Продукцияларын экспортха жиберирге сюйгенлеге - тийишли дерсле

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы предпринимательлеге деп бу кюнледе эки семинар бардыргъанды: «Экспортха документация жаны бла себеплик этиу» эмда «Экспортну таможня жаны бла тийишдириу». Курслагъа хакъ тёлемей къатышыргъа боллукъ эди, деп билдиргендиле учреждениядан.

Россейни экспорт арасыны тренери Оксана Воронкова жыйылгъанлагъа тыш къыралла бла сатыу-алыу этилгенде халкъла аралы законодательствону къаллай излемлери болгъанын билдиргенди, таможня эмда валюта контроль къалай бардырылгъаны, экспортёрланы таможня жорукъланы толтуруу жаны бла борчлары бла да шагъырейлендиргенди.

Семинарла КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну болушлугъу бла, кеси да «Гитче эмда орта предпринимательствогъа эмда энчи предпринимательство башламчылыкълагъа билеклик этиу» деген миллет проектни чеклеринде къуралгъандыла.

Келир айда уа Арада «Экспорт жумушда логистика» эмда «Экспортёрлагъа онлайн сатыу-алыу» деген семинарла бардырыллыкъдыла. Алагъа къатышыргъа сюйгенле учреждениягъа барып неда сёлешип регистрацияны ётерге керекдиле. Аны адреси: Нальчик  шахар,  Киров атлы орам, 224. Телефон номери: 8-800-222-51-07.
 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: