07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

ЖАМАУАТ

Жамауат
05.10.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Инспекторланы аманлыкъчыладан айыра билирча

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам...

Жамауат
03.10.2022 - 19:41 | 👁 14

Подробности...

Ёмюрню жарымыны – къадарлары бирге

Уллайгъанланы кюнюне аталып ич ишле органланы Ветеранларыны советинде къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ары жашауларын право низамны сакълау бла байлагъан юйюрле чакъырылгъандыла. Тюбешиуге къадарларын...

Жамауат
03.10.2022 - 17:03 | 👁 2

Подробности...

Эсепге тюшюу бла байламлы жумушланы порталда тамамларча

Россейни Пенсия фонду тамамлагъан жумушланы иги кесегин интернет бла юйден чыкъмагъанлай алыргъа боллукъду.

Жамауат
03.10.2022 - 14:59 | 👁 2

Подробности...

Аскерчи нёгерлерин эсгергендиле

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны къуллукъчулары  Нальчикни 28-чи номерли школунда кишиликни дерсин бардырылгъандыла. Ол 2005 жылда Нальчикге аманлыкъчыла чабыуулукъ этгенлеринде...

Жамауат
03.10.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Борчунг бар эсе, бер да къутул

Бу айда хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге керекди деп белгилейдиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. Арада ангылашынмагъан хапарла болмаз ючюн счётчикни...

Жамауат
03.10.2022 - 09:01 | 👁 37

Подробности...

Токумаланы Лейла дуниясын алышындыргъанды

Тюнене белгили журналист Токумаланы Зубейирни къызы Лейла аушханы бла байламы аны Яникойда жуукълары, ахлулары эм эллиле да жыйылып асырагъандыла. 

Жамауат
02.10.2022 - 14:05 | 👁 7

Подробности...

Ахшы жумушлагъа къатышыргъа чакъыргъандыла

29 сентябрьден башлап, битеу къыралда да #МЫВМЕСТЕ битеуроссей волонтёр къымылдауну регионлада штаблары ачылгъандыла. Аланы келечилери энчи операциягъа къатышханлагъа, мобилизациягъа тюшгенлеге...

Жамауат
02.10.2022 - 12:51 | 👁 3

Подробности...

Унутулмазлыкъ жигитле

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле.

Жамауат
01.10.2022 - 12:06 | 👁 10

Подробности...

Чыгъармачылыкъны отун ышыра

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. 

Жамауат
30.09.2022 - 16:46 | 👁 3

Подробности...

ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ - АНЫ ЖАШАУУ ЭМДА КЪАДАРЫ

Тёппеланы Салахны жашы Магомет 1938 жылда Кёнделенде туугъанды. Атасы белгили жарыкъландырыучу, эфенди Атаккуланы Бекболатны къолунда къара таныгъанды. Ызы бла Ленин атлы окъуу шахарчыкъда...

Жамауат
30.09.2022 - 16:45 | 👁 2

Подробности...

Къалай сюе эди ол учаргъа!

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алим Совет Союзну Жигити деген сыйлы атха  Къабарты-Малкъарда угъай, Шимал  Кавказда да биринчи болуп тийишли эди. Аны батырлыгъыны юсюнден аны...

Жамауат
30.09.2022 - 16:41 | 👁 2

Подробности...

Устазланы хазырлауну, окъутууну игилендириуню къыйматлы амалларын излей

Жарыкъландырыу эмда илму министерствону коллегиясыны кезиулю  жыйылыуу озгъанды. Аны ишине ведомстволу министр Анзор Езаов, «Россельхознадзор  Къабарты-Малкъар референт араны» директору...

Жамауат
30.09.2022 - 16:39 | 👁 2

Подробности...

Юйюр къурау ну къайгъыларын кёре

Бизни республикада жангыз адамла бек кёпдюле. Аны бла бирге танышыргъа амалла уа аздыла. Аллайлагъа болушлукъгъа деп Нальчикде юйюр къураргъа сюйгенлеге  «Шанс» агентство ишлейди. Бери...

Жамауат
30.09.2022 - 16:01 | 👁 4

Подробности...

Эл мюлк

Быйыл  республикада мюлклени барында да къыш кезиуде 310 минг чакълы мал кечинирикди. КъМР-ни Эл мюлк министерствосу  муниципалитетлени барында да информацияны тийишдирип  ол кёрюмдюню алай...

Жамауат
30.09.2022 - 15:50 | 👁 3

Подробности...

Эл мюлк производство айныйды

Шимал-Кавказстатны билдириуюне кёре, Къабарты-Малкъарда быйыл ал сегиз айны ичинде эл мюлк производство 3,7 процентге кёбейгенди, былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде. Алай  бла ол29,6 миллиард...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
07.10.2022 - 16:33 | 👁 3

Подробности...

Ток ючюн тёлерге унутмагъыз

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

Экономика
07.10.2022 - 16:31 | 👁 2

Подробности...

Жарыкъландырыуну магъанасын ангылай

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

Саулукъ
07.10.2022 - 16:26 | 👁 3

Подробности...

Москвадан специалистле бийик багъа бергендиле

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде...

Жангылыкъла
06.10.2022 - 09:05 | 👁 22

Подробности...

Кишиге хата жетмегенди

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

Тарых
04.10.2022 - 16:45 | 👁 2

Подробности...

Бий-Мырзаны къаласы

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

Жангылыкъла
04.10.2022 - 16:28 | 👁 2

Подробности...

Артта уялыргъа тюшмез ючюн

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм...

Спорт
04.10.2022 - 14:13 | 👁 8

Подробности...

Созайланы Сафар – къаялагъа ёрлеуде биринчи

Кисловодск шахарда къаялагъа ёрлеуден юниорланы араларында СКФО-ну чемпионаты къуралгъанды.  Анга округну регионларындан 10-15-жыллыкъ  спортчуладан 50-ге жууугъу  къатышхандыла.

Экономика
04.10.2022 - 09:10 | 👁 18

Подробности...

Казбек Коков къурулуш ишле бла байламлы штабны жыйылыуун бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков капитал къурулуш ишле бла байламлы ыйыкъ сайын бардырылыучу штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Экономика
04.10.2022 - 09:05 | 👁 15

Подробности...

Терек бахчачыла бай тирлик сакълайдыла

Республикада терек бахчачылыкъ мюлкледе алмаланы къыш сортларын жыйыу башланнганды. КъМР-де ёсдюрюлген жемиш эмда наныкъ продукцияны арасында быллай алмала аслам жерни аладыла, дегендиле регионну...

Право
03.10.2022 - 17:00 | 👁 2

Подробности...

Жер участканы законну бузмай хайырланырча

Жер участканы эркинлик бла хайырланыу – жерде ишлеуню низамын тохташдырыуну баш жорукъларындан бириди, аны талай тюрлюсю барды. 

Тарых
03.10.2022 - 16:40 | 👁 2

Подробности...

Голлуда айтыш оюнла

Экинчи кесеги. Керти тюйюл эсе, сагъышлан

Маданият
03.10.2022 - 16:35 | 👁 3

Подробности...

Кязимни узакъ жоллары

Кязим биринчи атламларын Холам-Бызынги ауушну бийик эллерини биринде этгенди. 

Право
03.10.2022 - 14:11 | 👁 7

Подробности...

Наркотиклеге угъай дегендиле

«Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» акциягъа эки мингдлен аслам школчу къатьышханды. Аны чеклеринде ангылатыу жумушла Нальчикнми алты мектебинде бардырылгъандыла.

Фейк (Жалгъан хапар)
03.10.2022 - 10:02 | 👁 8

Подробности...

Луганск халкъ республикадан Россей сабийлени кесине алыргъа кюрешеди

Россейде сабийле аз туугъанлары бла байламлы аланы Луганск халкъ республикадан кесине кёчюрюрге кюрешеди. Мындан алгъа ёксюз къалгъан жетмиш алты сабийни Москва областьха жибергендиле, деп...

Маданият
02.10.2022 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Нарт эпосну байрамы

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды. 

Страницы