Алтын майдал эмда Россейни чемпионатына жол къагъыт

Нижний Новгородда Профсоюзланы физкультура спорт обществосуну ара советини грек-рим тутушуудан чемпионаты ётгенди. Ол Россейни келир жыл январьда бардырыллыкъ чемпионатына спортчула сайланырыкъ эришиуледен бирине саналады.

Турнирге къыралны 20 регионундан 120-дан артыкъ адам къатышханды. Аланы араларында Элбрус районну Олимпиадалы резервни спорт школундан  Локияланы Мурат да бар эди. Ол 97 килограммгъа дери ауурлукъда эришгенлени къауумунда  тутушханды эмда, бир кере да хорлатмай, алтын майдал бла Россейни чемпионатына жол къагъыт къоллу болгъанды.  Жашны Россейни сыйлы тренери Локияланы Юрий юйретеди. 

Суратда: Локияланы Мурат пьедесталда сол жанындан экинчи

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: