12.07.2024, 08:08 - Саулукъ

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды. Энди уа ётмек семиртген этеди, анга хант къангада жер жокъду дегенлени санлары ёсюп барады, ол бусагъатдагъы диеталаны баш жоругъуду. 

11.07.2024, 10:15 - Жамауат

Гажонланы Идрисни жашы Къаншаубий КъМР-ни Ёкюллерини коллегиясында 1995 жылдан бери ишлейди. Бу кезиуде ол къыйын, халкъны жанындан сейир уллу болгъан ишлени бардыргъанды.  

11.07.2024, 09:30 - Жамауат

«Россей» халкъла аралы кёрмюч-форум бу кюнледе кесини ишин бошагъанды. Ол былтыр кюзден башлап Москвада ВДНХ-да кюн сайын барып тургъанды. Андан бери анда битеу да 89 регионну стендлерине, павильонларына, тышында бардырылгъан тюрлю-тюрлю жумушларына 18 миллиондан артыкъ адам къарагъанды.

11.07.2024, 09:15 - Саулукъ

Адамны саныны–чархыны жетмиш проценти  сууду. Битеу докторла да айтадыла кюн сайын суу ичерге кереклисин. Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге  керекди? Аны юсюнден врач Виктория Владимировна Кушнарёва бла ушакъ этгенбиз.  

11.07.2024, 09:10 - Маданият

Июльну ариу кюнлеринде Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиля, уллу адамлыгъы, адеплиги, жумушакълыгъы, сабырлыгъы, ариулугъу да болгъан инсан, юбилейин белгилерикди.

11.07.2024, 09:05 - Жамауат

Османланы Хыйса редакциягъа келгенли жыйырма жылгъа жууукъ болады. Алгъын къурулушда прораб болуп тургъанды, газетни коллективине къошулгъанлы чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусу   ачылгъанды.  Хыйса бюгюнлюкде республикада белгили журналистди. Малкъар халкъны тарыхына жораланнган бир ненча китапны жарашдыргъанды, шёндю   командировкалагъа айланып, таулула алгъын жашагъан эллени тарыхларыны юслеринден материалла жыяды. Аны хар жазгъанын, излеп тапхан эски суратын окъуучула ашыгъып сакълайдыла.

11.07.2024, 08:07 - Саулукъ

Пенсионерле жаш адамлача иги жукълаялмайдыла. Кече тынчаймагъанлары ючюн, кюндюз мыккыл боладыла. Бармыды алагъа болушургъа бир онгла? Аны юсюнден врач Мокъаланы Зухура Хызыровна бла ушакъ этгенбиз.  

10.07.2024, 19:25 - Жамауат

Орус география обществону «Энчи сакъланнган табийгъат жерле» проекти СКФО-да биринчи кере бардырылады. Анга обществону битеу Россейде бёлюмлеринден энчи айырыуланы ётген онбеш адам – жаш алимле, студентле эм волонтёрла – къатышадыла.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
12.07.2024 - 09:09 | 👁 7

Подробности...

Малкъар элле

Таулу халкъны Малкъар жамауаты эм уллуладан бири болгъанды:   Аны бла байламлы бюгюн газетни сайтында ол жамауатны юсюнден философия илмуланы кандидаты Жангоразланы Мухаммат жарашдыргъан материалны...
Жамауат
11.07.2024 - 10:15 | 👁 20

Подробности...

«Адамны алдаргъа, керексиз ышаныулукъла берирге эркин тюйюлбюз»

Гажонланы Идрисни жашы Къаншаубий КъМР-ни Ёкюллерини коллегиясында 1995 жылдан бери ишлейди. Бу кезиуде ол къыйын, халкъны жанындан сейир уллу болгъан ишлени бардыргъанды.  
Жамауат
11.07.2024 - 10:12 | 👁 12

Подробности...

Сууда батхан сабийлени саны ёсгенди

Россейни МЧС-иден билдиргенлерича, суулада батхан сабийлени саны терк ёсгенди. Аны бла байламлы ведомство ата-аналагъа балаларына сакъ болургъа чакъырады. Аны бла байламлы талай эсгертиу да этеди:
Жамауат
11.07.2024 - 10:12 | 👁 12

Подробности...

Хар тамамлагъан ишине энчи жюрек жылыуу бла бериледи

Россейни Журналистлерини союзуну келечисин Сабанчыланы Алийни къызын Арипаны танымагъан, аны бериулерин сюймеген миллетибизде хазна адам да болмаз. Терен билимли, нюр бетли, чынтты таулу къыз,...
Жамауат
11.07.2024 - 09:30 | 👁 12

Подробности...

Саулай Россейни, энчи хар регионну да жетишимлерин ачыкълагъан кёрмюч

«Россей» халкъла аралы кёрмюч-форум бу кюнледе кесини ишин бошагъанды. Ол былтыр кюзден башлап Москвада ВДНХ-да кюн сайын барып тургъанды. Андан бери анда битеу да 89 регионну стендлерине,...
Жамауат
11.07.2024 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

Газет - къыраллыгъыбызны бир белгиси

Османланы Хыйса редакциягъа келгенли жыйырма жылгъа жууукъ болады. Алгъын къурулушда прораб болуп тургъанды, газетни коллективине къошулгъанлы чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусу   ачылгъанды.  Хыйса...
Жамауат
10.07.2024 - 19:25 | 👁 12

Подробности...

Жаш тёлю табийгъатны сакъларгъа кёлленирча

Орус география обществону «Энчи сакъланнган табийгъат жерле» проекти СКФО-да биринчи кере бардырылады. Анга обществону битеу Россейде бёлюмлеринден энчи айырыуланы ётген онбеш адам – жаш алимле,...
Жамауат
10.07.2024 - 11:34 | 👁 7

Подробности...

Аны къайгъысы халкъыны тамблагъ кюню эди

Миллетини къайгъысын кёрген, аны келир кюню иги болурун излей, уллу къыйын да салгъан, кеслерине арталлыда сый-даража излемеген чынтты уланладан  Малкъар бир заманда да къуру болмагъанды Аллахха минг...
Жамауат
10.07.2024 - 10:54 | 👁 24

Подробности...

Малчылыкъ мюлк ток урлауда тутулгъанды

«Каббалкэнерго» компанияны келечилери Прохладна районда электрокючню урлау шарт тохташдыргъандыла. Андан билдиргенлерине кёре, бузукълукъ малла жайгъан эмда сют жарашдыргъан мюлкде этилгенди. Саулай...
Жамауат
10.07.2024 - 09:05 | 👁 18

Подробности...

Газет - къыраллыгъыбызны бир белгиси

 Адам саны жюз мингден иги да атлагъан малкъар халкъны газети чыгъып башлагъанлы жюз жыл болады десек, ёхтемлениригим келеди. Не десенг да, уллу къыралда жашайбыз, санлары бизден иги да аслам болгъан...
Жамауат
10.07.2024 - 08:20 | 👁 9

Подробности...

«Сабийни жюрегине ариулукъ бла жол излегиз»

Жарсыугъа, бир-бир ата-анала сабийлерине урушханлай турадыла, ариу айтыр орнуна. Юйюрде ариу сёз эшитмегенле уа насыплы болалмайдыла.
Жамауат
09.07.2024 - 14:12 | 👁 30

Подробности...

Жолда жорукъла тюрленнгендиле

Быйыл 1 апрельде водитель удостоверенияны алыргъа сюйгенле сынауланы жангы жорукълагъа кёре бередиле, аладан бирлери кючлерине июльда киредиле.
Жамауат
09.07.2024 - 14:10 | 👁 21

Подробности...

Окъутууну игилендирирге талпына

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды. Ол ёсюп келген тёлюню окъутууда-юйретиуде алай эрттеден тюйюл эсе да, ата-...
Жамауат
09.07.2024 - 14:07 | 👁 7

Подробности...

Аты алчыланы тизмесинде болгъанды

Урушну къаты баргъан кезиуюнде окъуна, Къорууланыуну къырал комитети Ата журтубузну башха жерлеринде акъкъалайы болгъан магъаданны излеп табаргъа совет геологлагъа буйрукъ этген эди. Ол иш къыралны...
Жамауат
09.07.2024 - 14:05 | 👁 10

Подробности...

Жол кёргюзтюучю

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени араларында атларын махтау бла айтдыргъан адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, Хаджиланы Сейитни, Залийханланы Чокканы, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле эсгередиле....

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
12.07.2024 - 08:08 | 👁 4

Подробности...

Юй гыржын рак бла диабаетге къажау кючдю

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды. Энди уа ётмек семиртген этеди, анга хант къангада жер жокъду дегенлени санлары ёсюп барады, ол бусагъатдагъы диеталаны баш жоругъуду. 
Жангылыкъла
11.07.2024 - 15:30 | 👁 7

Подробности...

Аналыкъ капиталны – сабийлеге билим бериуге

2024 жылны аллындан башлап республикада 109 юйюр аналыкъ капиталны сабийлеге билим бериуге хайырланнгандыла. Ол жумушха 7 миллион чакълы бир ахча бёлюннгенди, деп билдиредиле Социал фондну регионда...
Тарых
11.07.2024 - 10:15 | 👁 10

Подробности...

Къашхатауну таурухларындан бири

Бу кюнледе къолума 1962 жылда чыкъгъан «Малкъарлыланы дилектологияларын, лексикаларын эм фольклорларын тинтиу жаны бла илму материалла» деген китап къолума тюшгенди. Сейир китап... Кёчгюнчюлюкден...

Саулукъ
11.07.2024 - 09:15 | 👁 12

Подробности...

Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге керекди?

Адамны саныны–чархыны жетмиш проценти  сууду. Битеу докторла да айтадыла кюн сайын суу ичерге кереклисин. Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге  керекди? Аны юсюнден врач Виктория Владимировна...
Маданият
11.07.2024 - 09:10 | 👁 11

Подробности...

Къууанчха къууана, жарсыугъа жарсый билген поэзия

Июльну ариу кюнлеринде Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиля, уллу адамлыгъы, адеплиги, жумушакълыгъы, сабырлыгъы, ариулугъу да болгъан инсан,...
Саулукъ
11.07.2024 - 08:07 | 👁 10

Подробности...

«Къарт адамгъа да татлы жукъларча амалла бардыла»

Пенсионерле жаш адамлача иги жукълаялмайдыла. Кече тынчаймагъанлары ючюн, кюндюз мыккыл боладыла. Бармыды алагъа болушургъа бир онгла? Аны юсюнден врач Мокъаланы Зухура Хызыровна бла ушакъ этгенбиз.  
Маданият
10.07.2024 - 13:27 | 👁 9

Подробности...

Миллионлукъ журналда Танзиляны жыйымдыгъыны энчилигини юсюнден

Зумакъулланы Танзиляны 1972 жылда «Советский писатель» басмада  «Молчание» деген жыйымдыгъы чыкъгъан эди. Анга къыралда кенг белгили адабият кесаматчыла, журналистле да аслам эс бёлген эдиле. Алай...
Экономика
10.07.2024 - 13:00 | 👁 20

Подробности...

Юс кийимле, къумачла: чыгъарыу, сатыу да ёсе барады

Къабарты-Малкъарда промышленность производствону ёсюуюн кёргюзтген кёрюмдю быйыл ал беш айны ичинде, озгъан жылны ол кезиую бла тенглешдиргенде 118,1 процент болгъанды. Аны юсюнден республиканы...
Саулукъ
09.07.2024 - 14:06 | 👁 16

Подробности...

Иги кесек адамгъа болушлукъ тапдырылгъанды

Жыл башланнганлы паллиатив медицина болушлукъ тапдыргъан бёлюмде  ишлегенле эсепде болгъан 1418 чакълы юйге барып саусузлагъа тийишли болушлукъ тапдыргъандыла. Саулай алып айтханда, алагъа  3642 кере...
Маданият
09.07.2024 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Музыкагъа сюймеклик - ата-бабаладан

Хар адамны да кёлю бла сюйген, жаратхан бир энчи иши болады. Дауурбас къагъа билген да тынч жумуш тюйюлдю, макъамны иги ангылап, анга кёре ритмни келишдирген да энчи хунерликди. Малкъарланы Маратны...
Маданият
08.07.2024 - 18:19 | 👁 8

Подробности...

«Жазгъан адамныча, битеу дунияда бола тургъан тапсыз ишле бири къалмагъанлай къыйнайдыла жюрегими»

Поэт, «Эльбрус» китап басманы малкъар адабият бёлюмюню таматасы Табакъсойланы Хасанны жашы Мухтарны «Чарс», «Чарх оюн», «Мен билеме» дегенча назму жыйымдыкълары малкъар адабиятны тарыхында кеслерини...
Саулукъ
08.07.2024 - 16:26 | 👁 15

Подробности...

Санланы ишлетирге жарагъан амалла

Адамны чархына жарагъан, санын ишлетирге жарагъан дарманла не да амалла кёпдюле. Аланы билип, тап хайырланыу уллу магъананы тутады. Ол жаны бла ара газетледе басмаланнган билдириулени беребиз.
Экономика
08.07.2024 - 16:06 | 👁 20

Подробности...

Танг кесек терек орнатылгъанды

Быйыл «Эсгериуню бахчасы» халкъла аралы экология-патриот акциягъа Россейни 39 регионундан эм тыш къыралладан да 700 мингден артыкъ адам къатышхандыла. Быйыл ол бешинчи жылны бардырылады. Аны мураты...

Страницы