Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла Черек районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис да къошулгъандыла.  
    Быйыл кеслерини  90-жыллыкъ юбилейлерин Огъары Малкъардан Эхчиланы Нафи, Баллиланы Мариям, Темуккуланы Аубекир, Бабугентден Наршауланы Жамилят эм Аушигерден Нажмудин Каров  белгилейдиле.      
   Юбилярла алгъышлагъа ыразы болгъандыла, къонакъла бла ала жашауларыны, сабийлерини эм туудукъларыны юслеринден хапарла айтхандыла.

 

Бёзюланы Залина, Черек районну администрациясыны пресс-секретары.
Поделиться: