29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

29.05.2024, 15:30 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны бла Краснодар шахарны туризм жаны бла власть органларыны, турист операторланы, агенстволаны келечилерини, экскурсоводланы тюбешиулери болгъанды. Анда эки субъектни да адамланы солууларын къурауда онгларыны юсюнден айтылгъанды.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
12.06.2019 - 08:20 | 👁 32

Подробности...

Бийчеле болуп туумагъанлыкъгъа…

Жашау  сейирди. Хар адамгъа  да аны кёз къарамы  бирча тюйюлдю. Бирлеге  ол сейир саугъала хазырлайды, башхаланы уа «тоханадан» терк  энишге  атады.  Ол себепден   тамблагъы кюн къадарынгы къалай ...
Жамауат
12.06.2019 - 08:17 | 👁 20

Подробности...

Сабийчиклени жарыгъан бетчиклерин кёрюуню кесине къууанчха санайды

Нальчикде кёп функциялы сабий больницаны тамата медсестрасы Тамара Тлехугова, бизге сёлешип, коллегасы Бабаланы Любаны юсюнден жазарыбызны тилей,  аны  чынтты профессионал болгъанын айтхан эди. Ол...
Жамауат
07.06.2019 - 09:30 | 👁 12

Подробности...

Ишни къарасы-агъы болмайды…

Перестройканы жылларындан бери  «Къайда табайым иш?» деген соруу адамланы къайгъы этдиргенлей келеди. Бу жарсыу бла байламлы кёп оюмла бардыла. Республикабыз ишсизлерини саны бла алчыладан бириди,...
Жамауат
05.06.2019 - 08:17 | 👁 10

Подробности...

Тюшлеригизни башхалагъа айтсагьыз игиди

Адамла кече тюш кёрмей болмайдыла. Алай аланы асламы бизни эсибизде къалмайдыла. Болсада аманларын, нек эсе да, унуталмайбыз. Ол себепден ала 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнмей къалмайдыла. Алимле...
Жамауат
05.06.2019 - 08:10 | 👁 35

Подробности...

Ийманыбызны кючлерге, бизни Жаратханнга къуллукъ этерге, ариу, жандауурлукъ ишле толтурургъа борчлубуз

Бюгюн - 4 июньда  - муслийманла исламда эки уллу байрамладан бирин Оразаны белгилейдиле. Рамазан айда сау кюнню кеслерин ашдан, суудан, аман ишледен, къылыкъладан тыйып, Аллахха табынып, тилекле этип...
Жамауат
31.05.2019 - 08:17 | 👁 17

Подробности...

Чабыугъа къатышыргъа чакъырабыз

1 июньда Нальчикни солуу паркында «Чай юйчюкню» къатында чекленнген онглары болгъан адамланы къатышыулары бла тёрели чабыу боллукъду. Анга спортчуланы ата-аналары, саулукълу жашау бардырыу жанлы ...
Жамауат
31.05.2019 - 08:11 | 👁 13

Подробности...

Юг Уралны парижчилери

Юг Уралда парижчиле жашайдыла. Ала француз тилни билмейдиле, жылны алты айында уа уюкъла киедиле. Алай  аланы эллерини аты Париж болгъаны себепли ала парижчиледиле!
Жамауат
31.05.2019 - 08:11 | 👁 26

Подробности...

Бушуулуладан болгъандыла

Сейир эм бушуулу къадарлы юйюрле миллетибизде не заманда да кёп болгъандыла. Ол зат тюрлю-тюрлю шартла бла байламлыды. Озгъан ёмюрню биринчи жарымы ол жаны бла бек кюйсюз эди. Бирле  акъ аскерчиледен...
Жамауат
29.05.2019 - 09:35 | 👁 45

Подробности...

Кинематографистлени кезиулю фестивалы - жарыкълыкъны, ышаныуну белгиси

Бу кюнледе Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтунда «Кинокавказ-2019» аты бла Шимал Кавказны жаш тёлюсюню экинчи ачыкъ кинофестивалы баргъанды. Аны продюсерлери бу вузну бошагъанла Артём...
Жамауат
29.05.2019 - 09:15 | 👁 6

Подробности...

«Аналыкъгъа хазырланнган тиширыулагъа алгъын энчи къайгъыргъандыла»

Заманнга кёре адамла, аланы жашаулары да тюрленедиле. Онтогъузунчу, жыйырманчы ёмюрледе ауурлугъу болгъан тиширыу кесин къалай жюрютгенини юсюнден биз Хасания элде хурметли ынна Бёзюланы Акули бла...
Жамауат
29.05.2019 - 08:58 | 👁 29

Подробности...

Газетибизни узакъ Японияда тансыкълау

«Заман» газетге – 95 жыл  Газетни  къолума алып, «Багъалы   шуёхла! Сиз,  бир  тюрлю  сылтаула  бла «Заманнга» жазылмай къалгъан эсегиз…» -деген  сёзлени окъусам, анга  бир  тюрлю чурум болмазгъа ...
Жамауат
29.05.2019 - 08:55 | 👁 32

Подробности...

Хар номерде - жашауубузну кёп тюрлюлюгю

«Заман» газетге – 95 жыл  Багъалы окъуучуларыбыз! Бу узун кезиуде (хужу кёчгюнчюлюкню санамай), газет халкъыбызны жашауу бла, аны къадары бла жашагъанды, аны харкюнлюк ишлерин,  къайгъыларын,...
Жамауат
24.05.2019 - 08:25 | 👁 39

Подробности...

Фахмулу журналист, асыл инсан, ышаннгылы тенг эди ол

Мен Къулбайланы Тенгизни жашы Алий бла бирге кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде борчун толтургъанына, адамлыгъына да, ыспас этгенден башха, аны юсюнде бир тюрлю шарайып тапмагъанма.
Жамауат
24.05.2019 - 08:05 | 👁 17

Подробности...

Насыпларын бир ниетлиликде, хурметликде эмда огъурлулукъда кёргендиле

Не десек да, уллайгъаны болгъан юйню  берекети башхады. Аны алайлыгъына уа алгъаракълада узакъ эм ариу эллерибизден  биринде -Хабазда- болгъаныбызда дагъыда бир кере тюшюндюк.
Жамауат
24.05.2019 - 08:02 | 👁 19

Подробности...

Ата журтну юлгюлю инсанлары болургъа ант этгендиле

19 майда, В.И. Ленинни атын жюрютген пионер организациягъа 95 жыл болгъаны бла байламлы, Москвада Къызыл майданда къыралны жер-жерлеринден келген тёрт мингден артыкъ сабий пионерлени жыйынларына...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...
Тарых
29.05.2024 - 15:35 | 👁 22

Подробности...

Эски сурат хапар айтады

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы...

Спорт
19.10.2022 - 19:15 | 👁 15

Подробности...

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Грозный шахарда дзюдодан СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Ары округну битеу субъектлеринден 300-ден аслам спортчу къатышханды.  
Жангылыкъла
19.10.2022 - 19:13 | 👁 5

Подробности...

Хар элге да терк ишлеген интернет

2030 жылгъа Россейде адам саны 100-500 болгъан гитче эллени барында да 4G интернет ишлерикди. Келир жыл ол къайсыларында болурун сюе эсегиз, Госуслуги порталгъа кирип, 12 ноябрьге дери къол кётюрюрге...
Право
18.10.2022 - 17:25 | 👁 15

Подробности...

Наркотиклени сатхан тутулгъанды

МВД-ны регионда наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа контроль этиу управлениясыны келечилери ФСБ-ны управлениясыны эм энчи борчланы толтургъан «Гром» отрядны болушлукълары бла оператив-излеу ишлени...
Маданият
18.10.2022 - 17:11 | 👁 16

Подробности...

ЖОЛОУЧУ

Къарачай-малкъар адабиятха тийишли юлюш къошханладан бири Ёзденланы Альбертди. Ол назмучу, жырчыды. Аны миллетине жыр бла эшитдирген сёзю адамлыкъны баш шартларын санайды, къатлайды, эсге салады. Хар...
Спорт
18.10.2022 - 16:46 | 👁 9

Подробности...

Жашауун спорт бла байларгъа сюеди

Айдар 2013 жылда Кючмезланы Азрет бла Холамханланы Тахирни къызы Зухраны юйюрлеринде туугъанды. Бусагъатда Нальчикни 8-чи номерли школунда окъуйду, къатыш единоборствола (ММА) бла алты жылындан...
Билим
18.10.2022 - 15:44 | 👁 19

Подробности...

Тамблагъа – таукел атламла бла

Бусагъатда жашла бла къызла школланы тауусуп, уллу жашауну кенг жолуна атлана, кеслерине усталыкъ сайлап, бийик окъуу юйлеге, колледжлеге кирген кезиу болгъанын барыбыз да билебиз. Июльда алагъа...
Маданият
18.10.2022 - 14:26 | 👁 10

Подробности...

Председатель бла шофёр

Алгъыннгы къыралыбыз чачылгъанлы ёсген тёлюбюз аталарындан, аналарындан эшитип, неда китаплада окъуп  биле болурла, колхозла, совхозла деген ара мюлклени юслеринден.
Экономика
17.10.2022 - 19:50 | 👁 29

Подробности...

Къурулуш соруулагъа къарагъан штабны жыйылыуу болгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къурулуш соруулагъа къарагъан штабны жыйылыуун бардыргъанды, анда сё зол жаны бла магъаналы объектлени жангыртыуну эм тынгылы ремонт этиуню юсюнден баргъанды. 
Жангылыкъла
17.10.2022 - 17:23 | 👁 8

Подробности...

Сабийлени письмолары къыйын кюнде къарыу бергендиле

Нальчикде 7-чи школда Росгвардияны КъМР-де управлениясыны «Эльбрус» СОБР-ну къуллукъчулары сабийлеге кишиликни дерсин ётдюргендиле.
Маданият
17.10.2022 - 17:21 | 👁 18

Подробности...

«КЪОЙЧУ ЖЫРЧЫДЫ» ДЕЙЛЕ АТЫМА…»

Малкъар поэт Къудайланы Маштайны биринчи назмулары туугъан эли Чегемден узакъда Къыргъызстанда жазылгъандыла. Биринчи китабы «Арноо», экинчи китабы «Жайлоодо», «Тоо гюлдёрю» Фрунзеде чыкъгъандыла....

Страницы