18.04.2024, 12:23 - Жамауат

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.  

18.04.2024, 09:20 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

18.04.2024, 09:00 - Билим

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

18.04.2024, 09:00 - Жамауат

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

18.04.2024, 08:38 - Билим

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

18.04.2024, 08:30 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

17.04.2024, 18:06 - Жангылыкъла

*** - Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями. - Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих. - Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.ЖАМАУАТ

Жамауат
18.04.2024 - 12:23 | 👁 6

Подробности...

«Не заманлада да чагъыргъа жамауат къажау сюелгенди»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг,...
Жамауат
18.04.2024 - 10:30 | 👁 7

Подробности...

Болушлукъну сайлар онг барды

Быйылны башындан башлап Россейни Социал фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмю 1967 адамны реабилитация эм протез-ортопедия керекле бла жалчытханды. Ол жумушлагъа 97 миллион сом бёлюннгенди.
Жамауат
18.04.2024 - 09:20 | 👁 8

Подробности...

Минги тауда – космос лаборатория

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден...
Жамауат
18.04.2024 - 09:00 | 👁 8

Подробности...

Кадетле-чекчиледе къонакъда

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг...
Жамауат
18.04.2024 - 08:30 | 👁 19

Подробности...

Заранлы къурт-къумурсхаланы къырыуда сакълыкъ изленеди

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа...
Жамауат
17.04.2024 - 15:20 | 👁 11

Подробности...

Жерге таплыкъ бла къарагъан файдасын кёрюр

Бизни республикада жерчиликде кёпле ишлейдиле. Ала сабанланы ортакъгъа аладыла, тахта кёгетле, будай, нартюх, жемишле ёсдюредиле. Былай къармашханланы санында Атталаны Валерий да барды. Ол Урванда...
Жамауат
17.04.2024 - 14:40 | 👁 3

Подробности...

Аны уа бир тутсам эди!

Хажибекир сабий заманындан эшите тургъанды шайтанланы юслеринден хапарла: къынгыр аякъла, тюклюле, эриши затла. Адам сыфат алып, кечеги жолоучуну аллына чыгъарла, ариу айтып, жол кёргюзтебиз деп,...
Жамауат
17.04.2024 - 14:38 | 👁 4

Подробности...

Эм иги башламчылыкълагъа - себеплик

Кавказ инвестиция форумну чегинде биринчи кере «Вершина» деген премия бардырыллыкъды. Аны магъаналы инвестиция проектлени толтуруугъа, уллу жумушланы тамамлагъан компаниялагъа эм энчи адамлагъа...
Жамауат
17.04.2024 - 10:00 | 👁 9

Подробности...

Халкъ оюн – санны, тинни да къууанчы

Халкъ оюнла маданият жаны бла, кюч-къарыу алыуда да бек магъаналы болгъанларын ол затланы тинтгенле, саулукъгъа бакъгъанла да бирча белгилейдиле. Арт кезиуде битеу дунияда да ол оюмгъа келип, билим...
Жамауат
17.04.2024 - 09:30 | 👁 11

Подробности...

Аланы заманны желлери бюгалмагъандыла

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды. Ташлы-Талада жашагъан  огъурлу ынна Сараккуланы Аминни къызы Таукенланы Фазика да кёчгюнчюлюкню къыйынлыгъын сынагъан...
Жамауат
17.04.2024 - 08:59 | 👁 14

Подробности...

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!
Жамауат
16.04.2024 - 10:54 | 👁 16

Подробности...

Хушто-Сырт

Эллерибизни юсюнден билдириуле басмалай турубыз. Бюгюн Чегем тарына кире башлагъан жерде орналгъан элни юсюнденди хапарыбыз.                  Хушто-Сырт малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора...
Жамауат
16.04.2024 - 10:00 | 👁 10

Подробности...

Жигерликни юлгюсю

Жыйырманчы ёмюрню башында Огъары Чегемде Бапыналаны Каммо деп биреу жашап болгъанды. Бийик ёсюмлю, ариу адам эди ол. Таулуну жашауунда тюбеген къаллай ишни да артха турмай этген. 
Жамауат
16.04.2024 - 08:26 | 👁 13

Подробности...

«Психолог изленнгенин кёрюп, уялып юйде кечикгенден хайыр чыгъарыкъ тюйюлдю»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле. Аман къылыкълы сабийлени саны ёсюп ...
Жамауат
15.04.2024 - 13:11 | 👁 12

Подробности...

Ол хар жаны бла да юлгю алырча адам эди

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында атлары кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...
Жангылыкъла
18.04.2024 - 10:03 | 👁 6

Подробности...

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген...
18.04.2024 - 09:32 | 👁 5

Подробности...

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...
Жангылыкъла
18.04.2024 - 10:03 | 👁 6

Подробности...

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген...
18.04.2024 - 09:32 | 👁 5

Подробности...

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?
Жангылыкъла
18.04.2024 - 09:15 | 👁 9

Подробности...

Газетибизни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!
Билим
18.04.2024 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Ана тилни айнытыу амалланы сюзгендиле

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.
Билим
18.04.2024 - 08:38 | 👁 6

Подробности...

Чынтты предпринимательле болурча

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы...
Жангылыкъла
17.04.2024 - 18:06 | 👁 9

Подробности...

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их распознать?

*** - Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями. - Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих...
Спорт
17.04.2024 - 14:44 | 👁 9

Подробности...

Чаришле бийик даражада ётерча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла. Тарыхыбызда биринчи кере эришиуле...
Маданият
17.04.2024 - 14:39 | 👁 11

Подробности...

Ара межгит – ариу жерлерибизден бири

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.
Право
17.04.2024 - 10:44 | 👁 12

Подробности...

Следовательге улутха берирге умут этгеннге сюд этилликди

КъМР-ни прокурору Николай Хабаров къоншу республикаладан бирини инсанына ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол РФ-ни УК-сыны  30-чу статьясыны 3-чю кесегине эмда 291-чи статьясыны 4-чю кесегини...

Страницы