Бийик усталыкъларына, педагогика фахмуларына, алгъа итиниулерине да - бийик багъа

Нальчикде Къырал концерт залда,  Устазны кюнюне аталып,  уллу байрам болгъанды.  Аны Дуния артий комитетни вице-президенти, бу организацияны Шимал Кавказда  бёлюмюню  башчысы Ауес Бетуганов къурагъанды. Ол эмда КъМР-ни Жамауат палатасыны комиссиясыны таматасы  Доти Бажев, устазланы байрамлары бла къызыу алгъышлап, ала ёсюп келген тёлюню юйретиуге,  окъутуугъа уллу къыйын салгъанларын чертип, ыспас этгендиле. Ызы бла хычыуун жумушну да толтургъандыла. Бийик усталыкълары, педагогика фахмулары, алгъа итиниулери эмда ишлерине кертичиликлери ючюн "Жюрегими сабийлеге саугъа этеме" деген  сыйлы  атны эмда  аны бла  бирге Алтын орденни бла дипломну бир къауум педагогга бергендиле.

Ол сыйлы атха  жыйырма бла сегиз адам тийишли болгъанды. Аланы араларында  педагогиканы ветеранлары, РФ-ни сыйлы устазлары, Россей Федерацияны билим бериуюню отличниклери  Малкъарланы Галина  бла Лидия Тлигурова, филология илмуланы доктору, профессор, жазыучу, РФ-ни бийик школуну сыйлы устазы Андрей Хакуашев,  Ташлы-Таланы мектебинде биологиядан устаз Цаколаны Разият,  Нальчикде 23-чю номерли  мектепни директору Макытланы  Асият, дагъыда башхала да бардыла. 

Ол ингирде саугъаланнганланы араларында,  республиканы районларында, шахарларында, эллеринде орта школлада, бийик окъуу юйледе, сабий садлада ишлегенледен сора да, Кисловодскден, Къарачай-Черкесден,  Ингушетиядан, Москвадан, Шимал Осетия-Аланиядан да педагогла  болгъандыла. Аланы хар бирине да залда олтургъанла толкъун къарсла бла тюбегендиле, гюлле уа асыры кёпден  сахнагъа чыкъгъанла аладан кёрюнмей окъуна къалгъан эдиле.

Саугъаланнганланы эмда залда олтургъанланы жарыкъ жырлары, тепсеулери бла республикада атлары айтылгъан артистле Ирина Даурова, Бийланы Аслан, Ауес Зеушев, Гузиланы Жаннет,  Али Ташло, Джульетта Мезова, "Группа 305", Мадина Мамбетова КъЧР-ден эмда  Кисловодск шахардан "Черкесы" эмда "Гармония"   юлгюлю сабий тепсеу ансамбльле да къууандыргъандыла. 

Холаланы Марзият.
Поделиться: