Календарь событий

07 декабря 2022

«Элбрус» спорт школгъа - 15 жыл

Минги тауну этегинде «Элбрус» спорт школ ачылгъанлы быйыл 15 жыл толгъанды. Ол бутийреде тау лыжала бла кюрешгенден тышында дагъыда грек-рим тутушууну бла боксну айнытырча онгла да болгъанына ахшы юлгюдю.

Айлыкъны эм аз ёлчеми кёбейтилгенди

2023 жылда айлыкъны эм аз ёлчеми (МРОТ)  6,3 процентге ёсерикди. Ол жаны бла законну проектин Къырал Дума ючюнчю окъулууда къабыл кёргенди. Алай бла 2023 жылда 1 январьдан МРОТ 16 242 сом боллукъду. Бюгюнлюкде уа ол 15 279 сомгъа жетеди. Алай бла айлыкъны эм аз ёлчеми 6,3 процентге кёбейтиледи.

Аш-азыкъ продукцияны къоркъуусузлугъун жалчыта

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы Управлениясы Прохладныйде хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан 975 килограмм тауукъ эт сатылгъанын тохташдыргъанды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре «Меркурий» системада информацияны тинтгенде, ала ол этни «Мартин» КФХ сатып алгъанын кёргендиле. Бу мюлкге эсгертиу этилгенди, аны юсюнден тийишли ведомстволагъа да билдиргендиле.

«Алтынла» бла къайтхандыла

Озгъан ыйыкъда Надым шахарда «Надымгазпром» организацияны биринчи директору В. Стрижовну хурметине тёрели бокс турнир ётгенди. 

Сабийле кёз къарамларын суратлагъандыла

Россейни Сюд приставларыны КъМР-да управлениясыны келечилерини сабийлери  Гитчелеге право жаны бла болушлукъ этиуню битеуроссей кюнюне аталгъан сурат конкурсда хорлагъандыла.

Бел бау хатадан сакълайды

Къырал автоинспекцияны къуллукъчулары «Къоркъуусузлукъну бел бауу»  акцияны эсеплерин чыгъаргъандыла. Ала бу жаны бла эки мингден аслам бузукълукъ этилгенин ачыкълагъандыла.

Аяулу болургъа, ахчаны сагъыш этип жояргъа керекди

Тёреде болуучусуча, жангы жылгъы байрамланы аллында аш-суугъа багъала ёсериклерин айтадыла экономистле.

Ток къыркъылгъан жерледе иш къазауатды

Бу кюнледе республикада иги да сууукъ болгъанды. Хауаны температурасы артыкъ энишге тюшмегенликге, мылылыкъ бла желле сууукълукъну бек сездиредиле. Кёп жерледе жолланы буз басханды, талай районлада электрокюч ызланы чыпынлары аугъандыла, чыбыкълары да юзюлюп тюшгендиле. Аны себепли «Россети Шимал Кавказ» компанияны регионда бёлюмю энчи халда ишге кёчюрюлгенди.

 

Электрон ИНН-ни къалай алыргъа боллукъду?

Налог органда эсепде тургъанына шагъатлыкъ этген документни (ИНН) адам ФНС-ны сайтында «Энчи кабинетге» кирип алыргъа боллукъду. Ведомствону бёлюмлерине барып турур кереклиси жокъду энди. Бу электрон свидетельствону къагъыт документнича аллай кючю барды.

Грипп келе турады!Хазырмысыз?

Гриппни вирусу эрттегилиди эмда бек хаталыды.

Спорт клубха тёлеген ахчаны кесеги къайтарыллыкъды

Файдасына налог тёлеген хар инсан, ол Россейни гражданини эсе, спорт клубха жюрюгени ючюн къоратхан ахчасындан налог вычетни алаллыкъды, деп билдиредиле республиканы Спорт министерствосундан.

Эрттегили тёрелерибизге сакъ болайыкъ

Бу тынчлыкъсыз заманда, тыш къыраллагъа, Россейге окъургъа, ишлерге кетген жаш тёлюбюз,  башхалагъа жангылмай, ёз халкъыбыздан жашау нёгер табып, тойларын этгенлерине къууанырчады. 

«Устазлыкъ сабий заманымдан келген муратымды»

Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бири  Байзуллаланы Заремады.

Законну онглары бла хайырланнганланы тизмеси кенгертилгенди

Мобилизация бла аскерге чакъырылгъан бизнесменлеге болушлукъну мадарлары хазырланнгандыла.  

«Борчум – сабийде хунерликни ачыкълауду, аны айныууна себеплик этиудю»

Шауаланы Исмайылны къызы Аминат Къабарты-Малкъар къырал университетде устазланы билимлерин ёсдюрген институтуну бёлюмюню таматасыды.

Документле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны

Буйругъу

Магъаналы жумушну болжалгъа салмайыкъ!

Хурметли жамауат!

Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;