Жолоучулукъ Уллу Хорламны белгилеуню чеклеринде къуралгъанды

    Эки кюнню ичинде РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда штабыны оркестри капитан Олег Доценкону башчылыгъында КъМР-де концертле бергенди.  Чегем районну Звёздный элинде 3723-чю номерли бёлюмню ветеранлары бла аланы юйюрлери эмда Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтунда жыйылгъанла аскер макъамлагъа, халкъ сюйген жырлагъа тынгылагъандыла,  вальс тепсерге онг да тапхандыла.
     Оркестрни башчысы майор Андрей Горбулинни билдиргенине кёре, гастрольла Къабарты-Малкъар гитлерчиледен азатланнганлы 76 жыл эмда Ленинград блокада кетерилгенли 75 жыл толгъанларына аталгъандыла.
   Алай бла  оркестрни жырчылары Вячеслав Ткаченко, Екатерина Литвинова россейли эм тыш къыраллы композицияланы айтхандыла, ол угъай, сахнада фолк-рок окъуна согъулгъанды.   Аскер макъамланы сюйгенле  Вячеслав Федоренкону (флейта), Серафим Марковични (ксилофон) фахмуларына  энчи бюсюрегендиле.
     Концертге уа белгили артистле Азамат Цавкилов, «АМИКС» театрны жаш солисти Идар Коцев да къатышхандыла.
   - Быллай ишле  жамауатда Росгвардиягъа ышаныулукъну кючлер, аны бла бирге уа искусствогъа, аскер макъамлагъа эс бурур  мурат бла къураладыла, -дегенди 3723-чю номерли аскер бёлюмню командирини болушлукъчусу Андрей Албетков. – Концерт  а аскерде адамлыкълары болгъан, халал, ырахматлы адамла  къуллукъ этгенлерин кёргюзтгенди.

РФ-ни Росгвардиясыны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасы.
Поделиться: