Календарь событий

03 декабря 2022

Тамбланы сагъышын эте

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле. Аладан бири –Минги тауну тийреси–адамланы бурун заманладан бери да кесине тартханлай турады.