Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе эди, аны жашауу башха тюрлю къуралыргъа болур эди.
   Ол Каринаны келтиргенде, аны  анасын алгъышлай келгенле: «Насыбынг тутханды, бек иги жууукъ юлюшге жабышдыгъыз»,-дегендиле. Хау, келин белгили тукъумдан, къолайлы юйюрден эди.
   -Ах кюнюм, къайын анасына норка шуба берди!
   -Къайын къызына бир уллу бриллиант жюзюк бла сыргъала салды!
   -Киеулерин а жаппа-жангы тыш къыраллы машинагъа миндирип ашырдыла…,- деп, къызны жанындан салыннган сыйны юсюнден элде кёп заманны айтып турдула.
   Алай Мажитни анасы Халимат ырысхы ючюн жан атханладан тюйюл эди. Кеслерини мюлклери да жетерик эди алагъа. Каринаны анасыныча, министр къарындашы болмагъанлыкъгъа, сабийлерин окъутур ючюн къоймагъанды. Энди уа уллу жашы чагъыр заводну таматасыны экинчиси болуп ишлейди. Мажитге да  ишни кеслери мажаргъандыла. Терек бахчаларындан кюз артында тюшген ахчаны берип, районда къуллукъгъа салдыргъандыла.
   Уллу жашха да къатын алдыла.Ол артыкъ къолайлы юйюрден тюйюл эди, алай, Аллахха шукур, тынч,огъурлу адам болуп, сабийчиклери бла ырахат жашап турадыла. Къызларын да шахаргъа эрге бергендиле. Аны къайынлары да быкы-бай болмагъанлыкъгъа, окъуулу, адепли адамладыла.
   Гитче келин келгенинде да, Халимат байлыгъына угъай, окъуулу болгъанына къууаннган эди. «Аягъы юсюмде болгъаным къадарда, не жумушха да кесим жетиширге кюреширикме, сен а ишингден къалма. Алты жылны врачха бошму окъугъанса»,-деп, юйде тыяргъа кюрешмеди.
   Алгъа хар зат да тап баргъанды. Эрттен сайын Мажит  машинасы бла Каринаны шахаргъа, ишине жетдирип, артда кеси жумушуна барып турду.  Ингирликде, барысы да бирге жыйылып, хар бири кимге тюбегенин, не кёргенин, не ишлегенин айтып, кюле-ойнай хапарлашхандыла.
   Келин къызчыкъ тапхынчы алай болуп турду. Юйде турургъа тюшгенде уа, ол тюрленди. Быстыр жууа неда аш эте тургъанлай, ачыуланып, ишин да къоюп: «Боллукъду, мен бери къарауаш болургъа келмегенме»,- деп, отоууна кирип, сарнап тебирер эди. Сора телефон бла анасына сёлешип: «Мен мында туралмайма, кел да ал мени»,-деп тарыгъыр эди. Ол да,олсагъат жетип, киеую юйде болса, анга да аузуна келгенни айтып, къызын алып кетер эди. Аллай кезиуледе Мажит да, ачыуланып, Каринаны артха къайтарыргъа унамай иги кесек тургъанды.    Болсада Халимат, туудукъчугъуна тансыкъ болуп, жашны келинни келтирирге иймей къоймагъанды.
   Тамата жашы, къызы, аладан туугъанла да аналарын терк-терк жокълагъандыла. Карина аны да кётюралмагъанды. Бу «колхозда» мен жашаялмайма деп, къадала эди Мажитге. Анасыны къарындашындан тилеп, аны шахаргъа ишге да кёчюртеди. Жаш анга угъай демегенди, алай анасын къоюп, кёчюп кетерге уа унамайды.
   Ингир сайын отоуларындан жашыны бла келинини бир бирге уллу сёлешгенлерин эшитип, Халиматны жюреги къыйналады. Ол келинине ариу айтып, акъыл юйретирге кюрешеди. Алай хал амандан-аман болуп барады. Энди келини бир затха ачыуланса,  ачыуун гитче къызчыгъындан алып, аны тюйюп башлайды. Бир жол а Мажит да, анасы да къызчыкъны бир ачы къычыргъанын эшитип, отоугъа чабып кирдиле. Къарасала, Карина жарлы сабийни тюбюне салып, дарман къуяма деп, бурнун да къанатып, амалсызгъа къалдырып тура эди.
   Келинни кезиулю кере юйюне ашырдыла. Бу жол Халимат аны келтирирге жашын иймеди. Каринаны анасы жууукъдан, тенгден айтдырып турду Мажитге «тели болмасын» деп. Къызын, киеуюн да жарашдырыр амал изледи.
Бир кюн а Мажит ишине баргъанлай, таматасы чакъырды да: «Бёлюмледен бирини башчысы башха ишге кёчгенди да, ары сени салама, ыразы эсенг»,-деди. «Ыразыма, сау бол». «Манга угъай, къайынларынга сау бол де, ала болмасала, сен бу къуллукъну кёзюнг бла да кёрмез эдинг»,-деп жууаплады таматасы.
  Мажит зат айтмады, алай ол сёзле анга асыры ачыу тийгенден, къаны къартыкъгъа сыйынмай эди. Ингирликде тюзюнлей къарындашына барды. Сора хапарын айтып: «Тамбла окъуна ишден кетсем, къалай къарайса?»- деп, оноу сорду. Къарындашы: «Тюз этесе, кишиге да  жалынма, кетип къал, мен саулукъдан къоймам сени къурлай»,-дейди. Сора экиси да аналарына барып, ишни болушун айтадыла. Ол да угъай демейди.
   Эрттенликде жаш тюзюнлей таматасына кирип, ишден кетерини юсюнден заявление жазып, чыгъып кетеди. Машинагъа олтуруп, къайынларына барады да, машинаны да арбазда къоюп кетеди. Андан сора къайын анасы Мажитни эгечине сёлешип: «Этмесин алай, айт, заявлениясын артха алсын, Карина бла жашамаса да, туудукъчугъуму атасы ушайды да, мен аны хар заты тап болса сюеме»,-деп, кёзбау этерге кюрешди.
   Ишинде таматасы да аны къарындашына сёлешип: «Жанына тиерча аллай бир не зат айтханма. Айт да, къайтсын, заявлениясына алыкъа къол салмагъанма»,-деп кюрешгенди. Алай Мажит къайтмагъанды. Бир жолгъа хар затдан да къуру къалгъанды.
Болсада бир зат да кёзюне кёрюнмейди. Жаланда гитче къызчыгъына жаны ауруйду. Хар тюбешгенлеринден боюнундан  асыры къаты къучакълагъандан, кючден тартып аладыла. Аны ючюн неге да тёзерге хазыр эди, алай учузлукъ сынаргъа угъай.
 

 

Текуланы Хауа.
Поделиться: