Озгъан жылда оспар сёзлери бла къаугъа къозгъагъан политикле

    Арт кезиуде бир-бир россейли политикле сёлешген кезиулеринде айтханларын бла къалгъанларын ангыламагъанча кёрюнеди. Аланы сёзлери россейлиледе чамланыу туудурадыла. Кертиси бла да, властьда тургъан адамланы алай уллу сёлешгенлери бек сейирди. Мен  ангылагъандан, ала хар сёзлерин ойлап айтыргъа борчлудула. Озгъан жылда аллай акъылсызлыкъ этгенлени тизмеси гитче тюйюлдю. Аны бла бюгюн мен сизни шагъырей этерге сюеме.

     «Къырал сабийле табыгъыз деп тилемегенди»
  Свердлов областьны администрациясыны Жаш тёлю политика департаментини таматасы, белгили гимнастка Ольга Глацких жамауат организацияланы келечилери бла тюбешиуде: «Къырал жаш телюню аллында борчлу тюйюлдю. Аланы къайгъыларын ата-анала этерге керекдиле. Къырал сабийле табыгъыз деп биреуден да тилемегенди»,- дегенди. Ол сёзле кёплени ачыуландыргъандыла. Болсада къуллукъчу ишинден къысталмагъанды. 26 декабрьде ол кеси отставкагъа бергенди.  
              «Жаягъындан уппа этген болур эдим…
                           Эсимде тюйюлдю»

   Озгъан жыл бир ненча журналист тиширыу Къырал Думаны депутаты Леонид Слуцкий алагъа эр кишича къадалгъанын айтхандыла. Алай законла чыгъаргъан органны этика жаны бла комитети аудиозапись шартлары да болуп тургъанлай, журналисткаланы айтханларын эсге алмагъанды эм Слуцкий бир тюрлю жууаплылыкъгъа тартылмагъанлай къалгъанды. Аны бла байламлы асламлы информация органла бир къауум заманны Думаны ишине къатышыргъа унамай тургъандыла.
    Депутат кеси уа айтылгъан ишле болгъанмыдыла огъесе тиширыула ётюрюкмю айтадыла дегенлеринде, ол: «Жаягъындан уппа этген болур эдим… Эсимде тюйюлдю. Мен алагъа кючюмю хайырланып чабыууллукъ этмегенме», - деп жууаплагъанды.
                              «Думада ишлеген къоркъуулу эсе, башха усталыкъны сайлагъыз»
    Слуцкий бла байламлы къаугъаны юсюнден кесини оюмун айта, Къырал Думаны спикери Вячеслав Володин журналист тиширыулагъа: «Думада ишлеген къоркъуулу эсе, башха усталыкъны сайлагъыз», - дегенди.
                                                          «Жарлы болгъан айып тюйюлдю»
    Кемерово областьда жашагъан тиширыу бир жол Къырал Думаны депутаты Николай Валуевха «Мен бай къыралда жарлы жашаргъа уялгъан этеме»,- дегенди. Боксер эм депутат анга Василий Шукшинни «Жарлы болгъан айып тюйюлдю. Кесин учуз этген айыпды»,- деген сёзлерин юлгюге келтирип, жууап бергенди.
    Къырал Думаны сайтында информациягъа кёре,  2017 жылны ичинде Валуев юйюрюне 10,5 млн. сом файда келтиргенди эм жарлылыкъ не болгъанын билмейди.
                                    «Макаронла не заманда да бирча турадыла!»
    Саратов областьны урунуу эм социальный айнытыу министри Наталья Соколова 3,5 минг сомгъа къалай жашау этерге боллукъду деген соруугъа жууабындан сора саулай къыралгъа белгили болгъанды. «Мен кесим болуучу тюкенледе багъалагъа кёре, ол ахчагъа  саулукъгъа хайырлы продуктланы тизмесин жарашдыраллыкъма. Аладан жаланда диеталы азыкъла жарашдырыргъа боллукъду. Кесигиз - субай, чархыгъыз а тап ишлерикди. Макаронла не заманда да бирча турадыла!» - дегенди ол.
    Ол сёзледен сора министр къуллугъундан эркин этилгенди. Ол жерли депутат Николай Бондаренко Соколованы диетасын кесинде сынап, алай аз да жашау этер амал болмагъанын белгилегенди.
                                  «Сизни сабийигизни юсюнден атасы сагъыш этсин»
    Сентябрьде  Карелияны губернатору Артур  Парфенчиков «ВКонтакте» социальный сетьде сабий садланы жабылыуларыны юсюнден билдириуню тюбюнде былай жазгъанды: «Менден бир тюрлю болушлукъ излемегиз. Сизни сабийлеригизни юсюнден аталары, аппалары, ынналары сагъыш этсинле. Неда нянялагъа тёлегиз», - дегенди ол.
                                                   «Эмен терекни къабугъун къайнатыгъыз»
       Къырал Думада тыш къыраллы дарманланы Россейге экспорт этиуню тохтатыуну юсюнден законну къабыл этгенден сора, «Россия1» телеканалда депутат эм журналист Пётр Толстой сёлешген эди. Ол америкалы дарманланы орунларына эмен терекни къабугъун къайнатып неда жабышмакъны настойкасын хайырланыргъа чакъыргъанды.

 

Басмагъа Къасымланы Аминат хазырлагъанды.
Поделиться: