18.04.2024, 12:23 - Жамауат

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.  

18.04.2024, 09:20 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

18.04.2024, 09:00 - Билим

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

18.04.2024, 09:00 - Жамауат

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

18.04.2024, 08:38 - Билим

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

18.04.2024, 08:30 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

17.04.2024, 18:06 - Жангылыкъла

*** - Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями. - Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих. - Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.ЖАМАУАТ

Жамауат
22.02.2019 - 08:32 | 👁 37

Подробности...

Таулу Николай

Горький атлы орамда жашагъаныбызда, эрттен сайын ишге тебиресем, къоншу подъездден бийик ёсюмлю биреу чыгъыучусун кёре турдум. Аны субай санлылыгъына эс бурдум, кийиннгенине да. Къаралдымгъа тартхан...
Жамауат
20.02.2019 - 09:50 | 👁 28

Подробности...

Гитче шарайыпла уллу жарсыугъа келтиредиле

Белгилисича, миллетибизни тарыхында кёп чайкъалыула болгъандыла. Ала уа адетлерибизни, тёрелерибизни унутула барырларына себеплик этмей къоймагъандыла. Аны алайлыгъы къууанчларыбызда, жарсыулада шарт...
Жамауат
20.02.2019 - 09:30 | 👁 44

Подробности...

Ариулукъ акъыллыгъа берилсе

Бу материалымы жигити Жангуразланы Борисни къызы Сафиятды. Субай, акъыллы кёзлю къызгъа къарасанг, аны бийик адамлыгъына ишекли бир да боллукъ тюйюлсе. Ол магъаналы ышандан сора да, аны гиртчилигине...
Жамауат
15.02.2019 - 10:00 | 👁 31

Подробности...

Жашауу бла ахшы ыз къойгъанды

Гадийланы Татыуну жашы Мухажирни Хасания элде бюгюн да унутмагъандыла. Мен аны таукел айтыргъа боллукъма. Нек дегенде, аны  юсюнден жазардан алгъа элде жашаулары келген бир къауум адам бла сёлешгенме...
Жамауат
15.02.2019 - 09:02 | 👁 31

Подробности...

Ол къачан да, къайда да махтаулу болгъанды

                                                                      Оюмлу оноучу Созайланы Аслангерийни жашы Мухашны Хасанияда танымагъан, намыс-сый бермеген хазна адам  болмаз. Ол элге башчы...
Жамауат
15.02.2019 - 08:55 | 👁 23

Подробности...

Афган жолла бла

Ол къыйын эмда къоркъуулу жыллада Афганистаннга жиберилгенледен бири Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис болгъанды.
Жамауат
13.02.2019 - 08:09 | 👁 25

Подробности...

Теркирек аякъландырырча

   Быйыл Россейде гитче мюлклеге себепликге деп къырал 15,3 миллиард сом къоратырыкъды. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде (11 миллиард) ол 40 процентге асламды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк...
Жамауат
13.02.2019 - 08:07 | 👁 26

Подробности...

Жаяу жюрюгенлеге жол къоркъуусуз болурча

  Чегем шахарда «Долина Кавказа» жашау журт комплексде жашагъанла къырал машина жолну (шоссени) бир жанына  къыйналып  ётгенлерин КъМР-де битеуроссей миллет фронтну бёлюмюне (ОНФ) билдиргендиле.
Жамауат
08.02.2019 - 08:15 | 👁 15

Подробности...

Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.
Жамауат
08.02.2019 - 08:12 | 👁 26

Подробности...

Тарых эм маданият эсгертмелени сакълаугъа жаш адамла да сакъдыла

  9-11-чи классланы окъуучуларыны араларында «Туугъан жерими эсгертмелери» деген темагъа республикалы тёрели адабият-тарых эришиу бардырылгъанды. Аны Тарых эм маданият эсгертмелени сакълагъан...
Жамауат
08.02.2019 - 08:10 | 👁 57

Подробности...

"Саулукъ – Аллах бизге берген уллу саугъады"

Арт кезиуде бирле  кеслерине саулукъ сакълау учреждениялада багъаргъа унамай, ислам бла байламлы мадарланы излегенлерини юслеринден эшитирге тюше туруучуду.
Жамауат
06.02.2019 - 09:10 | 👁 37

Подробности...

Энергетикледен – спортну айнытхан эмда саусуз сабийлеге бакъгъан проектле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр бизни республикада онеки социал учреждениягъа болушлукъ этгенди. Бу иш  аны «Таза энергия» деген программасыны чеклеринде тамамланнганды, деп...
Жамауат
01.02.2019 - 10:00 | 👁 14

Подробности...

Сизге кесекеле тийген эселе…

Алгъын ауругъаннга дарман тапхан къыйыныракъ эди. Бюгюнлюкде уа ол жаны бла эркинди. Аланы энчи аптекаладан сора да, тюкенледе окъуна сатадыла. Болсада жалгъан дарманла кёпдюле деп хапарла жайыла...
Жамауат
01.02.2019 - 09:15 | 👁 38

Подробности...

Усталыгъы, иш кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла сюйдюргенди кесин

Черек районну больницасында атларын махтап  айтырча   врачла, хирургла, медсестрала да кёпдюле. Аланы  адамлыкъларыны, саусузгъа  сакълыкъларыны юсюнден дайым эшитгенлей турабыз.  Захридин Шариповну...
Жамауат
01.02.2019 - 09:05 | 👁 25

Подробности...

Уллу юйюрню анасы

    Бачиланы Бислиймат уллу толу юйюрню анасы эди. Ол баш иеси Махийланы Магомет бла хайт деген беш жашны бла юч къызны ёсдюрген эди. Ол заманда аллай бир сабийни аякъ юсюне салгъан а, айхай да, тынч...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...
Жангылыкъла
18.04.2024 - 10:03 | 👁 6

Подробности...

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген...
18.04.2024 - 09:32 | 👁 5

Подробности...

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

Спорт
22.09.2022 - 16:08 | 👁 4

Подробности...

Сынамлы эм жаш шахматчыла эришгендиле

Нальчикде абадан эм жаш спортчуланы араларында шахматладан блиц-турнир къуралгъанды. 
Спорт
22.09.2022 - 15:59 | 👁 6

Подробности...

Боксчуларыбызда – алты «алтын»

  Нальчикде, Адыгланы кюнюне аталып, боксдан битеукъырал эришиу бардырылгъанды.
Право
22.09.2022 - 12:13 | 👁 9

Подробности...

Законсуз иши тохтатылгъанды

Контрабандагъа къажау мадарланы чеклеринде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары республикада бир  инсанны аманлыкъ ишин тохтатхандыла.
Экономика
22.09.2022 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Газ ючюн тёле да, бир кесегин артха ал

«Мир» деген тёлеу система, «Газпром межрегионгаз» компания бла бирге акция къурагъандыла. 
Право
21.09.2022 - 19:57 | 👁 5

Подробности...

Жашау журтларын тас этгенлеге социал болушлукъну низамы алышыннганды

Табийгъат эм техноген аварияны хатасындан бузулгъан жашау журтну тынгылы жангыртыугъа компенсацияны ёлчеми кёбейтилгенди.
Саулукъ
21.09.2022 - 19:50 | 👁 11

Подробности...

Жётелни хар тюрлюсюню кесини энчи дарманы …

Жай озгъанлай, сууукъла бла бирге бирде жётел да тиеди. Андан багъылыуну дарманлары  кёпдюле, аладан асламысы рецептсиз сатыладыла. Болсада аладан бек къыйматлысын къалай сайларгъа боллукъду? Аны...
Тарых
21.09.2022 - 19:37 | 👁 14

Подробности...

Бурун заманлада – бу жерледе эрттегили адамла жашагъандыла

Сиз а билеми эдигиз, 2011 жылда Филиппин тенгизде Палау деген гитче къыралчыкъда Дых-Тауну сураты бла кюмюш ахча чыгъарылгъанын? 
Илму
21.09.2022 - 19:18 | 👁 14

Подробности...

Темирни алышындыраллыкъ пластикни чыгъаргъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни Прогрессив материалла эмда  аддитив технологияла арасыны алимлери медицинада имплантантланы хазырларгъа хайырланыргъа боллукъ суперконструкциялы полимерлени...
Билим
21.09.2022 - 14:46 | 👁 8

Подробности...

« Окъуучуларым къайсы болумлада да жунчурукъ тюйюлдюле»

Жангы Малкъардан Беппайланы Хаулат бла юч-тёрт жыл мындан алгъа танышханма. Ол кюнледе Къабарты-Малкъар Устазны кюнюн кенг халда белгилей эди. Кесини сюйген устазын а ким эсинде тутмайды, ол кюн кёз...
Жангылыкъла
21.09.2022 - 12:09 | 👁 18

Подробности...

«Бызынгы» лагерьде кёпюр жангыртыллыкъды

Республикагъа ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде Россейни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Сергей Назаров, «Кавказ РФ» обществону генеральный директору Хасан Тимижев, республиканы...

Страницы