Даражалы турнирде – алчы жерледен бири

«Владимирская осень»  деген битеуроссей турнирге 43 субъектден 2000-2002 жыллада туугъан 360-ха жууукъ спортчу жыйылгъанды. Эришиуле грек-рим тутушуудан спортну халкъла аралы класслы устасы Эдуард Никифоровну хурметине бардырылгъандыла, кеслери да Владимир шахарны тутушууланы энчи спорт комплексинде ётгендиле.

97 килограммгъа дери ауурлукълары болгъанланы къауумунда алчы жерле ючюн 25 адам тутушханды. Аланы араларында «Элбрус» сабий-жаш тёлю спорт школну келечиси Бийчеккуланы Даулет да болгъанды. Ол, кюйюзге беш кере чыгъып, бу даражалы эришиуледе доммакъ майдал къытханды. Аны тренер Этезланы Хусейн юйретеди.
Суратда: Бийчеккуланы Даулет.

Анатолий Талаев.
Поделиться: