«Саусузланы ыспас сёзлери манга неден да багъалыды»

Ностуланы Карина,Гяургиев Арсенни къызы, жаш болгъанлыкъгъа, адамлыгъы эм усталыгъы бла да кесин танытханды. Ол Нальчикни Дубки тийресиндеги кардиология клиникада врач болуп эрттеден ишлейди. 

-Медицина мени жашауумду. Сёзсюз, ол къыйын да, жууаплы да ишди. Адамланы инжилгенлерин кёрюп тургъанны айтсакъ да, тамамды аны тынч болмагъанын ангылатыргъа. Докторла анга юйренип къаладыла, дейдиле. Алай, не кёп  ишлесенг да, ол затха юйреннген бек къыйынды. Кимни да билмейме, мен а - алайма. Болсада жангыдан сайларгъа тюшсе, биягъы медицинаны, шарт айтханда уа, кардиологияны арсарсыз сайларыкъ эдим,-дейди  Карина.

Аны керти айтханына мен аны бла ушакъ этгенимде тюшюннгенме. Ол, саусузларын эсгере, бирде мудах болады, уллу къара кёзлери жилямукъдан толуп, бирде уа жарыкъ ышарады. «Кёлсюзлюк этген сунмагъыз, - дейди ол, мени соруулу къарагъанымы кёрюп. - Саусузгъа жюрегинги сезимин билдирирге чыртда жарамагъанын уста билеме. Не тюрлю кезиуде да ышарыргъа керексе, ол анга хошлукъ, ышаныулукъ береди. Алай аны унамагъанла да  бардыла. Алайды да, биз психологла да болургъа керекбиз»,-дейди Карина.

Ол бакъгъан биринчи саусузун да эсинде тутады. Сексенжыллыкъ таулу кишини жашауу Каринаны хайырындан бир ненча жылгъа созулгъанды. Къыз къолунда ауушхан саусузну да эсден кетералмайды. «Анга токъсан жыл бола эди. Къартлыкъ, ауруу да хорлагъандыла аны, алай болса да, анга болушлукъ эталмагъаныма кесими терслеп тургъанма»,-дейди ол.

Манга Каринаны юсюнден газетге бир жаз деп кёпле тилегендиле. Мен аны бла тюбешгенде билгенме анасы Биттирладан болгъанын. Баш иеси да  фармакологду. Карина малкъар, къабарты тилледе да бирча иги сёлешеди. «Ол да мени ишимде бек жарайды»,-дейди къыз. 

Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъандан сора ол кардиология больницада ординатураны Нодар Шардановну башчылыгъында ётеди.  Ишге да къызны ол чакъыргъанды. Аны кесини биринчи  эмда бек магъаналы устазына санайды. 2002 жылда  къыз кардиология клиника больницада врач-ординатор болуп башлайды, 2007 жылдан бери уа къан басымлары кётюрюлгенлеге бакъгъан бёлюмню таматасыды. 

Ол билгеним боллукъду деп, тынчайып къалгъанладан тюйюлдю, усталыгъын, билимин дыйым ёсдюреди. «Алайсыз жарарыкъ тюйюлдю, кюнден кюннге жангыдан- жангы дарманла, аппаратла, амалла да чыгъадыла. Алгъын ачыкъларгъа къыйын болгъан аурууну  бусагъатда,  алгъадан билип, адам кесин сакъларча этер онг барды»,-дейди Карина.         

Аны кюн сайын юйде эки жашчыгъы сакълайдыла. Ала алыкъа гитчедиле, бири школда окъуйду, башхасы - сабий саддады. Юч эр кишиге къараргъа, алагъа заманында аш-суу этип берирге керекди. Анга да къарамай, Карина къыйын саусузу болса, анга эс тапдыргъынчы кетерге ашыкъмайды. Керек болса, юйюнден да больницагъа мычымай жетер. 

Врачны усталыгъына, адамлыгъына да бек тюз багъа ол бакъгъан саусузла бередиле. Аланы ыспаслары, ыразылыкълары неден да багъалыды Каринагъа. Ыспас сёзлени анга кёпле айтадыла. Анга кесим да шагъатма.

Холаланы Марзият.
Поделиться: