Аш-азыкъ продукцияны къоркъуусузлугъун жалчыта

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы Управлениясы Прохладныйде хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан 975 килограмм тауукъ эт сатылгъанын тохташдыргъанды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре «Меркурий» системада информацияны тинтгенде, ала ол этни «Мартин» КФХ сатып алгъанын кёргендиле. Бу мюлкге эсгертиу этилгенди, аны юсюнден тийишли ведомстволагъа да билдиргендиле.

Энтта да бир бузукълукъ мирзеу бла байламлыды, дегендиле Управленияда. Зольск райондан «Агрооптторг» организация 258 тонна нартюх чыгъарыр умутда карантин сертификат алырча быйыл 22 ноябрьде Россельхознадзоргъа заявление бергенди. Аны бу продукциягъа документлери уа ЕАЭС-ни «Мирзеуню къоркъуусузлугъуну юсюнден» техникалы регламентине толусунлай келишмегенлерин тохташдыргъандыла.

«Меркурий» системада тууар эт бла байламлы энтта бир бузукълукъ табылгъанды кёп болмай. Терк райондан энчи предприниматель Шорманов А.А. 205 килограмм тууар эт сатханды. Аны къайдан келтиргенин а билдирмегенди. Ол а «Аш-азыкъ продукцияны къоркъуусузлугъуну юсюнден» техникалы регламентни излемлерин сансыз этгенини белгисиди. Управленияны атындан бу адамгъа эсгертиу этилгенди.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: