Календарь событий

16 октября 2019

Жигитлиги жырда къалгъанды

Ахшы жыр ахшы адам кибикди. Ол бизни аллыбызда барады. Жолубузну жарытады, ишде болушады, жигитликге кёллендиреди. Ма биз кёп кере эшитген «Тенгими юсюнден» деген жыр да аллай жырладанды.

Депутатла Мусукланы Алийни премьер-министрни къуллугъуна салыргъа ыразылыкъларын бергендиле

Тюнене КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда депутатла республиканы Башчысы Казбек Коковха Мусукланы Алийни Правительствону таматасына салыуну юсюнден тилегине ыразылыкъларын билдиргендиле.  

Командалы эришиуде - биринчи жер

Минеральные Воды шахарда кикбоксингден тёрели командалы эришиу бардырылгъанды.

Кюнде кёп заманны турургъа нек жарамайды?

Къартаяма деп къоркъмай, кюнде къаллай бир заманны туругъа жарайды деген соруу арыкъ болурча не ашаргъа керекди дегеннге ушайды. Быллай оюмгъа алим, биомедицина технологияла эм къартлыкъны генетикасы жаны бла эксперт, «Илму жашауну кёбейтир ючюн» фондну вице-призединти Юрий Дейгин келгенди

Абадан къауумда биринчи майдалла

Къабарты-Малкъарны олимпиада резервли спорт школундан Михаил Акименко Катарда женгил атлетикадан дунияны чемпионатында кюмюш майдалны къытханды.

Итлени къоркъуулу тюрлюлерин тутханладан къаты сураллыкъды

Адамланы талайы юйлеринде огъурсуз  итлени тутаргъа сюедиле. Алай аланы арбазларындан чыгъармагъанлай угъай, шахар жоллада да ауузларын байламагъанлай айландырадыла. Ол а башха жолоучулагъа къоркъуулуду.

Къыралны эм бай сабийлери

Forbes журнал эм бай сабийлени тизмесин жарашдыргъанды. Алагъа миллиардла ата-аналарындан къаллыкъды.

Хайырланыучулагъа - налогланы юсюнден толу хапар

Федерал Налог службаны Нальчикде биринчи номерли инспекциясы 25 октябрьде «ачыкъ эшиклени кюнюн» бардырлыкъды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, ол кюн эрттенликде сагъат тогъуздан башлап ингирде алтыгъа дери ары келгенлеге кёп тюрлю консультацияла эмда  информация берилликди.

Жетеуленден бешисинде - майдалла

Калуга областьны Медынь шахарында универсальный сермешледен эр кишилени эм тиширыуланы араларында Россейни кубогу бардырылгъанды.

Ёксюзню ёкюлю жокъ…

Сабийни атасы ёлсе, анасы уа экинчи кере эрге барса, ёге ата бла не кюн кёреди? Буруннгулуланы «Ёксюзню ёкюлю жокъ» деген сёзлери тюзмюдю?

Иммунитетлери къарыусузлагъа аллергия терк жабышады

Аллергиядан къыйналгъанланы саны жыл сайын ёсюп барады. Бу аурууну юсюнден биз Нальчикде Аллергия араны поликлиника бёлюмюню врачы Н.Х. Самойлова бла ушакъ этгенбиз.

Аланы тюз жолгъа салыр амал болурму?..

«Ана кёлю балада, бала кёлю талада» дейдиле, алай балаларын унутханла да тюбейдиле.  Мен бир сюдде болгъан эдим бир талай жыл мындан алгъа.

Мени аскерчи шуёхум

Гитче очеркде аламат адам Кучукланы Шабазны жашы Магометни юсюнден толу айтхан къыйынды. Хапарымы биз къалай, не болумда тюбешгенибизден башлайым.

Север-Запад фронтда Старая Руссаны къатында къыйын сермешле баргъанда, 1941 жылда 8  августда, мен  – 202-чи мотострелковый дивизияны штабыны начальниги  – къараучу пунктда сюелип тура эдим. Немислиле, тохтаусуз чабыууллукъла этип, онгубузну аладыла. Душманны танклары бизни къорууланыу ызыбызны юзедиле. Аскер бёлюмле бла байламлыкъ жокъду…

Хорлам келлигин билгенди, адамлыкъны багъаларгъа, таукелликге чакъыргъанды

Ырхы келип, шыкъычыла бир ненча кере къыйынлыкъ кёргенден сора 1939 жылда аланы Кичибалыкъгъа кёчюрюрге оноу этилгенди. Анга ыразы болмагъанла асыры кёп чыкъгъандан республиканы башчылары Кязимден болушлукъ излегендиле. Ала халкъ аны ызындан барлыгъын билгендиле. Ол ишге жегилирге жюреги унамаса да, акъылы бла уа аякъ тирегенден хайыр чыкъмазын ангылагъанды поэт. Жамауатха юлгю кёргюзте, таматала излегенни да этгенди.

Кёзбау тенгле

Эртте бир бай киши къатыны бла жашагъанды. Аланы, Къолан деп бир жашларындан сора, сабийлери болмагъанды. Жангызларыны жанын къыйнаргъа кёзлери къыймай, кеси сюйген затны этерге къоя, къаллай бир керек болса да ахча бере, аман къылыкъгъа юйретгендиле.

Сейирсиндирме сёзлюк (баргъаны)

Табан – ушкок сампалны ургъучу. Боёк.

Табун – жыйын, толпа; мал сюрюу.

Сижажев: Эркинликлери болмай, товарларына «Халал» деген сёзню жабышдыргъан предприятияладан сертификатла алыгъыз деп тилеген кезиу бошалгъанды

Къабарты-Малкъарны Муслийманларыны дин управлениясында стандартизация эм сертификация жаны бла жумушланы толтургъан коммерциялы болмагъан «Халал» автоном организация къуралгъанлы жылдан артыкъ озгъанды.