Календарь событий

02 декабря 2022

«Тюненеги кюнню да эсде тутханлай, тамблабызгъа жол къураргъа керекбиз»

Хучиналаны Юсюпню жашы Ануар арабыздан кетгенли бир ненча жыл озгъанлыкъгъа, ол бизни эсибиздеди, аны юсюнден газетни редакциясында терк-терк сагъына туруучубуз. Бу интервью да 2011 жылда Беппайланы Муталип аны бла бардыргъан ушакъдан къуралгъан эди. Аны бюгюн эсгериу халда басмалайбыз, огъурлу таматабызны, нёгерибизни хурметине жоралап. Белгилисича, Хучина улуну чыгъармачылыгъында баш китабы уа «Сюргюнню бушуу дастаныды». Ол, кертисин айтханда, кёчгюнчюлюкню, къыйын кюнлерибизни энциклопедиясыды. Аны сагъыннганыбызны магъанасы бу ушакъда сюргюнню темасы да кётюрюлгени ючюндю.

 

«Жетишимли болур ючюн кесинги аямазгъа, билиминги да ёсдюргенлей турургъа тийишлиди»

РФ-ни Искусствоведлерини ассоциациясыны бизни республикада бёлюмюню башчысы, белгили  искусствоведибиз Аппайланы Жаухар быйыл юбилейин белгилегенди. Къыралыбызны Ирина Тереховача сынамлы искусствоведлери уа аны ишини магъаналылыгъын чертедиле. Федерал СМИ-леде басмаланнган материаллары жыл сайын да белгиленмей  къалмайдыла. Аны «Монументальная скульптура Кабардино-Балкарии» деген китабы уа сагъынылгъан ассоциацияны Сыйлы грамотасына тийишли болгъанды. Биз анга тюбеп, ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Сабийле аскерчилени жангы жылгъы байрамла бла алгъышларыкъдыла

«Единая Россия»  «Жангы жылгъы почта» акцияны башлагъанды. Аны чеклеринде сабийле энчи операциягъа къатышхан аскерчилеге  байрам суратла ишлерикдиле, партия уа аланы фронтха жетдирликди.

Заманында вакцинация этдирсе хайырлыды

КъМР-да СПИД-ге эм башха жукъгъан ауруулагъа къажау араны  баш врачы Марина Иванова  айтханнга кёре, арт заманда  республикада  гриппден ауругъанланы санына танг  къошула тебирегени ючюн санитар-эпидемиология болум бираз къайгъы этерчады.  

Поликлиникала жангы мардалагъа келиширикдиле

Бу кюнледе «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу» регион программагъа кёре, Вольный Ауул микрорайонну  1-чи номерли поликлиникасына  тынгылы ремонт этиле турады. Анга  1986 жылдан бери тынгылы къаралмагъаны ючюн ол иги да  тозурагъан эди.  Бюгюнлюкде мекямны башында къанжалларын, терезелерин, эшиклерин, полун, жылытыучу системасын, ток чыбыкъларын, вентиляциясын алышхандыла эм кабинетлени да жангыртхандыла.

Кир-кипчик ючюн артыгъын тёлемезча

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи. Ол кеси да бир журтда неда фатарда дайым тургъанлагъа кёре угъай, талай заманны башха жерде жашагъанлагъа кёре да. Бизни республикада кир-кипчикни жыйыу, ташыу эмда жарашдырыу бла кюрешген регион операторну («Экологистика») сайтында айтылгъаныча, адам юйюнде беш кюнню ичинде турмагъан эсе, ол анда болжаллы халда жашамагъаннга саналады. Аны себепли кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеу бир адамгъа азайтылыргъа боллукъду. Алай этерча уа компаниягъа барып, заявление жазаргъа, адам башха жерде тургъанына шагъатлыкъ этген къагъытланы да кёргюзтюрге керекди. Дагъыда юйде ненча адам жашагъанын, аланы хар бирини да атларын, тукъумларын, башха жерге кетип къайсылары тургъанларын жазаргъа, шагъатлыкъ этген къагъытланы да къошаргъа тийишлиди.

Жерни суу басхан хапар къайдан келеди?

Британияда музейни ишчиси, багъырдан типографиягъа керекли абериле этиучю, кеси да, Ассирияны жазыуларын болмагъанча алай иги билген, Джордж Смит, Лондонну библия археология жамауатыны 1872 жылда 3 декабрьде бардырылгъан жыйылыуунда бек тамашагъа къалдыргъан хапар айтады.

Усталыгъы, халлалыгъы бла да сый тапханды

Терк болушлукъ берген машина, сиренасын да ишлетип, Нальчикни Дубки тийресиндеги сабийле тууучу перенатал араны аллына келип тохтайды. Аны ичинден медсестра,  хылыф тюшюп, саусузланы алыучу бёлюмню эшигин къакъды. Эшикни мычымай ачдыла. Врач, медсестрала, терк  болушлукъ берген машинаны жюрютген жаш да тиширыуну больницагъа кийирдиле.

Жётелингден кесинги сау эт

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

                                                                    Къараланы М., Нальчик ш.