурутханлары бла бирге - къурт-къумурсхагъа, жаныуарлагъа,  битимлеге эм хауаны болумуна да заран саладыла. Аны бла  байламлы КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосунда  бузукъчуладан  къаты сураллыгъын эсге саладыла,  деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан. 

Агъачны закон бла хайырланыу Къабарты-Малкъарны Агъачыны планыны, агъач мюлклерини  регламентлерине    тийишлиликде бардырылады.  Законда айтылгъан  жорукъланы бузгъанла уа агъачны эркинликсиз кесгенлеге саналадыла. Анга бир къауум шарт киреди, сёз ючюн,  хайырланыргъа берилген жерден тышына чыкъса, тереклени тиерге жарамагъан   породалары  неда жыл санлары  жетмегенлери кесилселе,  ишле агъач мюлкню тышында бардырылсала,  документледе айтылгъан жорукъла бузулсала  эм башхаларын айтыргъа боллукъду. 

Эркинликсиз агъачны кесгенле неда анга заран келтиргенле административ жууапха тартыладыла.  Анга  кёре гражданла - 3-4 минг, къуллукъчула - 20-40 минг  эм  организацияла 200 -300 минг сом  тёлерге керек боллукъдула. 

Агъачха беш минг сом багъасына хата салгъан а уголовный жууапха тартылады  эм уллу хатасы  ючюн жети  жылгъа  тутмакъгъа олтурургъа окъуна  боллукъду. 

Багъалы жамауат,  эркинликсиз агъачны кесилгенин  кёрсегиз,  КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну    агъачха надзор бардыргъан  неда агъачланы ёртенден къоруулагъан бёлюмлерине бу телефон номерлеге сёлешип билдиригиз:  8(8662)74-20-62, 74-08-85. 

Агъач бизни миллет байлыгъыбыз болгъанын эсде тутугъуз. Аны экология, социал эм экономика жаны бла да магъанасы уллуду. Аны сакъларгъа  барыбыз  да борчлубуз. 
   

Магометланы Сулейман.
Поделиться: